Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Dotacje dla ngo na zadania publiczne

 

Udzielanie dotacji z budżetu Gminy Miasta Radomia dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego Gminy/Powiatu.

Warunkiem uzyskania dotacji jest udział w ogłaszanych przez Prezydenta Miasta konkursach na realizację  zadania własnego Gminy/Powiatu.

 

Do konkursów mogą przystępować organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.),

Oferta musi zostać wygenerowana i złożona w dedykowanym narzędziu elektronicznym - Generatorze ofert www.witkac.pl  w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs ofert.

Oferta musi być wypełniona zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2057

 

Tryb pozakonkursowy

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn.zm) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o dotację z budżetu Gminy Miasta Radomia na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Kwota dofinansowania lub finansowania zadania nie może przekroczyć 10.000 zł,
a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości proponowanego do realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty wg wzoru określonego w  rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw  pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002055 

    W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Radomia, oferta na okres 7 dni jest zamieszczana:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.radom.pl,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomia: www.radom.pl,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomia

     W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: „uwagi do oferty” do Biura Obsługi Mieszkańca, na adres: ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom.

Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacją pozarządową umowa w przedmiocie realizacji zadania publicznego.

Metadane

Data publikacji : 07.01.2011
Data modyfikacji : 25.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry