Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Udzielanie koncesji na eksploatację złóż kopalin

 

Podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 2 i 22 ust. 2 ustawy z dnia 09.06.2011r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. Nr  163, poz. 981).

 

I.                 WYMAGANE DOKUMENTY:

a)          wniosek sporządzony zgodnie z art.  24 i art.  26  ustawy Prawo geologiczne i górnicze,

             zawierający :

 

-                    stan prawny nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana  zamierzona działalność,

-                             prawa wnioskodawcy do nieruchomości ( przestrzeni ) , w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca,

-                           czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności,

-                           środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności,

-                           obszary objęte szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków,

-                           sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko,

-                           złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia,

-                           wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny,

-                           stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących,

-                           projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego , przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju,

-                           geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia,

-                           przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2 oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone  w art. 129 ust. 1.

 

    b)   Do wniosku należy dołączyć :

-                 dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów,

-                 informacje o przeznaczeniu nieruchomości , w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne,

-                 dowody istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy,oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną,

-                 prawa przysługujące wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność z w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową,

 

 

II.               OPŁATY:

Opłata za wydanie koncesji wynosi 616 PLN.

 

wpłacane bezpośrednio w kasie Urzędu lub    na   konto: Urząd Miejski w Radomiu,  Wydział Budżetu i Podatków,  Bank PKO S.A. II   O/Radom nr   52 1240 3259 1111 0010 1340 6544     

 

 

III.              TERMIN REALIZACJI SPRAWY:

Do 30 dni

 

IV.            MIEJSCE POBRANIA/ZŁOŻENIA DOKUMENTACJI:

Biuro Obsługi Mieszkańca - ul. Jana Kilińskiego 30, pok.19

 

V.               JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

               Geolog  Miejski ,   pok. 313,  tel. (48) 3620690

 

 

VI.             TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

Metadane

Data publikacji : 07.01.2011
Data modyfikacji : 19.01.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Wieczorek
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Kacprzak Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry