Urząd Miejski w Radomiu

 

W dniach 1 września 2010r. do 31 października 2010r. przeprowadzony zostanie na terenie całego kraju powszechny spis rolny.

 


Będzie to pierwszy spis realizowany od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE. 

Powszechnym Spisem Rolnym 2010 zostaną objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. Ze względu na minimalizację kosztów spisu oraz zmniejszenie respondentów planuje się ograniczenie liczby badanych gospodarstw rolnych do poziomu gwarantującego wypełnienie zobowiązań międzynarodowych i zaspokojenie potrzeb odbiorców krajowych.

Dane zebrane w spisie rolnym:

pozwolą na analizę zmian polskiego rolnictwa przed i po przystąpieniu do UE oraz na porównanie ich z danymi gospodarstw w innych państwach członkowskich,

pozwolą na kreowanie przez Komisję Europejską Wspólnej Polityki Rolnej i wytyczenie jej nowych ram po 2013 r., dostarczą szczegółowych informacji o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie, sytuacji społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej produkcji rolnej,

w połączeniu z informacjami zebranymi w badaniu metod produkcji rolnej i Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 r. dadzą odpowiedź na wiele pytań dotyczących m.in. starzenia się ludności wiejskiej i problemu następców, zatrudnienia w rolnictwie, obszarów wiejskich oraz wpływu rolnictwa na środowisko. Metody spisu według kolejności ich wprowadzania:

  • pobieranie danych ze źródeł administracyjnych (systemy informacyjne administracji publicznej), a także od podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie sprzedaży energii elektrycznej oraz od dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.),
  • samospis internetowy, polegający na sprawdzeniu w określonym terminie danych uzyskanych ze źródeł administracyjnych i ich skorygowaniu oraz uzupełnieniu brakujących informacji,
  • wywiad telefoniczny prowadzony przez ankietera statystycznego wspomagany programem komputerowym – CATI,
  • wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego u użytkownika gospodarstwa rolnego, rejestrowany na urządzeniu typu hand-held.

We wszystkich metodach zbierania danych wykorzystany zostanie ten sam rodzaj formularza spisowego (formularz elektroniczny). Odpowiednia aplikacja będzie obsługiwała wypełnianie formularza, poprawność wypełniania wraz z kontrolą logiczno-rachunkową, aż do zaakceptowania formularza bądź jego odrzucenia. Jeżeli odrzucenie nastąpi na etapie Internetu – formularz będzie kierowany do teleankietowania lub bezpośredniego spisywania przez rachmistrza spisowego. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: www.stat.gov.pl

 

Podstawy prawne:

  • ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku, (Dz.U. z 2009r. Nr 126 poz.1040)
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie wynagradzania za wykonywanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010r. (Dz.U. z 2009r. Nr 205 poz.1582)

GMINNE BIURO SPISOWE

ZNAJDUJE SIĘ W RADOMIU W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO UL. KILIŃSKIEGO 30 POK. NR 303

TEL. 48  3620237

Metadane

Data publikacji : 09.06.2010
Data modyfikacji : 05.01.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Kościuk
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Biuro Teleinformatyczne
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Kościuk

Opcje strony

do góry