Urząd Miejski w Radomiu

Zgłoszenie/wniosek o zmianę danych w ewidencji gruntów i budynków

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Opis karty informacyjnej

Zgodnie z art. 24 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, informacje zawarte w ewidencji gruntów
i budynków podlegają aktualizacji na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 cytowanej ustawy tj. właścicieli nieruchomości; w przypadku  nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości; władających  gruntami na zasadach samoistnego posiadania.

Jeśli podmioty wymienione j/w zleciły wykonanie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wykazy zmian danych ewidencyjnych,  to po przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przedmiotowa dokumentacja jest podstawą aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, w drodze czynności materialno-technicznej (art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Możliwość aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w drodze czynności materialno-technicznej,  nie dotyczy dokumentacji wykonanej w celu wydania stosownego orzeczenia organu administracji publicznej (np. decyzji zatwierdzającej gleboznawczą klasyfikację gruntów) bądź orzeczenia sądu (np. zniesienia współwłasności, zasiedzenia).

W pozostałych przypadkach, jeżeli nie jest możliwe wprowadzenie  zmiany do ewidencji gruntów i budynków w drodze czynności materialno-technicznej, aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje w drodze decyzji administracyjnej (art. 24 ust. 2b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne). Odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje również w drodze decyzji administracyjnej (art. 24 ust. 2c ustawy j/w..

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne właściciele nieruchomości, władający gruntami na zasadach samoistnego posiadania, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych –inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości, mają obowiązek zgłaszać zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian, dostarczając stosowne dokumenty, będące podstawą zgłaszanych zmian (w tym dane dotyczące: zmiany adresu zameldowania, siedziby firmy, adresu do korespondencji). Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno - budowlanej, przechowywanej przez organy administracji architektoniczno – budowlanej.

Jeżeli uzyskanie danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków nie jest możliwe w inny sposób, starosta może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na właścicieli/ władających, obowiązek:

 1. opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w przypadku ustalenia, że stan faktyczny nieruchomości jest inny niż ujawniony w tej bazie danych,
 2. udostępnienia dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej,  jeżeli jest to niezbędne  do ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków danych dotyczących budynku lub działki;
 3. udzielenia informacji o sposobie użytkowania budynków i lokali.

 

Wymagane dokumenty

  1. Zgłoszenie/wniosek o zmianę danych w ewidencji gruntów i budynków DRUK_AE - wzór zgłoszenia/ wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej.

      We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane
do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Dobrowolne wypełnienie tych rubryk oznacza zgodę wnioskodawcy
na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta Miasta Radomia.

  1. Oryginały lub odpisy dokumentów stanowiących podstawę wprowadzenia zmiany, w tym, między innymi dokumenty określone w art. 23 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (akty notarialne, prawomocne orzeczenia sądowe, ostateczne decyzje administracyjne itd.).
  2. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

Miejsce składania dokumentów

 • wniosek można złożyć w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ulicy Jana Kilińskiego 30 pok. 19 (Biuro Obsługi Mieszkańca stanowisko Wydziału Geodezji) od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530, tel. 48 36-20-171; 48 36-20-176 lub pocztą tradycyjną na adres: Wydział Geodezji Urząd Miejski w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom.
 • w formie dokumentu elektronicznego na adres skrzynki ePUAP /umradom/SkrytkaESP opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 10) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 14) ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne .

 

Opłaty

 • Wprowadzenie zmiany do bazy danych ewidencji gruntów i budynków na podstawie zgłoszenia/wniosku, wykonane czynnością materialno-techniczną - nie podlega opłacie skarbowej.
 • Opłata skarbowa w wysokości 10 zł - w przypadku gdy aktualizacja ewidencji gruntów i budynków wymagała będzie wydania decyzji administracyjnej (opłacie tej podlega wyłącznie decyzja o aktualizacji lub o odmowie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, od opłaty tej zwolnione są decyzje o umorzeniu postępowania).
 • Opłata skarbowa w wysokości 17  zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika lub prokury.

 

Sposób zapłaty

 • opłata skarbowa - Urząd Miejski w Radomiu Wydział Podatków Bank PEAKO II O/Radom konto:

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544.

na przelewie, w tytule zapłaty, należy podać za jaką czynność dokonywana jest opłata  tj. za wydanie decyzji lub za pełnomocnictwo.

 

Forma i termin załatwienia sprawy

 • Aktualizacja ewidencji w drodze czynności materialno-technicznej – do 30 dni od daty otrzymania dokumentów niezbędnych do wprowadzenia wnoszonej zmiany,
 • Aktualizacja ewidencji w drodze decyzji administracyjnej - według terminów określonych w art. 35 ustawy kpa.,  tj. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia skutecznego złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy dotyczy tylko przypadku, gdy aktualizacja bazy ewidencyjnej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od orzeczenia służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał.

 

Sprawy prowadzi

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków

 • pok. nr 24 tel. (48) 36 20 853; pok. nr 25, tel. (48) 36 20 568;

Metadane

Data wytworzenia : 01.07.2016
Data publikacji : 01.07.2011
Data modyfikacji : 20.03.2024
Obowiązuje od : 01.07.2016
Obowiązuje do : 01.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Puton
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Horwat Wydział Geodezji
Osoba modyfikująca informację:
Marta Solińska

Opcje strony

do góry