Urząd Miejski w Radomiu

Symbol ZR

Biuro Zarządzania Ruchem

Do zadań Biura należy:
1. wykonywanie czynności należących do organu zarządzającego ruchem;
2. rozpatrywanie projektów organizacji ruchu;
3. rozpatrywanie wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu;
4. opracowywanie lub zlecanie do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski
wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu;
5. zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów organizacji ruchu;
6. przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji;
7. przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji;
8. opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych;
9. prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, urządzeń
sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną
organizacją ruchu;
10. prowadzenie prac związanych z kreowaniem rozwoju komunikacji rowerowej, analizą ruchu rowerowego,
spójnością systemu dróg rowerowych i bezpieczeństwem;
11. podejmowanie działań na rzecz likwidacji prawnych i architektonicznych barier rozwoju komunikacji
rowerowej i pieszej;
12. współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem,
zarządami dróg i kolei, Policją, Strażą Miejską oraz innymi podmiotami;
13. podejmowanie działań na rzecz wdrażania transportu niskoemisyjnego i monitorowania wpływu transportu
na środowisko;
14. nadzór nad jednostką organizacyjną miasta Radom – Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji w zakresie
realizowania zadań dotyczących organizacji i realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz Strefy
Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.

 

Składanie dokumentów

Metadane

Data publikacji : 27.12.2023
Data modyfikacji : 02.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radosław Witkowski
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Biuro Informacji Prasowej i Publicznej
Osoba modyfikująca informację:
Marzena Supłatowicz

Opcje strony

do góry