Urząd Miejski w Radomiu

Udostępnienie do wglądu zbioru dokumentów (Aktów Notarialnych) dla celów szacowania nieruchomości

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji,
 3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 5. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Opis karty informacyjnej

Zgodnie z tabelą nr 16 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne do wglądu udostępniane są zbiory aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów
w ewidencji gruntów i budynków, podmiotom które posiadają uprawnienia do wglądu do takich zbiorów na podstawie odrębnych przepisów tj. przez rzeczoznawców majątkowych.

Celem uzyskania wglądu do aktów notarialnych należy wypełnić wniosek zgodny z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji – FORMULARZ P (Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) wraz z FORMULARZEM P7 (uszczegółowiającym wniosek o inne materiały).

Wypełniając Formularz P należy wskazać przedmiot wniosku (inne materiały) oraz cel pobrania materiałów zasobu.
W Formularzu P7 należy wpisać rodzaj materiałów, do których chce się uzyskać wgląd oraz jednostkę ewidencyjną, której dotyczą.

 

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz FORMULARZ P wraz z uszczegóławiającym FORMULARZEM P7 - Formularze stanowią załącznik do niniejszej karty informacyjnej.
 2. We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Dobrowolne wypełnienie tych rubryk oznacza zgodę wnioskodawcy na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta Miasta Radomia.
 3. W przypadku gdy udostępniane dane będą wykorzystane w celu wykonania wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego – świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości nadanych przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (oryginał do wglądu).

 

 Miejsce składania dokumentów

 • wniosek można złożyć w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ulicy Jana Kilińskiego 30 pok. 19 (Biuro Obsługi Mieszkańca stanowisko Wydziału Geodezji) od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530, tel. 48 36-20-171; 48 36-20-176 lub pocztą tradycyjną na adres: Wydział Geodezji Urząd Miejski w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom.
 • w formie dokumentu elektronicznego na adres skrzynki ePUAP /umradom/SkrytkaESP opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 10) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 14) ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

adres skrytki epuap Urzędu Miejskiego w Radomiu: /umradom/SkrytkaESP.

Opłata   

Zgodna z załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne określającym: wysokość stawek podstawowych
w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty, w tym opłaty zryczałtowanej.

 1. Opłaty z tytułu udostępniania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego – stawki podstawowe określone
  w tabeli Nr 16 załącznika do ustawy: udostępnianie do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych
  i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków, podmiotom które posiadają uprawnienia do wglądu do takich zbiorów na podstawie odrębnych przepisów - 30 zł za zbiór dokumentów dotyczących jednej jednostki ewidencyjnej, udostępniony na okres do 4 godzin,
 2. Z art. 40d ust. 3 danej ustawy wynika obowiązek pobierania opłaty przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b, ust. 1 ustawy.
 3. Wysokość opłaty zostaje utrwalona w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).

 

Sposób zapłaty

 • opłata geodezyjna - za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wg  DOO) - wpłaty należy dokonać na rachunek Gminy Miasta Radomia Wydział Księgowości Bank PEAKO II O/Radom

16124032591111000029892376,

na przelewie, w tytule zapłaty należy podać numer DOO, lub numer pod jakim wniosek został zarejestrowany.

 

Forma i termin załatwienia sprawy

Realizacja wniosku – zgodnie z art. 35 kpa., tj. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

Udostępnienie do wglądu zbiorów aktów notarialnych nastąpi po uiszczeniu opłaty – po wcześniejszym uzgodnieniu
z pracownikiem Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków terminu i miejsca udostępnienia dokumentów.

Realizacja wniosków o udostępnienie do wglądu aktów notarialnych w dniu złożenia wniosku w miarę dostępnych miejsc.

 

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 40f ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

 • w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty wydaje się decyzję administracyjną, od której służy odwołanie,
 •  wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji,
 • w przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

 

Sprawy prowadzi

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków

 • pok. nr 22, tel. (48) 36 20 243;

 

 

 

 

Metadane

Data wytworzenia : 01.07.2016
Data publikacji : 14.07.2016
Data modyfikacji : 20.03.2024
Obowiązuje od : 01.07.2016
Obowiązuje do : 01.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Puton
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Horwat Wydział Geodezji
Osoba modyfikująca informację:
Marta Solińska

Opcje strony

do góry