Urząd Miejski w Radomiu

symbol WNP

 

Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych  

Symbol WNP

dyrektor Ludwika Seliga
pok. 298, 298a
tel. 48 36 20 218
e-mail: gis@umradom.pl 

 

Do zadań Wydziału należy:

 

 1. 1. digitalizacja danych dotyczących nieruchomości publicznych,

  2. zarządzanie zasobem informacji w ramach posiadanych systemów informatycznych,

  3. bieżące prowadzenie cyfrowego zasobu informacji,

  4. opracowywanie danych niezbędnych do tworzenia Systemu Informacji Przestrzennej,

  5. wprowadzanie i weryfikacja danych wejściowych,

  6. zarządzanie i przetwarzanie w obrębie baz danych,

  7. przygotowywanie prezentacji graficznej i tekstowej danych,

  8. udostępnianie danych za pośrednictwem Systemu Informacji Przestrzennej,

  9. opracowywanie dokumentacji i rozpatrywanie wniosków o nabycie prawa własności w drodze zasiedzenia,

  10. opracowywanie dokumentacji w postępowaniu przed Komisją Regulacyjną do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich,

  11. opracowywanie dokumentacji w postępowaniu przed Komisją Regulacyjną do Spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,

  12. opracowywanie dokumentacji o nabycie prawa własności na rzecz Skarbu Państwa w trybie dekretu z dnia 8 marca 1946 roku o majątkach opuszczonych i poniemieckich,

  13. opracowywanie dokumentacji o nabycie prawa własności na rzecz Skarbu Państwa w trybie przepisów Kodeksu Napoleona,

  14. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej nieruchomości publicznych w oparciu o system dziedzinowy EN,

  15. prowadzenie zbiorów dowodów zmian w formie cyfrowej i papierowej,

  16. przygotowywanie dokumentów księgowych, uwzględniających zmiany dokonywane w prowadzonej ewidencji ilościowo-wartościowej nieruchomości publicznych,

  17. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomiu o ujawnienie prawa własności Gminy Miasta Radomia, miasta na prawach powiatu Radom i Skarbu Państwa, w tym do uzgadniania treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym w drodze postępowania sądowego,

  18. nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Radomia, miasta na prawach powiatu - Radom, Skarbu Państwa w trybie administracyjno – prawnym, w tym: komunalizacja, powiatyzacja, nabywanie własności gruntów zajętych pod drogi publiczne,

  19. przygotowywanie i zlecanie do wykonania dokumentacji geodezyjno – prawnej,

  20. doprowadzenie do zgodności danych w ewidencji gruntów miasta Radomia z danymi w komunalizacji, powiatyzacji oraz danymi wieczysto – księgowymi,

  21. przygotowywanie stosownej dokumentacji w celu nabywania nieruchomości w trybie postępowania spadkowego na rzecz Gminy Miasta Radomia lub Skarbu Państwa,

  22. reprezentowanie Gminy Miasta Radomia, miasta na prawach powiatu – Radom oraz Skarbu Państwa w czynnościach zmierzających do ustalania przebiegu granic nieruchomości, ustalania punktów granicznych,

  23. przygotowywanie wniosków o wykreślenie hipotek i obciążeń z ksiąg wieczystych,

  24. regulowanie stanów prawnych nieruchomości wspólnot wiejskich oraz wspólnot gromadzkich,

  25. prowadzenie zadań związanych z budżetem Wydziału,

  26. opracowywanie dokumentacji o nabycie prawa własności na rzecz Skarbu Państwa na podstawie układów indeminizacyjnych,

  27. tworzenie planu wykorzystania zasobu w zakresie zadań Wydziału.

 2.  

Metadane

Data publikacji : 18.09.2018
Data modyfikacji : 30.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry