Urząd Miejski w Radomiu

https://www.bip.radom.pl/ra/urzad-miejski/wydzialy-biura/wydzial-podatkow/40230,Symbol-WP.html
18.06.2024, 23:10

Symbol WP

Wydział Podatków

dyrektor Anna Grzegorzewska

ul. Kilińskiego 30, pok.321

tel. (048) 36 20 442

 

Kontakt telefoniczny:

Infolinia

 • 48 36-20-860

Referat Wymiaru Podatku od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego.

- od osób fizycznych:
Obsługa Podatnika

 • 48 36-20-291 

Wydawanie decyzji podatkowych

 • 48 36-20-387
 • 48 36-20-323
 • 48 36-20-235
 • 48 36-20-720
 • 48 36-20-838
 • 48 36-20-370  - podatek rolny dot. gospodarstw rolnych

- od osób prawnych:
(Obsługa Podatnika – wydawanie decyzji podatkowych)

 • 48 36-20-206

Referat Księgowości Podatku od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego.

- od osób fizycznych:

 • 48 36-20-131
 • 48 36-20-132
 • 48 36-20-133
 • 48 36-20-134

- od osób prawnych:

 • 48 36-20-345

Referat Opłaty Skarbowej i Podatku od Środków Transportowych.

 • 48 36-20-215 - decyzje w sprawie ulg podatkowych
 • 48 36-20-205 - wymiar podatku od środków transportowych
 • 48 36-20-236 - księgowość podatku od środków transportowych
 • 48 36-20-433 - księgowość opłaty skarbowej
 • 48 36-20-236 – zwrot podatku akcyzowego, zwrot nadpłaty z tytułu opłaty

 

 

Do zadań Wydziału należy:

1. W zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych,
opłaty skarbowej i opłaty targowej:
1) sporządzanie projektów uchwał w sprawie stawek oraz zwolnień podatkowych, w tym zwolnień stanowiących
pomoc publiczną,
2) prowadzenie księgowości i sprawozdawczości oraz ewidencji podatników,
3) ustalanie lub określanie wysokości zobowiązań podatkowych,
4) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz dokonywanie zabezpieczeń dotyczących spłaty zaległości
podatkowych,
5) wydawanie decyzji i postanowień z zakresu ulg i zwolnień w podatkach, w tym stanowiących o udzieleniu pomocy
publicznej, dla których organem podatkowym jest Prezydent Miasta Radomia,
6) udostępnianie informacji podatkowych,
7) wydawanie zaświadczeń podatkowych, w tym zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,
8) prowadzenie zewnętrznych kontroli w zakresie prawidłowości zgłoszonych podstaw opodatkowania,
9) dokonywanie interpretacji prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników,
10) wykonywanie zadań organu podatkowego z zakresu opłaty skarbowej i opłaty targowej w szczególności pobór,
ewidencja księgowa, prowadzenie postępowań w celu wyegzekwowania zaległości oraz przyjmowanie informacji
o przypadkach nieuiszczania opłat, a także rozliczanie inkasentów,
11) współpraca z urzędami skarbowymi w sprawach dotyczących udzielania ulg w spłacie należności z tytułu podatków
i opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, a pobieranych przez urzędy skarbowe.

2.W zakresie podatku akcyzowego:
1) prowadzenie spraw o zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
oraz sprawozdawczość w tym zakresie.

3. W zakresie sporządzania wykazów finansowych:
1) gromadzenie danych z komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz pozostałych gminnych jednostek
organizacyjnych do sporządzania wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na
raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

 

Metadane

Data publikacji : 06.12.2017
Data modyfikacji : 17.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony