Urząd Miejski w Radomiu

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  • Lokalizacja: Radom ul. W. Witosa 96
  • Prowadzący: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe RADKOM Sp. z o.o. ul. W. Witosa 94, 26-600 Radom
  • Tel.: 48 380 20 58, e-mail: radkom@radkom.com.pl
  • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 10.00 - 18.00, sobota 8.00 - 16.00

Separator stron 

Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych prowadzonych na terenie Gminy Miasta Radomia, objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunlanymi.

W PSZOK odbierane są w każdej ilości dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, następujące odpady:

1) papier
2) szkło
3) metale
4) tworzywa sztuczne
5) opakowania wielomateriałowe
6) bioodpady
7) popiół i żużel z palenisk domowych
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe
9) odpady niebezpieczne
10) przeterminowane leki i chemikalia
11) odpady powstające w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, niekwalifikujące się do odpadów medycznych
12) zużyte baterie i akumulatory
13) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
14) zużyte opony rowerowe, motorowerowe, z wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej
15) odpady budowlane i rozbiórkowe.

Separator stron

Dostarczane do PSZOK chemikalia przyjmowane będą w szczelnych (niecieknących) opakowaniach.

Odpady powstające w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, niekwalifikujące się do odpadów medycznych należy dostarczać do PSZOK zabezpieczone przed otwarciem.

W PSZOK nie są przyjmowane odpady z działalności gospodarczej, w tym odpady budowlane i rozbiórkowe, zielone, wielkogabarytowe, wytworzone w związku ze świadczeniem usług remontowo – budowlanych, pielęgnacji terenów zieleni, sprzątania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, do których zastosowanie mają odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

W PSZOK nie są przyjmowane odpady papy. Odpady te nie stawnowią odpadów komunalnych. W celu pozbycia się ich należy kontaktować się indywidualnie z podmiotami uprawnionymi do ich odbioru w ramach usługi komercyjnej. (lista punktów odbierających papę).

 

Pracownicy obsługujący PSZOK mają prawo odmówić przyjęcia odpadów, wyżej wymienionych odpadów, jeżeli:

- ich ilość lub rodzaj wskazują, że nie powstały one w gospodarstwie domowym

- nie zostały posegregowane, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia

- nie zostały odpowiednio zabezpieczone.

Separator stron 

Dostarczane do PSZOK odpady podlegają ewidencji.

Separator stron 

Właściciele nieruchomości dostarczający odpady komunalne do PSZOK zobowiązani są do:

- wskazania adresu nieruchomości, z której pochodzą dostarczone odpady

- rozładowania odpadów i ich umieszczenia w pojemnikach przeznaczonych dla danego rodzaju odpadu lub innych miejscach wskazanych przez pracowników obsługi PSZOK (w przypadku bioodpadów, w pojemnikach należy umieszczać sam odpad bez worków, w których został dostarczony do PSZOK)

- w przypadku dostarczenia chemikaliów bez opakowania zawierającego opis pozwalający na identyfikację odpadu, wskazania charakterystyki dostarczonego odpadu

- natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa dostarczonych odpadów, w przypadku odmowy ich przyjęcia.

Separator stron 

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy zgłaszać do Wydziału Gospodarowaia Odpadów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30:

- pisemnie - Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Gospodarowania Odpadami, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom

- telefonicznie - nr infolinii 48 36 20 599, 48 36 20 900

- elektronicznie na adres e-mail: odpady@umradom.pl

- poprzez aplikację mobilną

Zgłoszenia w/w nieprawidłowości należy dokonać nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia realizacji usługi. Przyjmowane będą zgłoszenia zawierające dane niezbędne do ich weryfikacji, tj. imię i nazwisko zgłaszającego, adres nieruchomości, której dotyczy reklamacja oraz datę i opis zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji. Zgłaszający może przedstawić inne dowody potwierdzające niewłaściwe świadczenie usługi.

Separator stron

Metadane

Data publikacji : 01.12.2015
Data modyfikacji : 13.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Osoba modyfikująca informację:
Beata Staniszewska

Opcje strony

do góry