Urząd Miejski w Radomiu

Symbol WNS

Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa

dyrektor Renata Mikulska

ul. Kilińskiego 30, pok. 208

sekretariat tel. (48) 36 20 691

 

Do zadań Wydziału należy:

1. wydzierżawianie, najem, użyczanie nieruchomości Skarbu Państwa,

2. zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargowym i bezprzetargowym oraz nabywanie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa, w tym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,

3. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat za korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa bez tytułu prawnego,

4. oddawanie nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowanie,

5. zamiana, darowizna nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,

6. naliczanie, aktualizacja oraz zmiana stawki procentowej opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, udzielanie bonifikat i przesuwanie terminów płatności opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,

7. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa,

8. wydawanie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczanie, udzielanie bonifikat, rozkładanie na raty, przesuwanie terminów płatności oraz waloryzacja opłat przekształceniowych,

9. przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd państwowym jednostkom organizacyjnym oraz rozwiązywanie trwałego zarządu,

10. aktualizacja i zmiana stawki procentowej opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu oraz rozpatrywanie wniosków o udzielenie bonifikaty od tych opłat,

11. rozpatrywanie wniosków zarządców o wynajmowanie (wydzierżawianie, użyczanie) nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w trwały zarząd,

12. prowadzenie spraw związanych ze zniesieniem współwłasności nieruchomości Skarbu Państwa w drodze umowy bądź sądownie,

13. rozliczenia z tytułu podatku od nieruchomości za grunty Skarbu Państwa,

14. rozliczanie dotacji udzielanej przez Wojewodę na zadania z zakresu administracji rządowej oraz prowadzenie budżetu wydziału,

15. prowadzenie spraw związanych z gospodarką publicznym zasobem mieszkaniowym stanowiącym własność Skarbu Państwa, w tym: reprezentowanie Skarbu Państwa jako współwłaściciela nieruchomości i właściciela lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych, udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, w których Skarb Państwa posiada lokale mieszkalne,

16. udział w prowadzonych postępowaniach w sprawie ustalenia na rzecz Skarbu Państwa odszkodowań za drogi publiczne,

17. prowadzenie postępowań w zakresie wypłaty odszkodowań w trybie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,

18. sporządzanie planów realizacji polityki Skarbu Państwa i rocznych sprawozdań do Wojewody z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz Krajowego Zasobu Nieruchomości,

19. reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych, w których Skarb Państwa jest stroną postępowania z wyjątkiem spraw dotyczących ustalania przebiegu granic i punktów granicznych nieruchomości,

20. ustanawianie służebności gruntowych na nieruchomościach będących własnością Skarbu Państwa,

21. wydawanie zgód na wykreślanie hipotek z tytułu zbycia (przekształcenia) przez Skarb Państwa nieruchomości wraz z rozłożeniem ceny sprzedaży (przekształcenia) na raty.

 

 

Metadane

Data publikacji : 01.03.2019
Data modyfikacji : 30.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry