Urząd Miejski w Radomiu

symbol WBO

  

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY

Dyrektor Wydziału  
płk rez. mgr Sławomir Figarski  -  Pełnomocnik Ochrony

ul. Stanisława Moniuszki 9 
pokój 12 
tel. (48) 36-20-571
fax (48) 36-20-695
 
e-mail: wbzk@umradom.pl
             
bo@umradom.pl         

Zastępca Dyrektora Wydziału  
mgr Leszek Gumowski
ul. Stanisława Moniuszki 9 
pokój 13
tel. (48) 36-20-571
fax (48) 36-20-695

e-mail: wbzk@umradom.pl
             
bo@umradom.pl         

REFERAT WOJSKOWY I OCHRONY DANYCH
ul. Stanisława Moniuszki 9                     
Kierownik Referatu
mgr Iwona Cygan
pokój 13A
tel. (48)  36-20-576
 
     (48)  36-20-109
i.cygan@umradom.pl

REFERAT BEZPIECZEŃSTWA
ul. Stanisława Moniuszki 9
Kierownik  Referatu
mjr rez. mgr Arkadiusz  Zając
pokój 10 

tel. (48) 36-20-577
      (48) 36-20-154

arkadiusz.zajac@umradom.pl 

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
ul. Stefana Żeromskiego 53
tel. (48) 36-20-121

mczk@umradom.pl

REFERAT OCHRONY I MONITORINGU MIASTA
ul. Stanisława Moniuszki 9
Kierownik Referatu

pokój 16  
tel. (48) 36-20-884
sbm@umradom.pl

MONITORING MIEJSKI
ul. Stefana Żeromskiego 53 
tel. (48) 36-20-741
monitoring@umradom.pl 

 

Do zadań wydziału należy:

1) planowanie, organizacja oraz koordynacja przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego:

bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz zapobiegania, przeciwdziałania

I usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia oraz

środowiska na terenie miasta,

2) koordynowanie zadań i realizacja z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych,

3) współpraca z podmiotami z terenu Radomia realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa,

4) realizacja zapisów ustawy o obronie Ojczyzny przypisanych do zadań samorządu gminnego i powiatowego,

5) realizacja zadań związanych z organizacją i trybem pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

6) realizacja zadań związanych z organizacją, trybem pracy i obsługą Miejskiego Centrum Zarządzania

Kryzysowego,

7) prowadzenie prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zgodnie z zatwierdzonym planem pracy,

8) zatwierdzanie regulaminu strzelnic sportowych znajdujących się na terenie miasta Radomia w porozumieniu

z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Radomiu,

9) realizacja zadań dotyczących organizowania zgromadzeń publicznych na terenie miasta Radomia,

10) realizacja zadań związanych z analizą i prowadzeniem dokumentacji dotyczącej oświadczeń majątkowych

składanych Prezydentowi Miasta Radomia,

11) prowadzenie kontroli wewnętrznych w zakresie ochrony obiektów UM,

12) prowadzenie spraw dotyczących udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie lub na podejmowanie

dodatkowych zajęć przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Radomiu oraz przez

kierowników jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Gminy,

13) realizacja zadań monitoringu miejskiego,

14) współpraca ze stowarzyszeniem „Bezpieczne Miasto”,

15) nadzór nad Strażą Miejską,

16) prowadzenie Kancelarii Tajnej UM,

17) zapewnienie funkcjonowania systemu gospodarki druków ścisłego zarachowania oraz systemu gospodarki

wekslami.

2. W strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych podlegający bezpośrednio

Prezydentowi Miasta do zadań którego należy:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

2) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,

3) opracowanie i wdrożenie dokumentacji stanowiącej podstawę funkcjonowania systemu ochrony informacji

niejawnych,

4) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych,

5) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych w których są przetwarzane informacje niejawne,

6) szkolenie pracowników UM z zakresu ochrony informacji niejawnych.

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 05.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Marek Mikulski

Opcje strony

do góry