Urząd Miejski w Radomiu

Wydanie ZAŚWIADCZENIA potwierdzającego dane archiwalne z operatu ewidencyjnego - celem potwierdzenia danych archiwalnych, wg stanu na określoną datę

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DANE ARCHIWALNE Z OPERATU

EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW – celem potwierdzenia danych archiwalnych, wg stanu na określoną datę.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

 

Opis karty informacyjnej

Aktualne dane z operatu ewidencji gruntów i budynków udostępniane są w formie określonej przepisem art. 24 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. w formie wypisów).

Wszelkie inne informacje z operatu ewidencyjnego - potwierdzające dane archiwalne z tzw. „historii działki” – udostępniane są na wskazana we wniosku datę, w formie zaświadczenia, w rozumieniu art. 217 ustawy kpa.

Wydawanie zaświadczeń regulują przepisy art. 217-220 ustawy kpa.

Stosownie do przepisu art. 218 § 1 kpa. w przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2 pkt 2 kpa. - tj. wówczas, gdy osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego - organ administracji obowiązany jest wydać zaświadczenie na podstawie prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Przed wydaniem zaświadczenia Organ może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające (art. 218 § 2 kpa.), które umożliwi pełne rozpoznanie wniosku strony.

Wydanie zaświadczenia następuje na wniosek właściciela/władającego lub innego podmiotu, mającego interes prawny
w tym zakresie.

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

 

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z operatu ewidencji gruntów i budynków – celem potwierdzenia danych archiwalnych, wg stanu na określoną datę DRUK_EGiB_8. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej.
  2. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

Miejsce składania dokumentów

 • wniosek można złożyć w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ulicy Jana Kilińskiego 30 pok. 19 (Biuro Obsługi Mieszkańca stanowisko Wydziału Geodezji) od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530, tel. 48 36-20-171; 48 36-20-176 lub pocztą tradycyjną na adres: Wydział Geodezji Urząd Miejski w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom.
 • w formie dokumentu elektronicznego na adres skrzynki ePUAP /umradom/SkrytkaESP opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 10) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 14) ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Opłaty

 • wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. - cz. II, pkt. 21  załącznika do ustawy o opłacie skarbowej,
 • opłata skarbowa w wysokości 17 zł. - za złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, który działa
  w imieniu wnioskodawcy (art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej - z wyłączeniem lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Sposób zapłaty

opłata skarbowa - Urząd Miejski w Radomiu Wydział Księgowości Bank PEAKO II O/Radom konto:

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544.

na przelewie, w tytule zapłaty, należy podać za jaką czynność dokonywana jest opłata  (tj. za wydanie zaświadczenia lub za pełnomocnictwo).

 

Termin i forma załatwienia sprawy

Zaświadczenie - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.

Przy składaniu wniosku należy wskazać sposób odbioru dokumentów.

W przypadku wskazania odbioru osobistego w siedzibie organu:

– zaświadczenie można odebrać w Urzędzie Miejskim w Radomiu, pokój nr 19 (Biuro Obsługi Mieszkańca)

 

Tryb odwoławczy

Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

Sprawy prowadzi

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków

pok. nr 25 (parter), tel. (48) 36 20 568;

        

PLIKI DO POBRANIA

DRUK_EGiB_8 - Wniosek o wydanie zaświadczenia z operatu ewidencji gruntów i budynków – celem potwierdzenia danych archiwalnych, wg stanu na określoną datę.

Metadane

Data wytworzenia : 01.07.2016
Data publikacji : 14.07.2016
Data modyfikacji : 20.03.2024
Obowiązuje od : 01.07.2016
Obowiązuje do : 01.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Jaroszek
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Szczepański Wydział Geodezji
Osoba modyfikująca informację:
Marta Solińska

Opcje strony

do góry