Urząd Miejski w Radomiu

symbol BS

 

Biuro Skarbnika

Kierownik Małgorzata Matusiak

pok. 330, tel. (48) 36-20-385 

e-mail: skarbnik@umradom.pl  

 

Do zadań Biura należy:

1. wystawianie faktur, rachunków oraz innych dokumentów z tyt. sprzedaży towarów oraz świadczenia usług – na

podstawie rejestrów umów oraz dokumentów otrzymanych z Wydziałów i Biur Urzędu;

2. bieżące doradztwo w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz współpraca

z pracownikami Wydziałów i Biur Urzędu;

3. sporządzanie wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe w zakresie stosowania przepisów o podatku od

towarów i Usług;

4. zbieranie i gromadzenie danych dla potrzeb podatku od towarów i usług składanych przez jednostki i zakłady

budżetowe - sporządzanie zbiorczych rejestrów sprzedaży i zakupu Gminy Miasta Radomia;

5. kontrola i weryfikacja danych (pod względem terminowości i prawidłowości matematycznej) przekazanych przez

jednostki i zakłady budżetowe;

6. prowadzenie rozliczeń (dla potrzeb ewidencji księgowej) w zakresie scentralizowanego podatku od towarów i usług

Gminy Miasta Radomia;

7. dokonywanie rozliczeń podatku VAT z jednostkami i zakładami budżetowymi za pomocą systemu bankowego oraz

nadzór nad prawidłowym dysponowaniem środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym,

wyodrębnionym dla potrzeb rozliczeń podatku VAT;

8. sporządzanie jednolitych plików kontrolnych Urzędu Miejskiego i Gminy Miasta Radomia w zakresie podatku VAT,

a także współpraca z Urzędem Skarbowym;

9. koordynacja współpracy między wydziałami i biurami funkcjonującymi w pionie Skarbnika Miasta w zakresie zadań

realizowanych przez Skarbnika Miasta;

10. obsługa biurowa i administracyjna Skarbnika Miasta i podległych wydziałów;

11. koordynacja spraw pracowniczych w wydziałach/biurach funkcjonujących w pionie Skarbnika Miasta z wyłączeniem

spraw zastrzeżonych dla Biura Kadr i Szkoleń;

12. koordynacja oraz nadzór wydziałów i biur funkcjonujących w pionie Skarbnika Miasta nad terminowością

przygotowywania odpowiedzi na interpelacje, pytania radnych, skargi i wnioski, w tym wnioski o udzielenie

informacji publicznej;

13. wspieranie prac komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie udzielania pomocy publicznej;

14. opiniowanie projektów dokumentów związanych z udzieleniem pomocy publicznej;

15. sporządzanie i przekazywanie do odpowiednich organów sprawozdań zbiorczych z udzielonej pomocy publicznej

albo informacji o nieudzielaniu takiej pomocy w danym okresie sprawozdawczym;

16. udostępnianie uprawnionym komórkom organizacyjnym Urzędu kodów dostępu do aplikacji SHRIMP – instruktaż w

tym zakresie oraz monitorowanie pomocy udzielonej za jej pośrednictwem;

17. opracowywanie zapytań do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w oparciu o materiały własne

Biura jak i przedstawione przez komórki organizacyjne Urzędu udzielające pomocy publicznej;

18. wdrożenie i stosowanie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku

przekazania informacji o schematach podatkowych;

19. raportowanie oraz prowadzenie zestawień schematów podatkowych;

20. wykonywanie obowiązków w zakresie szkoleń oraz dystrybucji materiałów o schematach podatkowych.

 

 

Metadane

Data publikacji : 05.12.2017
Data modyfikacji : 07.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry