Urząd Miejski w Radomiu

Przyjmowanie przekazywanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych celem dokonania weryfikacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii oraz pod względem spójności przekazywanych zbiorów danych z prowadzonymi przez organ bazami danych - ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazą szczegółowych osnów geodezyjnych, bazą danych obiektów topograficznych (w skalach 1:500 – 1:5000).

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18.08.2020r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27.07.2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.07.2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.07.2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej 
 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2.04.2021r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego )
 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6.07.2021r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych 

Wymagane dokumenty

 1. Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych;
 2. Operat techniczny w postaci jednego dokumentu elektronicznego w formacie PDF opatrzonego przez kierownika prac geodezyjnych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym;
 3. Zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do baz danych: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych w skali 1:500.

Zbiory danych należy sporządzać osobno dla poszczególnych baz i przekazywać w formie plików różnicowych w formacie GML.

Przekazywanie dokumentów:

Aplikacja iKERG – indywidualne konto jest zakładane po podpisaniu umowy pomiędzy Wykonawcą prac geodezyjnych a Prezydentem Miasta Radomia. W celu założenia konta należy kontaktować się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pod nr tel. 48 36 20 565 lub mailowo na modgik@umradom.pl.

Opłaty

Bez opłat

 Termin załatwienia sprawy

Weryfikacja pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii oraz pod względem spójności przekazywanych zbiorów danych z prowadzonymi przez organ bazami wykonywana jest niezwłocznie, nie dłużej niż:

 1. 7 dni roboczych - dla obszaru objętego zgłoszeniem prac do 1 ha
 2. 10 dni roboczych - dla obszaru objętego zgłoszeniem prac powyżej 1 ha do 10 ha
 3. 20 dni roboczych - dla obszaru objętego zgłoszeniem prac powyżej 10 ha

- od dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.

 

Do w/w terminów nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z przyczyn niezależnych od organu.

 

Forma załatwienia sprawy

Przekazane wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych podlegają weryfikacji pod względem:

 1. zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:

- wykonywania pomiarów oraz opracowywania wyników tych pomiarów

- kompletności przekazywanych wyników

 1. spójności przekazywanych zbiorów danych z prowadzonymi przez organ bazami EGiB, GESUT, BDOT500

Wynik weryfikacji może być pozytywny lub negatywny. O wyniku weryfikacji organ informuje wykonawcę prac geodezyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu sporządzenia protokołu. Podstawę przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik weryfikacji albo dokument potwierdzający odbiór zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju lub organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych, potwierdza ich przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu i opatruje dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonuje prace geodezyjne, klauzulą urzędową. Opatrzenie klauzulą następuje z chwilą przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do PZGiK.

Wykonawca prac geodezyjnych, po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji może umieścić na dokumentach przeznaczonych dla zleceniodawcy oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. Oświadczenie to jest równoważne z klauzulą urzędową. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji organ zwraca wykonawcy prac geodezyjnych przekazane przez niego wyniki zgłoszonych prac wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji. W przypadku uznania przez wykonawcę prac geodezyjnych uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w protokole wykonawca w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez niego protokołu przekazuje do organu poprawione wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych wraz z zawiadomieniem o przekazaniu wyników zgłoszonych prac. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez wykonawcę prac geodezyjnych protokołu z negatywnym wynikiem weryfikacji organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie otrzyma poprawionych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, uznaje się, że prace te zostały zaniechane. Ponowne podjęcie zaniechanych prac geodezyjnych wymaga dokonania nowego zgłoszenia prac. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej może, na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych, przywrócić termin na przekazanie poprawionych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych, wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

 

Metadane

Data publikacji : 30.04.2014
Data modyfikacji : 21.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Rydz-Memeti Wydział Geodezji
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Szczepański Wydział Geodezji
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Szczepański

Opcje strony

do góry