Urząd Miejski w Radomiu

Przyjmowanie zawiadomień o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych celem ich weryfikacji pod względem zgodności z przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii oraz spójności przekazanych zbiorów danych przed przyjęciem ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Podstawa prawna   

 1. Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych 
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
 4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia  2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 

Wymagane dokumenty   

 

 1. Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych;
 2. Operat techniczny w postaci jednego dokumentu elektronicznego w formacie PDF opatrzonego przez kierownika prac geodezyjnych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym;
 3. Zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do baz danych: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych w skali 1:500.

Zbiory danych należy sporządzać osobno dla poszczególnych baz i przekazywać w formie plików różnicowych w formacie GML.

Miejsce składania dokumentów:

 

 1. E-usługa (aplikacja i.KERG) - indywidualne konto dla wykonawcy prac geodezyjnych zakładane jest po podpisaniu umowy pomiędzy Wykonawcą prac geodezyjnych a Prezydentem Miasta Radomia.
  W celu założenia konta należy kontaktować się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pod nr tel. 48 36 20 565 lub mailowo na modgik@umradom.pl.

 

Opłaty          

Bez opłat

 

Termin załatwienia sprawy    

 - Rejestracja zawiadomienia w systemie Ośrodka w dniu otrzymania zawiadomienia w godzinach pracy   Urzędu Miejskiego.

- Weryfikacja pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii oraz pod względem spójności przekazywanych zbiorów danych z prowadzonymi przez organ bazami wykonywana jest niezwłocznie, nie dłużej niż:

 1. 7 dni roboczych - dla obszaru objętego zgłoszeniem prac do 1 ha
 2. 10 dni roboczych - dla obszaru objętego zgłoszeniem prac powyżej 1 ha do 10 ha
 3. 20 dni roboczych - dla obszaru objętego zgłoszeniem prac powyżej 10 ha

- od dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.

 

Do w/w terminów nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z przyczyn niezależnych od organu.

 

Forma załatwienia sprawy     

Dokumentacja przekazywana do zasobu podlega weryfikacji.  

Wyniki weryfikacji utrwalane są w protokole weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Wynik weryfikacji może być pozytywny albo negatywny.

O wyniku weryfikacji organ informuje Wykonawcę prac geodezyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu sporządzenia protokołu.

 

Pozytywny wynik weryfikacji stanowi podstawę do przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji – przekazane przez wykonawcę wyniki zgłoszonych prac podlegają zwrotowi wraz protokołem weryfikacji za pomocą E-usługi - aplikacja i.KERG dostęp po zalogowaniu na indywidualne konto

Metadane

Data publikacji : 14.07.2014
Data modyfikacji : 21.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Celej Wydział Geodezji
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Szczepański Wydział Geodezji
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Szczepański

Opcje strony

do góry