Urząd Miejski w Radomiu

https://www.bip.radom.pl/ra/urzad-miejski/wydzialy-biura/biuro-prezydenta/44574,Symbol-BP.html
23.06.2024, 08:02

Symbol BP

Biuro Prezydenta i Współpracy Międzynarodowej
Kierownik Julita Słupek
ul. Jana Kilińskiego 30
pok.101
tel. 48 36 20 123
biuroprezydenta@umradom.pl

 

Do zadań Biura należy:

1. w zakresie współpracy z Radą Miejską:

1) koordynacja zadań związanych z przekazywaniem projektów uchwał, których wnioskodawcą jest Prezydent Miasta Radomia do Biura Rady Miejskiej;

2) koordynacja zadań związanych z przekazywaniem komórkom organizacyjnym Urzędu Miejskiego uchwał podjętych przez Radę Miejską w Radomiu;

3) przygotowywanie informacji dla Radnych Rady Miejskiej z realizacji uchwał w oparciu o dane zebrane z komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego;

4) nadzór nad przygotowywaniem odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych;

2. w zakresie obsługi sekretariatów:

1) organizacja pracy oraz obsługa techniczna i administracyjna sekretariatów Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza Miasta;

2) dbałość o prawidłowe przygotowanie i obieg dokumentów przekazywanych do podpisu dla Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza Miasta.

3. w zakresie współpracy międzynarodowej:

1) obsługa oficjalnych spotkań i wizyt międzynarodowych Prezydenta;

2) prowadzenie oficjalnej korespondencji z miastami partnerskimi Radomia;

3) koordynacja prowadzonych przez komórki Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne gminy zadań z zakresu współpracy międzynarodowej.

4. koordynacja działań w zakresie udzielania odpowiedzi posłom i senatorom w związku z wykonywaniem przez nich uprawnień wynikających z ustawy z dnia 9 maja 1996r. wykonywaniu mandatu posła i senatora;

5. prowadzenie rejestru oraz przekazywanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego aktów normatywnych i innych aktów prawnych z wyłączeniem uchwał Rady Miejskiej;

6. prowadzenie rejestru i zbioru porozumień zawieranych z innymi jednostkami samorządowymi, organami administracji rządowej i innymi podmiotami;

7. prowadzenie rejestru i zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz ich publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej;

8. realizacja zadań wynikających z regulaminu obejmowania przedsięwzięć patronatem honorowym Prezydenta

Miasta Radomia lub udziału Prezydenta Miasta Radomia w komitecie honorowym;

9. realizacja zadań wynikających z regulaminu przyznawania medalu Prezydenta Miasta Radomia i medalu Bene Merenti Civitas Radomiensis;

10. koordynacja zadań w zakresie współpracy w ramach Związku Miast Polskich oraz innych związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;

11. udział w konsultacjach ogłaszanych przez instytucje państwowe oraz samorządowe w zakresie legislacji, również w ramach współpracy w stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

Metadane

Data publikacji : 01.03.2019
Data modyfikacji : 17.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Kościuk

Opcje strony