Urząd Miejski w Radomiu

https://www.bip.radom.pl/ra/zalatw-sprawe/geodezja/miejski-osrodek-dokumen/13316,Przyjmowanie-zawiadomien-o-przekazaniu-wynikow-zgloszonych-prac-geodezyjnych-cel.html
2021-12-05, 11:44

Przyjmowanie zawiadomień o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych celem ich weryfikacji pod względem zgodności z przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii oraz spójności przekazanych zbiorów danych przed przyjęciem ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Podstawa prawna   

 1. Ustawa z dnia 17.05.1989r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tj. Dz.U. z 2020r. poz., 2052 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 16.04.2020r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r., poz. 782)
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz. U. z 2020r., poz. 1316)
 4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 08.07.2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2014.924)
 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania
  i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020r., poz. 1429 ze zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 09.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U.2011.263.1572)
 7. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia  2021 r. w sprawie organizacji
  i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2021r., poz. 820)

 

Wymagane dokumenty  

 1. Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych
 2. Operat techniczny
 3. Zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do baz danych:
  EGiB - ewidencji gruntów i budynków,

GESUT - geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, BDOT500 - obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000.

Zbiory danych należy sporządzać osobno dla poszczególnych baz i przekazywać w formie plików różnicowych w formacie GIV.

            Do 31 grudnia 2021r. dopuszcza się przekazywanie operatów technicznych w postaci papierowej.

Od 1 stycznia 2022r. będzie możliwe przekazywanie operatów wyłącznie w formie elektronicznej w formacie pdf.

 

Miejsce składania dokumentów:

 1. w postaci papierowej:

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pokój 41. tel.48 36 20 565

Od poniedziałku do piątku w godz.8.00-15.00

 1. w postaci elektronicznej:

E-usługa (aplikacja i.KERG) - indywidualne konto dla wykonawcy prac geodezyjnych zakładane jest po podpisaniu umowy pomiędzy Wykonawcą prac geodezyjnych a Prezydentem Miasta Radomia.
W celu założenia konta należy kontaktować się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pod nr tel. 48 36 20 565 lub mailowo na modgik@umradom.pl.

 

Opłaty          

Bez opłat

 

Termin załatwienia sprawy    

 - Rejestracja zawiadomienia w systemie Ośrodka w dniu otrzymania zawiadomienia w godzinach pracy   Urzędu Miejskiego.

- Weryfikacja pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii oraz pod względem spójności przekazywanych zbiorów danych z prowadzonymi przez organ bazami wykonywana jest niezwłocznie, nie dłużej niż:

 1. 7 dni roboczych - dla obszaru objętego zgłoszeniem prac do 1 ha
 2. 10 dni roboczych - dla obszaru objętego zgłoszeniem prac powyżej 1 ha do 10 ha
 3. 20 dni roboczych - dla obszaru objętego zgłoszeniem prac powyżej 10 ha

- od dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.

 

Do w/w terminów nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z przyczyn niezależnych od organu.

 

Forma załatwienia sprawy     

Dokumentacja przekazywana do zasobu podlega weryfikacji.  

Wyniki weryfikacji utrwalane są w protokole weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Wynik weryfikacji może być pozytywny albo negatywny

O wyniku weryfikacji organ informuje Wykonawcę prac geodezyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie póżniej niż w dniu roboczym następującycm po dniu sporządzenia protokołu

 

Pozytywny wynik weryfikacji stanowi podstawę do przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji – przekazane przez wykonawcę wyniki zgłoszonych prac podlegają zwrotowi wraz protokołem weryfikacji w zakresie

         - operatów analogowych (papierowych) – odbiór osobisty w Miejskim Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Radom, ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 41. tel. (48) 36 20 565

         Od poniedziałku do piątku w godz.8.00-15.00

                               - operatów w formie elektronicznej – za pomocą E-usługi - aplikacja i.KERG dostęp po zalogowaniu na indywidualne konto

Metadane

Data publikacji : 14.07.2014
Data modyfikacji : 21.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mgr inż. Anna Celej Wydział Geodezji
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Szczepański Wydział Geodezji
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Szczepański

Opcje strony