Urząd Miejski w Radomiu

Informacja o wnioskach dotyczących Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Miasta Radomia

 

Prezydent Miasta Radomia informuje, że za pośrednictwem  Biura Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Radomiu można składać wnioski:

Wniosek o wyłączenie obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Radomia

Wniosek o włączenie obiektu do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Radomia

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis obiektu do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Radomia. Informacji w zakresie zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków, lokalizacji stanowisk archeologicznych oraz zabytków ruchomych  udziela Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

(-) Prezydent Miasta Radomia

Dokonując wpłaty za wydanie zaświadczenia prosimy o wpisanie w tytule wpłaty "Opłata za wydanie zaświadczenia dotyczącego gminnej ewidencji zabytków." W przypadku wystąpienia pełnomocnictwa i konieczności dokonania wpłaty za pełnomonictwo, prosimy o wpisanie w tytule "Opłata za pełnomocnictwo w związku z wydaniem zaświadczenia dotyczącego gminnej ewidencji zabytków".

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30.

2)      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mateuszem Szczypior może Pan/Pani uzyskać drogą elektroniczną pod adresem: iod.kontakt@umradom.pl.

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa

6)      Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7)      W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pełna klauzula informacyjna https://bip.radom.pl/ra/zalatw-sprawe/informacja-dotyczaca-oc/46092,Klauzula-informacyjna.html

Metadane

Data publikacji : 18.11.2019
Data modyfikacji : 25.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radosław Witkowski Prezydent Miasta Radomia
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Teleinformatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Marzena Kędra

Opcje strony

do góry