Urząd Miejski w Radomiu

https://www.bip.radom.pl/ra/urzad-miejski/wydzialy-biura/wydzial-kultury/14127,symbol-K.html
18.06.2024, 23:21

symbol K

 

 

Wydział Kultury

Dyrektor  Sebastian Równy

ul. Żeromskiego 53

pok. 300 A,    tel. (48) 36 20 903

                 fax. (48) 36  20 842

e-mail: kultura@umradom.pl

 

Do zadań Wydziału należy:

1. ustalanie wspólnie z instytucjami kultury i instytucjami artystycznymi, dla których Gmina Miasta Radomia jest organizatorem, rocznych planów działalności merytorycznej,

2. monitorowanie działalności instytucji kultury i instytucji artystycznych, dla których Gmina Miasta Radomia jest organizatorem,

3. prowadzenie rejestru instytucji kultury, dla których Gmina Miasta Radomia jest organizatorem,

4. inicjowanie, współdziałanie i koordynowanie prac związanych z projektami i przedsięwzięciami kulturalnymi, realizowanymi przez miejskie instytucje kultury,

5. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów artystycznych i nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,

6. współpraca z organizacjami kombatanckimi w zakresie współorganizacji na terenie Gminy Miasta Radomia obchodów świąt państwowych i uroczystości rocznicowych,

7. nadzór merytoryczny nad „Parkiem Kulturowym Stary Radom” w zakresie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

8. współpraca ze środowiskami twórczymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury,

9. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem organizacjom pozarządowym dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

10. opracowywanie informacji z zakresu kultury i publikowanie ich w Radomskim Informatorze Kulturalnym i w mediach społecznościowych,

11. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

12. ustanawianie społecznego opiekuna zabytków,

13. prowadzenie spraw związanych z grobownictwem wojennym,

14. opracowywanie i realizacja budżetu gminy w zakresie kultury.

15. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem i rozliczaniem dotacji podmiotowych udzielonych instytucjom kultury, dla których Gmina Miasta Radomia jest organizatorem,
 
16. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji celowych na zadania zlecone do realizacji instytucjom kultury, dla których Gmina Miasta Radomia jest organizatorem i ich rozliczanie.

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 10.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony