Urząd Miejski w Radomiu

Wydanie kopii / odpisu Aktu Własności Ziemi

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Opis karty informacyjnej

Zgodnie z art. 73 § 2 ustawy kpa. strona może żądać wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych kopii/odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Wydanie uwierzytelnionych kopii/odpisu Aktu Własności Ziemi z akt postępowania uwłaszczeniowego, będących
w posiadaniu Organu, następuje na wniosek właściciela/władającego lub innego podmiotu, który wykaże się interesem prawnym w tym zakresie (np. spadkobiercy).

Zgodnie z art. 74 § 2 kpa. odmowa uwierzytelnienia kopii/odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.


Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie o wydanie kopii/odpisu Aktu Własności Ziemi DRUK_EGiB_7.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej.

  1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od czynności urzędowej jaką jest wydanie kopii/odpisu aktu.
  2. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

Miejsce składania dokumentów

 • wniosek można złożyć w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ulicy Jana Kilińskiego 30 pok. 19 (Biuro Obsługi Mieszkańca stanowisko Wydziału Geodezji) od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530, tel. 48 36-20-171; 48 36-20-176 lub pocztą tradycyjną na adres: Wydział Geodezji Urząd Miejski w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom.
 • w formie dokumentu elektronicznego na adres skrzynki ePUAP /umradom/SkrytkaESP opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 10) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 14) ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Opłaty

 • wydanie kopii/odpisu AWZ (poświadczenie zgodności) podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej
  lub zaczętej strony
    (cz. II, pkt 4  załącznika do ustawy o opłacie skarbowej).
 • opłata skarbowa w wysokości 17 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, który działa
  w imieniu wnioskodawcy (art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Sposób zapłaty

opłata skarbowa - Urząd Miejski w Radomiu Wydział Podatków Bank PEAKO II O/Radom konto:

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544.

na przelewie, w tytule zapłaty, należy podać za jaką czynność dokonywana jest opłata  (tj. za wydanie kopii/odpisu dokumentu lub za pełnomocnictwo).

 

Forma i termin załatwienia sprawy

      Zaświadczenie - zgodnie z art. 35 kpa., bez zbędnej zwłoki, w terminie do 7 dni.

Przy składaniu wniosku należy wskazać sposób odbioru dokumentów.

 

Tryb odwoławczy

Od postanowienia o odmowie wydania uwierzytelnionych dokumentów stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia, w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia.

 

Sprawy prowadzi

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków

pok. nr 25 (parter), tel. (48) 36 20 568.

Metadane

Data wytworzenia : 01.07.2016
Data publikacji : 14.07.2016
Data modyfikacji : 20.03.2024
Obowiązuje od : 01.07.2016
Obowiązuje do : 01.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Puton
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Horwat Wydział Geodezji
Osoba modyfikująca informację:
Marta Solińska

Opcje strony

do góry