Urząd Miejski w Radomiu

symbol GKL

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

dyrektor Mirosław Kosno

z-ca dyrektora Marcin Hendel

ul. Żeromskiego 53, pok. 108

tel 48 36 20 830

e-mail: gkl@umradom.pl

 

Do zadań Wydziału należy:

1. koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalową Gminy Miasta Radomia (sprawy związane

z gminnym zasobem mieszkaniowym i zasobem lokali użytkowych);

2. prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem Gminy Miasta Radomia jako współwłaściciela nieruchomości

i właściciela lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych w zakresie przekraczającym pełnomocnictwo

udzielone Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Lokalami;

3. wypłata odszkodowań na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, prywatnych właścicieli z tytułu niedostarczenia

lokali socjalnych osobom posiadającym wyroki eksmisyjne;

4. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowisk miejskich oraz dzierżawą terenów miejskich pod

słupy ogłoszeniowe;

5. współpraca z ZUK w zakresie utrzymania parków i skwerów miejskich, miejskich placów zabaw, boisk i skate -

parków oraz wykonywanie prac remontowych infrastruktury miejskiej, realizacji różnych prac porządkowych dot.

terenów gminnych (miasta na prawach powiatu-Radom oraz Skarbu Państwa) w przypadku interwencji

mieszkańców, Straży Miejskiej oraz wynikłych w trakcie przeprowadzanych wizji w terenie;

6. nadzór nad zabezpieczeniem nieruchomości w tym rozbiórki budynków wyłączonych z eksploatacji we współpracy

z ZUK lub innymi podmiotami;

7. prowadzenie zadań w zakresie bieżącego utrzymania nieruchomości zabudowanych budynkami lub budowlami

stanowiącymi własność Skarbu Państwa, Gminy Miasta Radomia, miasta na prawach powiatu – Radom, związanego

z zapewnieniem kontroli technicznych, okresowych przeglądów zgodnie z przepisami wynikającymi z Prawa

budowlanego, jak również prowadzenie obowiązującej dokumentacji technicznej, w tym książek obiektu

budowlanego;

8. nadzór dotyczący bieżącego wykonywania zadań związany z funkcjonowaniem Zakładu Usług Komunalnych,

Cmentarza Komunalnego i Miejskiego Zarządu Lokalami;

9. obsługa porozumienia zawartego z RTBS „Administrator” sp. z o.o. w zakresie windykacji należności czynszowych

Gminy przez spółkę, w ramach istniejącego porozumienia;

10. prowadzenie spraw związanych z: wydawaniem decyzji administracyjnych dot. naliczenia opłat adiacenckich

z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału nieruchomości, wydawaniem

decyzji administracyjnych dot. opłaty planistycznej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą

lub uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

11. opłata za usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych do cieków naturalnych;

12. ewidencja i nadzór nad środkami trwałymi Gminy Miasta Radomia stanowiącymi infrastrukturę techniczną

podziemną w szczególności sieci komunalne oraz urządzenia wodne, wodociągowo -kanalizacyjne i hydrofornie;

13. udzielanie zgód na dysponowanie nieruchomościami Gminy miasta Radomia, miasta na prawach powiatu oraz

Skarbu Państwa w celach inwestycyjnych;

14. ustanawianie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorców przesyłowych na gruntach Gminy miasta Radomia,

miasta na prawach powiatu-Radom, Skarbu Państwa oraz prawa użytkowania w zakresie urządzeń, przyłączy

i infrastruktury technicznej;

15. wydawanie zezwoleń i zgód na zajecie nieruchomości Gminy miasta Radomia i miasta na prawach powiatu Radom

z tytułu handlu sezonowego, realizowanych imprez itp.;

16. tworzenie planu wykorzystania zasobu nieruchomości w zakresie zadań realizowanych w Wydziale;

17. prowadzenie ewidencji składników mienia gminnego i powiatowego stanowiącego własność Gminy Miasta

Radomia.

 

 

Metadane

Data publikacji : 15.06.2015
Data modyfikacji : 07.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry