Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Deklaracja przystąpienia do projektu - wymiana źródła ogrzewania w gospodarstwach domowych - RPO 2019

Wymiana źródła ogrzewania w gospodarstwach domowych

Od 31 grudnia 2018 r. mazowieckie samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów polegających na wymianie urządzeń grzewczych na ekologiczne.

Prezydent Miasta Radomia informuje, że Gmina planuje przystąpić do konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPOWM) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, działanie:  4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, poddziałanie: 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektu  - Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.

Pełna dokumentacja w/w konkursu dostępna jest na stronie:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-poddzialanie-4-3-1-ograniczanie-zanieczyszczen-powietrza-i-rozwoj-mobilnosci-miejskiej-typ-projektow-ograniczenie-niskiej-emisji-wym/

W programie mogą wziąć udział właściciele nieruchomości :

- osoby fizyczne,

- zarządcy nieruchomości (z wyłączeniem wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych),

- osoby prawne 

położonych na terenie Miasta Radomia.

Nie dotyczy nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

W ramach w/w konkursu Gmina Miasta Radomia może pozyskać dla mieszkańców dotację na wymianę źródła ciepła: na podłączenie do sieci ciepłowniczej lub elektryczne, olejowe, lub ewentualnie gazowe do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym podłączenie do sieci ciepłowniczej traktowane jest priorytetowo.

Uczestnictwo w konkursie przewidziane jest dla wnioskodawców, którzy:

  1. Złożą deklarację przystąpienia do projektu dotyczącego aplikowania o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej w zakresie ograniczenia „niskiej emisji”
    w ramach konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18 RPOWM na lata 2014-2020,
  2. Dokonają zmiany systemu ogrzewania na:

a) podłączenie do sieci ciepłowniczej, lub

b) elektryczne, olejowe lub ewentualnie paliwa gazowe (jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby)

      3.  Dostarczą świadectwo energetyczne lub audyt energetyczny do dnia 28.02.2019 r.

      4. Zobowiążą się, że w wyniku realizacji projektu budynek mieszkalny osiągnie określone standardy energetyczne.

Standard zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną
do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej 
w przypadku domów jednorodzinnych nie może przekroczyć 150 kWh/(m2 x rok), zaś dla domów wielorodzinnych nie może przekroczyć wartości 135 kWh/(m2 x rok). Ww. wartości muszą zostać osiągnięte najpóźniej rok po zakończeniu realizacji projektu,
co musi zostać potwierdzone audytem energetycznym/świadectwem energetycznym.

      5.  Dostarczą wyciąg z dokumentacji technicznej i/lub specyfikację techniczną kotła oraz kosztorys zawierający typ węzła ciepłowniczego/pieca oraz szacowany koszt brutto,
z podziałem na koszty zakupu pieca lub wykonania węzła/przyłączenia do sieci 
ciepłowniczej, a także pozostałe koszty(np. montażu urządzeń i niezbędnych materiałów)
do dnia 28.02.2019 roku.

      6.  Posiadają pozwolenie na budowę – jeśli dotyczy (w przypadku np.: instalacji gazowej, węzła ciepłowniczego),którego kopie dostarczą do dnia 28.02.2019 roku.

 

WAŻNE

Dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych będzie możliwe pod warunkiem zapewnienia znacznej redukcji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa. Ze względu na to, że inwestycje w tym zakresie mają długotrwały charakter, powinny być zgodne z właściwymi przepisami unijnymi.

Montaż urządzeń grzewczych na poszczególnych nieruchomościach jest przewidziany
po przeprowadzeniu zamówienia publicznego i może być realizowany w latach 2020- 2022.

Właścicielem zamontowanego na nieruchomości źródła ciepła przez okres 5 lat od dnia zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie miasta Radomia”, pozostaje Gmina Miasta Radomia.

Użyczenie nieruchomości gminie na czas realizacji projektu będzie określone w umowie użyczenia.

 

Deklaracja przystąpienia do konkursu

Deklaracja nie stanowi zobowiązania cywilno-prawnego, natomiast jest źródłem informacji,
na podstawie której Gmina Miasta Radomia  będzie aplikowała o środki unijne
w ramach  konkursu  RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020,Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1. Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektu: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.

O przystąpieniu do Projektu decyduje kolejność wpływu deklaracji oraz limit kwotowy dofinansowania wynikający z Regulaminu konkursu, tj. 1 500 000  złotych.

  • Druk Deklaracji do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego pok. Nr 19 lub na stronie www.radom.pl- bip w zakładce środowisko.
  • Deklaracje należy złożyć w terminie do 14 lutego 2019 roku.
  • Deklaracje bez kompletów załączników nie będą uwzględnione w przedmiotowym Projekcie.

W czasie składania deklaracji należy okazać się dokumentem tożsamości na podstawie którego zostanie wydane potwierdzenie złożenia deklaracji.

Osoby chcące przystąpić do konkursu powinny wypełnić i złożyć w/w deklarację
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2019 r. w Biurze Obsługi Mieszkańca, pokój 19 w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Kilińskiego 30.

Metadane

Data publikacji : 11.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Rychlicka Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Opcje strony

do góry