Urząd Miejski w Radomiu

Rozgraniczenie nieruchomości

 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020r, poz. 276 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz.U.1999. 45.453).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  (t. j. Dz.U. z 2020r, poz. 1546 z późn. zm.).
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r poz. 256 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości złożony przez stronę, której przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości.

We wniosku należy:

  • wskazać oznaczenie nieruchomości własnej (wg Ewidencji Gruntów i Budynków m. Radomia) oraz Nr księgi wieczystej,
  • wskazać oznaczenie (wg ewidencji gruntów i budynków m. Radomia) nieruchomości sąsiedniej/ich (będących przedmiotem sporu) oraz nazwiska i adresy właścicieli /władających tymi gruntami,
  • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości własnej,
  • mapę z zaznaczoną granicą sporną,
  • zgodę geodety uprawnionego lub jednostki wykonawstwa geodezyjnego na przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych.

W przypadku braku wskazania geodety, organ wyłoni wykonawcę we własnym zakresie, w trybie  ustawy o zamówieniach publicznych tj. w  drodze przeprowadzenia przetargu.

Koszty postępowania rozgraniczeniowego, zgodnie z art. 264 §1 kpa obciążają strony postępowania. Wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia, organ ustali w postanowieniu, jednocześnie z wydaniem decyzji rozstrzygającej w sprawie.

 

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Jana Kilińskiego 30, pok. 19

 

 

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej

 

Termin załatwienia

sprawy

Nie później niż w ciągu 30  dni - od daty przedłożenia przez wnioskodawcę zaewidencjonowanej mapy z projektem podziału

 

Forma załatwienia

sprawy

 

 

Tryb odwoławczy

 

 

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

 

 

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,

za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia,  w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Uwagi

Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Nieruchomości
pok. 338 tel. (048) 36 20 320

Metadane

Data publikacji : 10.01.2011
Data modyfikacji : 22.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Horwat
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Horwat Wydział Geodezji
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Horwat

Opcje strony

do góry