Urząd Miejski w Radomiu

https://www.bip.radom.pl/ra/urzad-miejski/wydzialy-biura/biuro-nadzoru-wlascicie/14102,symbol-BNW.html
18.06.2024, 23:01

symbol BNW

 

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Kierownik Biura Małgorzata Błażewicz

ul. Żeromskiego 53 
pok. 148, 149

tel. (48) 36 20 389

tel. (48) 36 20 391

fax: (48) 36 20 388

e-mail: rgg@umradom.pl

 

Do zadań Biura należy:

Do zadań Biura należy:

1. nadzór właścicielski z zachowaniem przepisów ksh nad jednoosobowymi spółkami Gminy Miasta Radomia i spółkami z większościowym udziałem Gminy Miasta Radomia w kapitale zakładowym, w szczególności:

1) realizacja procedur związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółek z udziałem Gminy Miasta Radomia, w tym poprzez wnoszenie aportu,

2) uzgadnianie i sprawdzanie pod względem formalnym przedłożonych przez Zarządy spółek dokumentów niezbędnych do odbycia Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników,

3) przygotowywanie dokumentów w zakresie pełnienia przez Prezydenta funkcji Zgromadzenia Wspólników/Walnego Zgromadzenia,

4) pozyskiwanie oraz analiza danych dotyczących spraw organizacyjno-prawnych i finansowoekonomicznych spółek z udziałem Gminy Miasta Radomia oraz jej organów,

5) prowadzenie i administracja zasobem danych osobowych członków rad nadzorczych oraz zarządów,

6) sporządzanie sprawozdania z działalności spółek za poprzedni rok obrotowy dotyczącego m.in.: sytuacji ekonomiczno-finansowej, wynagrodzeń, zatrudnienia,

2. współpraca ze spółkami z mniejszościowym udziałem Gminy Miasta Radomia w kapitale zakładowym,

3. prowadzenie postepowań zmierzających do utworzenia nowych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Miasta Radomia, przystąpienia Gminy do istniejących oraz wykonywanie czynności związanych z rozwiązywaniem i występowaniem Gminy Miasta Radomia ze spółek prawa handlowego,

4. planowanie zadań budżetowych i Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie dokapitalizowania spółek.

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 26.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony