Urząd Miejski w Radomiu

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

wniosek o wpis: ONLINE

Zmiana wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

wniosek o zmianę wpisu: ONLINE

Podstawa prawna:

Art. 9b, 9c, 9d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców

Opis procedury

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wymaga wpisu do rejestru.

Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radomia jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do rejestru/ zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 4. W przypadku działania przez pełnomocnika, pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu złożenia pełnomocnictwa.

Wniosek o wpis do rejestru/zmianę wpisu w rejestrze powinien zawierać:

 1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 3. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru
w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych

Opłaty:

 • 50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • 25 zł – oplata skarbowa za zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej, dotyczącą rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem;
 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Opłatę należy wpłacić na konto:

Konto: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu do rejestru/ zmiany wpisu w rejestrze działalności regulowanej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi – Referat Kontroli pok.302, tel. (48) 36-20-684

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - do 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Dokonanie wpisu do rejestru i wydanie zaświadczenia o tym wpisie z informacją o nadanym numerze rejestrowym.

Dokonanie zmiany wpisu w rejestrze i wydanie zaświadczenia o wprowadzonych zmianach w rejestrze.

Decyzja o odmowie wpisu do rejestru działalności regulowanej.

 

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30, pok. 19

 

Przedsiębiorco!

Odbierając odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR w danej gminie, jesteś zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO w zakresie działu XV co jest możliwe przez samodzielne złożenie elektronicznego formularza wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego przez indywidualne konto w bazie BDO na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

Tylko poprzez wpis do Rejestru BDO (dział XV) uzyskujesz uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności.

Prowadzenie ww. działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej do wysokości 1 mln złotych.

Zgodnie z art. 53 ust. 2 i art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany do złożenia, we własnym zakresie, marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przy użyciu aktualizacyjnego formularza elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie BDO na stronie www.rejestr-bdo.mos.gov.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Mateusza Szczypior Kierownika Biura Danych Osobowych z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod.kontakt@umradom.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celu sprawowania kontroli przestrzegani i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystościi porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, jak równieżw celu realizacji innych praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:
 • art. 6 ust.1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35)-RODO,
 • art. 6 ust. 5a, rozdziału 4a, art. 9u, art. 9x, art. 9xa, art. 9xaa, art. 10  ustawy z dnia13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2023 poz. 1469 z późn. zm.),
 • art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz.2556 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2021 poz.906),
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r.  w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U.2013 poz.122),
 • uchwały Nr LXXXIX/846/2023 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 stycznia 2023r.w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia,
 • uchwały Nr XCVII/929/2023 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 maja 2023r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2023  poz. 6860),
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2023 poz.775),
 • art. 5-6 ustawy z dnia  14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. 2020 poz.164),
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacjii zakresu działania archiwów zakładowych - obowiązek zarchiwizowania sprawy (Dz.U. 2011  Nr 14 poz.67).
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności służby, organy administracji publicznej, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych oraz podmioty upoważnione do przetwarzania danych na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Radomia.
 2. Dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 oraz zgodnie z terminami wynikającymi z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i działania archiwów zakładowych., tj.:
 • dla kontroli realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku - 5 lat od zakończenia roku, w którym przeprowadzono kontrolę,
 • dla kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości - 10 lat od zakończenia roku, w którym przeprowadzono kontrolę.
 1. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych;
 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych.
 1. W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; proszę o kontakt z inspektorem danych Osobowych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo do powiadomienia o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonych ustawami obowiązków określonych w pkt 3.

 

 

Metadane

Data publikacji : 30.12.2011
Data modyfikacji : 02.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Rychlicka Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Osoba modyfikująca informację:
Beata Staniszewska

Opcje strony

do góry