Urząd Miejski w Radomiu

Symbol WKS

Wydział Promocji Miasta, Komunikacji Społecznej i Turystyki

dyrektor Kamila Baranowska-Janas

pok.  103

tel. (48) 36 20 378

wks@umradom.pl

 

Zadania wydziału:

1. Promocja Miasta i turystyka w tym:

1) zarządzanie działalnością marketingową Miasta w kraju i za granicą,

2) nadzór nad prawidłowym wdrażaniem Strategii Marki Radom oraz Systemu Identyfikacji Wizualnej,

3) prowadzenie miejskich promocyjnych kanałów komunikacji internetowej i promocja Miasta w internecie,

4) wydawanie opinii co do zasadności i formy użycia logotypu Marki Radom i innych znaków miejskich we wszelkich zgłoszonych przypadkach,

5) organizacja przedsięwzięć promujących Markę Miasta,

6) nadzór nad zawartością merytoryczną oficjalnej strony internetowej Radomia www.radom.pl,

7) nadzór nad stroną internetową www.visitradom.pl,

8) opracowywanie koncepcji działań promocyjnych Miasta w planach odzwierciedlających cele określone w Strategii Marki Radom lub innych dokumentach,

9) prowadzenie badań oraz analizowanie wizerunku Miasta, a także badań opinii publicznej,

10) uzgadnianie planów działań promujących Miasto proponowanych przez niezależnych organizatorów,

11) opracowywanie i współpraca przy opracowywaniu materiałów promocyjnych i informacyjnych Miasta, zlecenia wykonania, zakupu i dystrybucji tych materiałów,

12) organizacja i zlecanie przeprowadzania kampanii promocyjnych Miasta w kraju i za granicą oraz nadzór nad ich realizacją,

13) realizacja zadań z zakresu turystyki,

14) prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Miasta zgodnie z wymogami ustawowymi,

15) współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami działającymi w obszarze turystyki i krajoznawstwa zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi przepisami prawa,

16) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej,

17) promowanie walorów turystycznych Miasta Radomia min. poprzez współorganizację i organizację imprez turystycznych i krajoznawczych,

18) prowadzenie spraw związanych z członkostwem Gminy Miasta Radomia w Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Radomskiej.

19) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Prezydenta Miasta Radomia za działania promocyjne, w tym rozpatrywanie wniosków o nagrody Prezydenta za działania promocyjne,

20) współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie finansowych form współpracy polegających na dofinansowaniu realizacji przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w obszarze turystyki.

2. Komunikacja społeczna, w tym:

1) prowadzenie postępowań związanych z organizacją konsultacji społecznych, w tym Budżetu Obywatelskiego,

2) współpraca z jednostkami realizującymi projekty Budżetu Obywatelskiego, w szczególności w zakresie kontaktu z wnioskodawcami, oznakowania projektów,

3) promowanie zasad partycypacji społecznej, wspieranie inicjatyw społecznych poprzez konsultacje społeczne, sondy publiczne,

4) przygotowanie akcji informacyjnych skierowanych do mieszkańców miasta Radomia, w szczególności dotyczących konsultacji społecznych, w tym Budżetu Obywatelskiego,

5) monitoring procedur udziału społeczeństwa poprzez zbieranie i udostępnianie informacji o prowadzonych procedurach na stronie www.

6) wsparcie procedur udziału społeczeństwa w ramach postępowań prowadzonych przez wydziały i jednostki miejskie.”

Metadane

Data publikacji : 01.03.2019
Data modyfikacji : 14.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Kwiecień

Opcje strony

do góry