Urząd Miejski w Radomiu

symbol WNP

 

Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych  

Symbol WNP

dyrektor Ludwika Seliga
pok. 298, 298a
tel. 48 36 20 218
e-mail: gis@umradom.pl 

 

Do zadań Wydziału należy:

1. przygotowywanie nieruchomości Gminy Miasta Radomia, miasta na prawach powiatu Radom, Skarbu

Państwa do zbycia w trybie przetargowym i bezprzetargowym; zamiany, darowizny nieruchomości,

2. nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego i zasobu Skarbu Państwa, w tym: w trybie Ordynacji

podatkowej, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Krajowym Rejestrze Sądowym,

w drodze darowizny, wykonywanie prawa pierwokupu,

3. bieżące prowadzenie cyfrowego zasobu informacji,

4. opracowywanie danych niezbędnych do tworzenia Systemu Informacji Przestrzennej,

5. opracowywanie dokumentacji i rozpatrywanie wniosków o nabycie prawa własności w drodze

zasiedzenia,

6. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej nieruchomości publicznych w oparciu o system

dziedzinowy EN,

7. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu

Rejonowego w Radomiu o ujawnienie prawa własności Gminy Miasta Radomia, miasta na prawach

powiatu - Radom i Skarbu Państwa, w tym do uzgadniania treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym

stanem prawnym w drodze postępowania sądowego,

8. nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Radomia, miasta na prawach powiatu - Radom,

Skarbu Państwa w trybie administracyjno – prawnym, w tym: komunalizacja, powiatyzacja,

9. nabywanie własności gruntów zajętych pod drogi publiczne, przygotowywanie i zlecanie do wykonania

dokumentacji geodezyjno – prawnej,

10. prowadzenie zadań związanych z budżetem Wydziału,

11. tworzenie planu wykorzystania zasobu,

12. rozliczanie dotacji udzielanej przez Wojewodę na zadania z zakresu administracji rządowej,

13. prowadzenie spraw związanych z gospodarką publicznym zasobem mieszkaniowym stanowiącym

własność Skarbu Państwa, w tym: reprezentowanie Skarbu Państwa jako współwłaściciela

nieruchomości i właściciela lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych, udział w zebraniach

wspólnot mieszkaniowych, w których Skarb Państwa posiada lokale mieszkalne,

14. wydzierżawianie, najem, użyczanie nieruchomości Gminy miasta Radomia i miasta na prawach powiatu

Radom, Skarbu Państwa,

15. naliczanie, aktualizacja oraz zmiana stawki procentowej opłat rocznych z tytułu użytkowania

wieczystego gruntów Gminy miasta Radomia, miasta na prawach powiatu Radom, Skarbu Państwa,

16. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości

Gminy miasta Radomia i miasta na prawach powiatu Radom, Skarbu Państwa,

17. przekazywanie nieruchomości Gminy miasta Radomia, miasta na prawach powiatu Radom, Skarbu

Państwa w trwały zarząd samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz rozwiązywanie trwałego

zarządu,

18. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie oddawania nieruchomości gminnych

w użytkowanie ogrodów działkowych w trybie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,

19. prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości lotniska w Radomiu,

20. prowadzenie spraw dotyczących wywłaszczeń nieruchomości pod inwestycje publiczne w trybie ustawy

o gospodarce nieruchomościami,

21. prowadzenie postępowań zwrotowych w stosunku do nieruchomości wywłaszczonych w trybie ustawy

o gospodarce nieruchomościami,

22. przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego przy współpracy z właściwymi

merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu,

23. ustanawianie służebności gruntowych na nieruchomościach publicznych.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 18.09.2018
Data modyfikacji : 04.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry