Urząd Miejski w Radomiu

Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
W PRAWO WŁASNOŚCI

1. Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (Dz.U.2020.139 j.t.) 1 STYCZNIA 2019 Z MOCY PRAWA NASTĄPIŁO PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI.

1. Nie jest wymagany wniosek.

2. Nie jest wymagana zgoda pozostałych współużytkowników wieczystych (właścicieli lokali).

3. Zaświadczenie zostanie wydane i doręczone z urzędu.

 

2. JAKIE NIERUCHOMOŚCI PODLEGAJĄ PRZEKSZTAŁCENIU?

1. Przekształceniu podlegają jedynie nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe,
tj. budynkami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi.

2. Nieruchomości muszą spełniać dodatkowe wymagania nałożone przez ustawę, takie jak:

a) co najmniej połowę lokali w budynku wielorodzinnym stanowią lokale mieszkalne,

b) jeżeli na nieruchomości są inne budynki i budowle wyłączające przekształcenie (tj. inne niż umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych) ich powierzchnia użytkowa nie może przekraczać 30% całkowitej powierzchni użytkowej,

 

3. ZAŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU OTRZYMA KAŻDY UŻYTKOWNIK WIECZYSTY
Z URZĘDU.

1. Zaświadczenia wydawane są sukcesywnie od dnia przekształcenia i przesyłane na adres ujawniony w ewidencji gruntów i budynków (bądź na adres, na który była prowadzona korespondencja dotycząca użytkowania wieczystego przed dniem przekształcenia).

2. Zaświadczenia ponadto przesyłane są do Sądu, który na tej podstawie ujawnia w księdze wieczystej prawo własności gruntu oraz do Wydziału Geodezji celem ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków.

4. CHCĘ OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE WCZEŚNIEJ CO MAM ZROBIĆ?

1. Zaświadczenie może być wydane na wniosek właściciela w określonych poniżej terminach jeżeli spełnione są wszystkie przesłanki przekształcenia nieruchomości wymienione w pkt 2 powyżej tj.:

- w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku (formularz wniosku),

- w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez właściciela lokalu uzasadnionego potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu (formularz wniosku).

2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.

3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Radomiu  Pekao SA II/O Radom 52 124032591111001013406544, z opisem: „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”.

5. JAKA JEST WYSOKOŚĆ I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE?

1. Opłaty za przekształcenie są wnoszone przez okres 20 lat od dnia przekształcenia
(w przypadku osób wykorzystujących lokale wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych).

2. Dla przedsiębiorców (osób wykorzystujących lokale do prowadzenia działalności gospodarczej – w tym również w przypadku wynajmowania lokalu) okres wnoszenia opłat został wydłużony – patrz punkt 9 (możliwe jest skrócenie tego okresu w przypadku uzyskania przez przedsiębiorcę pomocy de minimis).

3. Opłata roczna za przekształcenie stanowi kwotę dotychczasowej opłaty rocznej
za użytkowanie wieczyste gruntu. Jeżeli opłata roczna podlegała aktualizacji, to opłata
za przekształcenie będzie równa opłacie, która jest należna w 3 roku od aktualizacji.

6. NIE DOSTAŁEM ZAŚWIADCZENIA, CZY MAM WPŁACAĆ OPŁATĘ?

1. Ustawodawca przesunął termin płatności opłaty za rok 2019 do 29 lutego 2020 r.,
co oznacza, że dał właścicielowi prawo wyboru kiedy dokona wpłaty. W przypadku braku wpłaty w 2019 roku, należy liczyć się z koniecznością zapłaty w 2020 r. dwóch opłat rocznych tj. za rok 2019 jak i 2020. (termin kolejnych opłat rocznych nie uległ zmianie i upływa on
z dniem 31 marca każdego roku kalendarzowego).

2. Wpłaty opłaty rocznej lub opłaty jednorazowej za przekształcenie można dokonać na dotychczasowe konto prowadzone dla użytkownika wieczystego. W przypadku przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłaty te zostaną odpowiednio przeksięgowane na należność za przekształcenie.

7. CHCĘ WNIEŚĆ OPŁATĘ JEDNORAZOWO, CZY PRZYSŁUGUJE MI BONIFIKATA?

W przypadku nieruchomości będących na dzień 31 grudnia 2018r. przedmiotem użytkowania wieczystego, stanowiących własność Gminy Miasta Radomia, bonifikata od jednorazowej opłaty przekształceniowej przysługuje wyłącznie:

1)   osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,

2)   członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny

3)   inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r.
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

4)   kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

5)   świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych lub ich opiekunom prawnym

-   będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.

Natomiast wykorzystywanie lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym także wynajem lokalu przez osoby ubiegające się o otrzymanie bonifikaty od jednorazowej opłaty przekształceniowej nie jest równoznaczne z wykorzystywaniem go wyłącznie dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych tych osób.

Zaznaczyć należy, iż osoby, które w 2019 roku nie otrzymały zaświadczenia
nadal będą mogły składać wnioski o bonifikatę, a Urząd będzie dokonywał rozliczeń dokonywanych wpłat.

8. JAK UZYSKAĆ INFORMACJĘ O OPŁACIE JEDNORAZOWEJ, CZY MOGĘ OBLICZYĆ OPŁATĘ I WPŁACIĆ SAMODZIELNIE?

1. Informację o wysokości opłaty jednorazowej można uzyskać składając wniosek. Po wydaniu zaświadczenia o przekształceniu gruntu, Urząd prześle informację, w której wyliczy wysokość opłaty jednorazowej. Jeśli właścicielowi lokalu przysługuje bonifikata należy również przedłożyć w Urzędzie oryginał dokumentu, z którego wynika prawo do przyznania bonifikaty (np. orzeczenie o niepełnosprawności, Kartę Dużej Rodziny).

2. Pamiętać należy żeby w opisie przelewu wskazać, iż jest to opłata jednorazowa za przekształcenie podając jednocześnie adres budynku i numer lokalu. Przykład: „opłata jednorazowa za lokal nr 1, ul. Żeromskiego 1”.

9. INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

1. W sprawach ustalenia opłat przekształceniowych stosuje się przepisy pomocy publicznej. Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień wydania zaświadczenia
o przekształceniu.

2. Dla przedsiębiorcy, który do 31 marca 2019 r. nie złożył oświadczenia o okresie w którym zamierza wnosić opłaty organ wydaje zaświadczenie i informuje o obowiązku wnoszenia opłaty odpowiednio przez okres:

a) 99 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1% albo

b) 50 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 2%, albo

c) 33 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3%, albo

d) okres w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest wyższa niż 3%

3. Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą w okresie pozostałym do wnoszenia opłaty
w każdym czasie, z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej, może złożyć nowe oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty z uwzględnieniem dotychczas wniesionych opłat.

 

10. GDZIE UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE O PRZEKSZTAŁCENIU?

1. Dodatkowe informacje można uzyskać:

a) osobiście w Wydziale Nieruchomości Gminnych Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Jana Kilińskiego 30 (na II piętrze budynku: pokoje 200,210,212,213),

b) telefoniczne pod numerami : (048)36 20 587, (048)36 20 589, (048)36 20 791.

 

Metadane

Data publikacji : 20.02.2020
Data modyfikacji : 21.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Teleinformatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Michał Dębowski

Opcje strony

do góry