Urząd Miejski w Radomiu

https://www.bip.radom.pl/ra/zalatw-sprawe/geodezja/referat-ewidencji-grunt/35253,Wniosek-o-wszczecie-postepowania-w-sprawie-przeprowadzenia-GLEBOZNAWCZEJ-KLASYFI.html
16.07.2024, 18:51

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie przeprowadzenia GLEBOZNAWCZEJ KLASYFIKACJI GRUNTÓW (na wniosek strony)

    Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opis karty informacyjnej

Przeprowadzenie czynności zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów następuje w drodze postępowania administracyjnego, do którego mają zastosowanie przepisy kpa., zakończonego wydaniem decyzji o ustaleniu klasyfikacji, której integralną część stanowi mapa klasyfikacji. Ostateczna decyzja stanowi następnie podstawę do dokonania aktualizacji operatu ewidencyjnego - poprzez wprowadzenie stosownej zmiany, w drodze czynności materialno-technicznej.

Gleboznawczą klasyfikacją gruntów obejmuje się grunty rolne i leśne.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, gleboznawczą klasyfikację przeprowadza się
z urzędu albo na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków.

We wniosku strona powinna uzasadnić konieczność przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia - Prezydent Miasta Radomia upoważnia klasyfikatora do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie oraz sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji.

Przeklasyfikowanie gruntu i ustalenie klasy gruntu następuje na podstawie  decyzji o ustaleniu klasyfikacji, której integralną część stanowi mapa klasyfikacji, przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów DRUK_EGiB_2 (wraz z uzasadnieniem).
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od czynności urzędowej jaką jest wydanie decyzji administracyjnej.
 3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

Miejsce składania dokumentów

 • osobiście - Biuro Obsługi Mieszkańca Urząd Miejski w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój nr 19 (parter) 
  od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530, tel. 48 36-20-171; 48 36-20-176 (w okresie pandemii – wnioski składane do urny – wejście od ul. Kilińskiego 30),
 • tradycyjną pocztą na adres: Wydział Geodezji Urząd Miejski w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30,
 • w formie dokumentu elektronicznego na adres skrzynki ePUAP /umradom/SkrytkaESP opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 10) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 14) ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Opłaty

 • Opłata skarbowa od czynności urzędowej jaką jest wydanie decyzji administracyjnej -  w wysokości 10 zł. (cz. I, pkt  53  załącznika do ustawy o opłacie skarbowej).
 • Opłata skarbowa w wysokości 17 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika.
 • Koszty za wykonanie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów wykonanego przez biegłego klasyfikatora wyłonionego w drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ponosi właściciel stosownie do art. 262 § 1 pkt. 2 i § 2 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

Sposób zapłaty

Opłata skarbowa - Urząd Miejski w Radomiu Wydział Podatków Bank PEAKO II O/Radom
konto: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544.

(na przelewie, w tytule zapłaty należy podać numer pod jakim został zarejestrowany wniosek oraz za jaką czynność następuje opłata tj. za wydanie decyzji lub za pełnomocnictwo.)

 

Forma i termin załatwienia sprawy

 • Wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji - nie później niż w ciągu miesiąca, od daty przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla m. Radomia operatu z projektem gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 • Aktualizacja ewidencji w drodze czynności materialno-technicznej – do 30 dni od daty otrzymania ostatecznej decyzji o ustaleniu klasyfikacji. 

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w terminie 14 dni od  dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał.

Sprawy prowadzi

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków

pok. nr 26, tel. (48) 36 20 831

Metadane

Data wytworzenia : 01.07.2016
Data publikacji : 01.07.2016
Data modyfikacji : 20.03.2024
Obowiązuje od : 01.07.2016
Obowiązuje do : 01.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Puton
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Horwat Wydział Geodezji
Osoba modyfikująca informację:
Marta Solińska

Opcje strony