Urząd Miejski w Radomiu

https://www.bip.radom.pl/ra/srodowisko/gospodarka-wodno-sciekowa/60418,INFORMACJA-DLA-WLASCICIELI-NIERUCHOMOSCI-GROMADZACYCH-NIECZYSTOSCI-PLYNNE-W-ZBIO.html
23.06.2024, 07:42

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GROMADZĄCYCH NIECZYSTOŚCI PŁYNNE W ZBIORNIKACH BEZODPŁYWOWYCH LUB EKSPLOATUJĄCYCH PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI

NIERUCHOMOŚCI GROMADZĄCYCH NIECZYSTOŚCI PŁYNNE
W ZBIORNIKACH BEZODPŁYWOWYCH
LUB EKSPLOATUJĄCYCH PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa informuję, że od dnia 9 sierpnia 2022 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciel nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych, zobowiązani są do:

  1. udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności
    w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników
    w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,
  2. posiadania dowodów uiszczania opłat za usługi wymienione w pkt. nr 1.
  3. okazywanie ww. dokumentów w trakcie kontroli przeprowadzanej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Radomiu lub Straży Miejskiej w cyklu dwuletnim.

Mając na uwadze dobro naszego lokalnego środowiska poprzez zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia sanitarno-epidemiologicznego jak również w związku z zaostrzającymi się przepisami krajowymi oraz unijnymi
w zakresie ochrony środowiska, na terenie miasta Radomia rozpoczyna się cykl kontrolny w tym przedmiocie.

Czynności kontrolne w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi polegały będą na wezwaniu właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków do Urzędu Miejskiego
w Radomiu w celu przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazania dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za wywóz nieczystości płynnych (rachunki, faktury vat).

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości płynnych.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Prezydenta Miasta Radomia.

Jednocześnie informujemy, że  usuwanie nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania
w sprawach o wykroczenia określone w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.).

Metadane

Data publikacji : 25.11.2022
Data modyfikacji : 02.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Wójcik
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Wójcik

Opcje strony