Urząd Miejski w Radomiu

Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU LUB WYRYSU Z OPERATU EWIDENCYJNEGO

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji,
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 6. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

 

Opis karty informacyjnej

Przedmiotem jawnych i powszechnie dostępnych informacji - udzielanych odpłatnie na żądanie wszystkich zainteresowanych (bez konieczności wykazywania interesu prawnego) - mogą być wyłącznie informacje o charakterze przedmiotowym tj. dotyczące informacji o gruntach, budynkach i lokalach.

Udostępnianie danych o charakterze podmiotowym (dotyczących właścicieli/władających), podlega ograniczeniom na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgodnie z którym Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 cytowanej ustawy - na żądanie:

1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

2a) operatorów:

a) sieci, w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,

b) systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego oraz systemu połączonego, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,

3) innych podmiotów, niż wymienione w pkt 1–2a, które mają interes prawny w tym zakresie.

Udostępnianie danych na wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego następuje
w formie określonej w pkt. 8 Formularza EGiB (odpowiednio: w formie wypisu z rejestru gruntów, wypisu
z kartoteki budynków, wypisu z kartoteki lokali itd.). Szczegółowy opis treści udostępnianego dokumentu tj. jakie informacje zawierają poszczególne wypisy oraz wyrys i w jakie klauzule opatrzony jest dokument – zostały opisane na drugiej stronie Formularza EGiB.

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego  -  druk urzędowy FORMULARZ EGiB – wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej.

We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane
do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Dobrowolne wypełnienie tych rubryk oznacza zgodę wnioskodawcy
na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta Miasta Radomia.

 1. W przypadku gdy wnioskodawca nie jest ujawniony w operacie ewidencyjnym jako właściciel/władający do nieruchomości objętej wnioskiem – we wniosku należy wskazać przepis prawa materialnego, z którego wnioskujący wywodzi swój interes prawny w udostępnieniu informacji z operatu ewidencyjnego, jak również w uzasadnionych przypadkach dokumenty  potwierdzające interes prawny np. zobowiązanie sądu.
 2. Dowód/potwierdzenie wniesienia opłaty geodezyjnej, w kwocie zgodnej z wydanym Dokumentem Obliczenia Opłaty (DOO). W tytule opłaty należy podać numer DOO, lub numer pod jakim wniosek został zarejestrowany.

      Potwierdzenie dokonania przelewu można przesłać na adres e-mail: ewidencjagruntow@umradom.pl

 1. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej.
 2. Przy odbiorze - dokument potwierdzający tożsamość: w przypadku osoby fizycznej - np. dowód osobisty;
  w przypadku osób prawnych - dokument potwierdzający osobowość prawną oraz legitymację występującej osoby fizycznej do reprezentowania osoby prawnej (np. wyciąg z KRS, pełnomocnictwo);  pełnomocnictwo udzielone przez właściciela nieruchomości.

 

Miejsce i forma złożenia wniosku o wypis lub wyrys z operatu ewidencyjnego

 • wniosek można złożyć w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ulicy Jana Kilińskiego 30 pok. 19 (Biuro Obsługi Mieszkańca stanowisko Wydziału Geodezji) od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530, tel. 48 36-20-171; 48 36-20-176 lub pocztą tradycyjną na adres: Wydział Geodezji Urząd Miejski w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom.
 • w formie dokumentu elektronicznego na adres skrzynki ePUAP /umradom/SkrytkaESP opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 10) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 14) ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub za pomocą E-Usługi dostępnej pod adresem https://iwniosek.modgik.radom.pl/

 

Opłata   

 1. Zgodnie z art. 40a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w bazach danych, w tym wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego jest odpłatne (za wyjątkiem  art. 40 a ust. 2 i art. 40 b ust. 2 ustawy).
 2. Wielkość opłat za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego ustalana jest na podstawie tabeli Nr 11 załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 3. Z art. 40d ust.3 danej ustawy wynika obowiązek pobierania opłaty przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b, ust. 1 ustawy.
 4. Wysokość opłaty utrwalona zostaje w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).
 5. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł  - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), z wyłączeniem zwolnień ustawowych.
 6. Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego – zgodnie z art. 40b ust. 2 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
   i kartograficzne - wydaje się nieodpłatnie na żądanie: prokuratury, sądów działających w sprawach publicznych, organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań, organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami mającymi na celu: ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księdze wieczystej; przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego; przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa.

W przypadku wystąpienia z wnioskiem o nieodpłatne wydanie wypisów i wyrysów należy wskazać podstawę prawną upoważniającą do nieodpłatnego ich pozyskania.

 

Sposób zapłaty

 • opłata geodezyjna - za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wg  DOO) - wpłaty należy dokonać na rachunek Gminy Miasta Radomia Wydział Księgowości Bank PEAKO II O/Radom:

16124032591111000029892376,

 • opłata skarbowa - Urząd Miejski w Radomiu Wydział Podatków Bank PEAKO II O/Radom konto:

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544.

na przelewie, w tytule zapłaty należy podać numer DOO, lub numer pod jakim wniosek został zarejestrowany.

 

Termin i forma załatwienia sprawy

Realizacja wniosku - zgodnie z art. 35 kpa., tj. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

Termin realizacji wniosku może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uprzedniej aktualizacji operatu ewidencyjnego (wprowadzenia zmiany do ewidencji np. zmiany nazwiska, ujawnienia budynku itp.).

Przy składaniu wniosku należy wskazać sposób odbioru dokumentów.

W przypadku wskazania odbioru osobistego w siedzibie organu:

– wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego można odbierać w Urzędzie Miejskim w Radomiu – w pokoju nr 19 (Biuro Obsługi Mieszkańca)

 

Tryb odwoławczy

W zakresie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne służy skarga do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego.

W zakresie ustawy Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Sprawy prowadzi

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków

 • wypisy - pok. nr 22, tel. (48) 36 20 243,
 • wypisy i wyrysy - pok. nr 23, tel. (48) 36 20 705,

 

PLIKI DO POBRANIA

      FORMULARZ_EGIB -  Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego

Metadane

Data wytworzenia : 01.07.2016
Data publikacji : 01.07.2016
Data modyfikacji : 20.03.2024
Obowiązuje od : 01.07.2016
Obowiązuje do : 01.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Jaroszek Wydział Geodezji
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Szczepański Wydział Geodezji
Osoba modyfikująca informację:
Marta Solińska

Opcje strony

do góry