Urząd Miejski w Radomiu

Koordynowanie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia

Podstawa prawna   

 1. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 

Wymagane dokumenty     

 1. Wniosek
 2. 3 egzemplarze projektu usytuowania projektowanych sieci  ( przyłączy ) na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta
 3. Elektroniczne kopie (skany) projektu – planu sytuacyjnego – plik pdf
 4. Plik txt z wykazem współrzędnych w układzie PL – 2000
 5. Plik dxf lub dwg – na płycie CD
 6. Wydruk współrzędnych X, Y wraz z autoryzacją
 7. Dla wszystkich sieci uzbrojenia terenu i przyłączy znajdujących się w pasach drogowych uzgodnienie z Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji jako zarządcą dróg
 8. Decyzje  o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzje o warunkach zabudowy (w przypadku gdzie nie obowiązują szczegółowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta)
 9. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, w przypadku terenów gdzie obowiązują miejscowe szczegółowe plany zagospodarowania przestrzennego
 10. Warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących  sieci uzbrojenia terenu uzyskane od jednostek zarządzających sieciami

 

Miejsce składania dokumentów   

 • Osobiście - Referat Pracowni Mapy Numerycznej pok. 43 tel. 48 3620712
  od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 15.00 z wyjątkiem dni,
  w których odbywa się narada koordynacyjna wg terminarza
   
 • Tradycyjną pocztą na adres: Wydział Geodezji Urząd Miejski w Radomiu
  ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom

 Mając na względzie bezpieczeństwo interesantów i pracowników Urzędu prosimy
o zachowanie bezpiecznych odległości, nie gromadzenie się w oczekiwaniu
na załatwienie sprawy oraz do stosowania indywidualnych środków ochrony (maseczka, rękawiczki).

 

Opłaty   

 • Pobranie -  przed skoordynowaniem sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia, wysokość opłat- zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne określającym wysokości stawek podstawowych
  w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokości współczynników korygujących oraz zasady ustalania  tych współczynników,
  a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat (Tabela nr 16 Lp. 6).
 • Opłata skarbowa w wysokości 10 zł – za odpis protokołu z narady koordynacyjnej
 • Opłata skarbowa w wysokości 17  zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika lub prokury.

Sposób zapłaty:

Opłata za skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia wpłata na konto Gmina Miasta Radom / Urząd Miejski w Radomiu Bank PEAKO II O/Radom konto:
16 1240 3259 1111 0000 2989 2376
(na przelewie, w tytule zapłaty, należy podać adres uzgadnianej dokumentacji oraz poinformować o dokonanej wpłacie załączając potwierdzenie)

Opłata skarbowa za odpis protokołu z narady koordynacyjnej
wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Radomiu / Wydział Podatków, Bank: PEKAO S.A. II O/Radom konto;
Nr : 52124032591111001013406544 
(na przelewie, w tytule zapłaty, należy podać adres uzgadnianej dokumentacji oraz poinformować o dokonanej wpłacie załączając potwierdzenie).

 

     Opłaty skarbowa za pełnomocnictwo 

wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Radomiu / Wydział Podatków, Bank: PEKAO S.A. II O/Radom konto;
Nr : 52124032591111001013406544 
(na przelewie, w tytule zapłaty, należy podać adres uzgadnianej dokumentacji oraz poinformować o dokonanej wpłacie załączając potwierdzenie).

 

 

Termin załatwienia sprawy           

1.  Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu - według terminów określonych w art. 35  § 3 ustawy kpa.,  tj. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia skutecznego złożenia wniosku.

 

 Forma załatwienia sprawy            

1.  Potwierdzenie przyjęcia wniosku

2.  Zawiadomienie o terminie narady

3.  Adnotacja z informacją , iż dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej

4. Odpis protokołu narady koordynacyjnej na żądanie zainteresowanego uczestnika

 

Sprawy prowadzi

Pracownia Mapy Numerycznej - Koordynowanie Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia

 

Urząd Miejski w Radomiu

ul. Kilińskiego 30

26-600 Radom

Pracownia Mapy Numerycznej

pokój nr 43 tel. 48 3620712

email: geodezja.zudp@umradom.pl

 

Metadane

Data publikacji : 14.07.2014
Data modyfikacji : 21.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Rydz-Memeti Wydział Geodezji
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Szczepański Wydział Geodezji
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Szczepański

Opcje strony

do góry