Urząd Miejski w Radomiu

symbol GOK


Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
dyrektor Agnieszka Korczak
sekretariat pok. 296, tel. (48) 36 20 775
e-mail: gok@umradom.pl
 

Do zadań Wydziału należy:

1. objęcie właścicieli nieruchomości na terenie Radomia systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;

2. nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom

odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

3. zapewnienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, tworzywa

sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz bioodpady;

4. tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zapewniających przyjmowanie co najmniej:

papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła opakowań wielomateriałowych, bioodpadów, odpadów

niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów

medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie

iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii

I akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

5. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami

komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

6. udostępnianie na stronie internetowej urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o:

1) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

2) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające od właścicieli nieruchomości niesegregowanych

(zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

3) osiągniętych w danym roku kalendarzowym przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne

od właścicieli nieruchomości wymaganych przepisami prawa poziomach przygotowania do ponownego użycia

i recyklingu, składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów

komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych

do składowania,

4) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

5) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

6) adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

lub zakładów przetwarzania takich odpadów;

7. przygotowanie i publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej corocznej analizy stanu gospodarki odpadami

komunalnymi,;

8. przygotowywanie informacji do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy o zrealizowanych w danym

roku kalendarzowym dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poniesionych

wydatkach na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

9. prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

10. przygotowywanie projektów uchwał dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

11. organizacja odbioru odpadów komunalnych i wydawanie decyzji dla właścicieli nieruchomości

niezamieszkałych, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów;

12. organizacja odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

13. określanie warunków dla udzielania zamówień publicznych w zakresie gospodarowania odpadami

komunalnymi;

14. przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

15. zawiadamianie właścicieli nieruchomości o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi;

16. wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku

niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji;

17. wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące,

w których właściciel nieruchomości nie dopełnił obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Radomiu

24

18. wydawanie decyzji o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

właścicielom nieruchomości, którzy nie prowadzą kompostowania bioodpadów w przydomowym

kompostowniku;

19. prowadzenie Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości;

20. wydawanie decyzji o zakazie wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości, objętej wpisem do rejestru;

21. coroczne przekazywanie marszałkowi województwa wykazu podmiotów wpisanych i wykreślonych z Rejestru

Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

22. przyjmowanie informacji o niedopełnieniu przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie selektywnego

zbierania odpadów komunalnych;

23. przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań od podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbioru

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, od podmiotów prowadzących punkty selektywnego

zbierania odpadów komunalnych i od zbierających odpady komunalne;

24. przyjmowanie informacji od prowadzących instalacje komunalne o odpadach przekazanych przez gminę, które

zostały poddane procesom przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub przekazane w tym celu innemu

posiadaczowi odpadów;

25. sporządzanie i przekazywanie marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska

rocznych sprawozdań z realizacji przez gminę zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;

26. nakładanie administracyjnych kar pieniężnych na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od

właścicieli nieruchomości, za naruszanie ich obowiązków określonych w ustawie o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach;

27. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie

gospodarowania odpadami komunalnymi;

28. prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczeń w zakresie dochodów budżetowych z tytułu opłat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi;

29. księgowanie dokumentów zgodnie z Zakładowym Planem Kont i obowiązującymi przepisami ustawy

o rachunkowości i Ordynacji podatkowej;

30. bieżąca analiza prowadzonych kont księgowych;

31. wystawianie i weryfikacja upomnień i tytułów wykonawczych dot. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi w celu prowadzenia administracyjnych postepowań egzekucyjnych;

32. prowadzenie postępowań w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi;

33. prowadzenie postępowań o odpowiedzialności spadkobierców za zaległości w opłacie za gospodarowanie

odpadami komunalnymi;

34. prowadzenie postępowań w sprawie określenia nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

35. przygotowanie w terminie danych do sprawozdań gminy w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi;

36. udostępnianie informacji dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 06.07.2020
Data modyfikacji : 07.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Biuro Informacji Prasowej i Publicznej
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry