Urząd Miejski w Radomiu

STATUT BURSY SZKOLNEJ NR 3 W RADOMIU

STATUT

BURSY SZKOLNEJ NR 3

W RADOMIU

 

 

ROZDZIAŁ 1

 

Przepisy ogólne

 

§ 1

 

 1. Bursa Szkolna Nr 3 ma swoją siedzibę w Radomiu przy ul. Śniadeckich 5 i jest placówką publiczną zapewniającą opiekę oraz wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki
  poza miejscem stałego zamieszkania.

   

 2. Nazwa używana przez Bursę w pełnym brzmieniu - Bursa Szkolna Nr 3 w Radomiuna tablicy urzędowej, na pieczęciach i stemplach; na pieczęciach dodana jest nazwa ulicy Śniadeckich 5 oraz numer telefonu, NIP, regon.

 3. Bursa jest placówką koedukacyjną.

 4. Bursa zapewnia opiekę i wychowanie uczniom uczęszczającym do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24 roku życia oraz uczniom klas VII i VIII szkól podstawowych, ponadpodstawowych,dla dzieci imłodzieży, oraz szkół artystycznych.

 5. Bursa posiada stronę internetową.

   

    5a.Bursa posiada logo – znak graficzny.

 6. Organem prowadzącym Bursę jest Gmina Miasta Radomia.

 7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Bursą jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty - Delegatura w Radomiu.

   

  ROZDZIAŁ 2

   

  Cele i zadania

   

  § 2

  1. Podstawowym celem Bursy jest:

          1)  zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiednich warunków do nauki, rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień oraz przygotowanie młodzieży
               do wypełniania obowiązków rodzinnych, a także obywatelskich w oparciu o zasady  solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości  i wolności;

          2)  rozwijanie poczucia odpowiedzialności, patriotyzmu oraz kształtowanie nawyku    spędzania czasu wolnego  poprzez uczestniczenie w kulturze, sporcie i turystyce.

 

§ 3

 

                Bursa umożliwia wychowankom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,   językowej, religijnej i przestrzega zasad zawartych w Powszechnej  

          Deklaracji Praw  Człowieka i Obywatela,   Konwencji  Praw Dziecka.

 

§ 4

 1. Bursa zapewnia wychowankom:

  1)   całodobową opiekę ;

  2)   warunki do nauki ;

  3)   pomoc w nauce ;

  4)   warunki do rozwijania zainteresowań ;

  5)   warunki umożliwiające uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce ;

  6)   możliwość korzystania ze sprzętu sportowego i muzycznego.

   

   

  § 5

   

  1. Bursa realizuje zadania opiekuńczo –wychowawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny.

  2. Zadania opiekuńczo – wychowawcze realizowane w Bursie prowadzone są w oparciu o:

    Roczny Program wychowawczo – profilaktyczny.

  3. Opiekę nad młodzieżą przebywającą w Bursie sprawują wychowawcy.

  4. Rozkład zajęć opiekuńczo – wychowawczych, ustalony przez Dyrektora Bursy, uwzględnia opiekę wychowawczą przez całą dobę.

  5. Godziny pracy w Bursie  uzależnione są od organizacji pracy placówki w danym roku   szkolnym.

  6. Bursa stwarza wychowankom odpowiednie warunki do nauki poprzez  udostępnianie:

   1)   pokoi cichej nauki ;

   2)   pracowni pomocy naukowych wyposażonej w księgozbiór i komputery ;

   3)   sprzętu muzycznego i audiowizualnego .

  7. Młodzieży przebywającej w Bursie zapewnia się pomoc w nauce poprzez:

   1)   organizowanie nauki własnej wychowanka ;

   2)   udostępnianie książek ;

   3)   organizowanie  zespołów pomocy koleżeńskiej w nauce ;

   4)   pomoc merytoryczną w miarę możliwości. 

  8.   Bursa umożliwia młodzieży atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego, indywidualny   rozwój zainteresowań, uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce poprzez:

    1)    koła zainteresowań;

    2)   organizowanie konkursów i festiwali;       

    3)   organizowanie  imprez kulturalnych i sportowych oraz wycieczek. 

  9.  Bursa realizuje swoje zadania we współpracy z rodzicami, szkołami    oraz poradnią  psychologiczno – pedagogiczną, szczególnie w zakresie:

     1)   rozwiązywania problemów wychowawczych i trudnych sytuacji życiowych młodzieży ;

     2)  wspólnego ustalania zadań opiekuńczo – wychowawczych w stosunku  do wychowanków     wymagających specjalnych metod wychowawczych ;

     3)   analizy osiągnięć i trudności w nauce ;

     4)   problemów zdrowotnych młodzieży ;

     5)   przeciwdziałania zachowaniom patologicznym. 

           10.  Współpraca z rodzicami podlega ustalonym zasadom:

                   1)  przewiduje się stosowanie następujących form współpracy rodziców z nauczycielami – wychowawcami:

                        -   rozmowy indywidualne ;

                        -   kontakt telefoniczny ;

                        -   korespondencja  ( e – mail ) ;

                  2)  rodzice, bez ograniczeń mogą odwiedzać swoje dzieci mieszkające   w Bursie ;

                  3)   rodzice wychowanków mają prawo do  zapoznania się :

                       -   ze Statutem Bursy i inną dokumentacją wewnętrzną regulującą   funkcjonowanie   placówki ;

                       -   uzyskania informacji na temat swojego dziecka w każdej chwili ;

                       -   przekazywania organom nadzorującym Bursę opinii na temat jej pracy ;

                       -   informacji na temat wnoszenia opłat i odpisów z opłat ;

                  4)  kontakty wychowawców Bursy z rodzicami odnotowywane są  w "Dzienniku  zajęć wychowawczych"                                                                                                                                                                   

                  5)   rodzice mają obowiązek:

                       -     przekazania informacji do „ Karty wychowanka ” ;

                       -     informowania o zmianie adresu zamieszkania,  numeru telefonu ;

                       -    stawiania się na każde wezwanie do Bursy w sprawie swojego dziecka ;

                       -     informowania  o innym terminie  powrotu dziecka do Bursy niż deklarowany ;

                       -  wnoszenia opłat do 5-ego dnia każdego miesiąca ( jeżeli dokonuje wpłat   w późniejszym terminie ma obowiązek złożyć podanie do

                           Dyrektora  z zaznaczeniem powodu ) ;                              

                      -     przyjazdu do Bursy po wywiadówce w szkole ( weryfikacja nieobecności i ocen  w szkole ) ;

                      -     zawiadomienia  o wyjeździe swojego dziecka w ciągu tygodnia do domu.

 

                  6)   wychowawca ma obowiązek :

                     -    udzielania rodzicowi informacji o zachowaniu jego dziecka   w Bursie ;

                     -     każdorazowo zawiadomić rodzica o chorobie dziecka ;

                     -     zawiadomić rodzica o  niewłaściwym zachowaniu dziecka na terenie  Bursy (piciu alkoholu, kradzieży, pobiciu, późnych  powrotach, itp ).

        11.  Bursa współpracuje ze szkołami w zakresie pozyskiwania wyników w nauce i frekwencji.

§ 6

 

         1. W Bursie działa Zespół Wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków, powołany przez Dyrektora Bursy.

         2.  Do zadań Zespołu Wychowawczego należy w szczególności:

              1)  diagnozowanie problemów wychowawczych wychowanków ;

              2)  opracowanie planu wychowawczego na dany rok szkolny ;

              3)   dokonywanie okresowej analizy i oceny skuteczności podejmowanych działań wychowawczych ;

              4)  doskonalenie metod pracy wychowawczej.

        3.  W skład Zespołu Wychowawczego wchodzą :

             1)  Dyrektor Bursy lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący Zespołu ;

             2)  wychowawcy grup wychowawczych:

             3) w miarę potrzeb i możliwości – pedagog lub psycholog oraz inni specjaliści.                                                      

                                                                                                                            

ROZDZIAŁ 3

 

Organy Bursy

 

§ 7

 1.  Organami Bursy są

               1)    Dyrektor ;

               2)    Rada Pedagogiczna ;

               3)    Młodzieżowa Rada Bursy ;

 

§ 8

        1.   Stanowisko Dyrektora Bursy powierza organ prowadzący placówkę.

        2. Dyrektor Bursy w szczególności:

              1)   kieruje działalnością Bursy i reprezentuje ją na zewnątrz ;

              2)   sprawuje nadzór pedagogiczny ;

              3)   sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne ;

              4)   realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji ;

             5)   dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Bursy i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie ;

             6)   wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych ;

             7)   tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy wychowanków ;

             8)   zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu zawodowym

             9)   wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowanko i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych w Bursie ;

           10)  organizuje pomoc pedagogiczno – psychologiczną ;

           11)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

   

        3.    Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Bursie nauczycieli    i   pracowników nie będących

                nauczycielami.                                                                    

    

        4. Dyrektor decyduje w sprawach:

             1)   zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Bursy ;

             2)   przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Bursy ;

             3)   występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych

                   pracowników Bursy.                                                                                                                                       

        5. Dyrektor Bursy w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogicznąi Młodzieżową Radą Bursy.

        6. W przypadku nieobecności Dyrektora Bursy, zastępuje go inny wychowawca wyznaczony przez Dyrektora Bursy.

 

§ 9

 

 1. W Bursie działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Bursy w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Bursie.W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby   zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele Młodzieżowej Rady Bursy w części dotyczącej młodzieży
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Bursy.
 4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po I i II półroczu każdego roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Bursę lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej, na wniosek Mazowieckiego Kuratora Oświaty.                                                            
 5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebranie Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebraniaz tygodniowym wyprzedzeniem.
 6. Dyrektor Bursy przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznegooraz informacjeo działalności Bursy.
 7. Wychowawcy i inne osoby biorące udział w Radzie Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także wychowawców i innych  pracowników.

 

§ 10

 

 

 1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

    1)   zatwierdzanie planu pracy wychowawczo – profilaktycznego  Bursy ;

    2)   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

        w Bursie;  

          3)   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Bursy ;

          4)   podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia wychowanka z  listy mieszkańców Bursy ;

          5)   uchwalanie zmian w Statucie Bursy.

 

      2. Rada Pedagogiczna opiniuje:

           1)  organizację pracy Bursy w tym tygodniowy rozkład zajęć opiekuńczo

               –  wychowawczych;                                                                

           2)   projekt planu finansowego Bursy ;                                                                

           3)   projekt działalności gospodarczej i wydatkowania

                 funduszy ;                                                                       

           4)   projekty i plany remontów ;

            5)   wniosek Dyrektora Bursy w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa podczas jego nieobecności lub w sprawie jego   odwołania ;    

            6)   wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych  wyróżnień ;   

            7) propozycje Dyrektora Bursy w sprawach przydziału nauczycielom stałych pra i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i

             opiekuńczych.                                                                                                                           

        3. Rada Pedagogiczna zasięga opinii Młodzieżowej Rady Bursy w sprawie: zachowania wychowanków oraz organizacji czasu wolnego                                                                

       4.  Dyrektor Bursy wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnyc z przepisami prawa.

       5. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie  powiadamia organ prowadzący Bursę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

§ 11

 

    1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora.

    § 12

 

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności
  co najmniej połowy jej członków.

 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 3. Rada Pedagogiczna deleguje swojego przedstawiciela do Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Bursy.

 4. Rada Pedagogiczna może zgłaszać wychowanków do wyróżnień i nagród.

 5. Szczegółowy zakres zadań Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej.          

 

§ 13

 

 1. W Bursie działaMłodzieżowa Rada Bursy.

 2. Młodzieżową Radę Bursy tworząwychowankowie Bursy.

 3. Zasady wybierania i działaniaMłodzieżowej Rady Bursy określa Regulamin Młodzieżowej Rady Bursy.

 4. Wybory przedstawicieli do Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy odbywają się jeden razw roku.

 5. Opiekunem Młodzieżowej Rady Bursy jest wychowawca wybierany przez młodzież w glosowaniu tajnym co dwa lata.                                                                        

 6.  Młodzieżowa Rada Bursy  jest jedynym  reprezentantem ogółu wychowanków.

 7.  Młodzieżowa Rada Bursy może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi  wnioski i opinie we wszystkich sprawach Bursy , a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw wychowanków takich jak:

        1)    prawo do zapoznania się z planem opiekuńczo – wychowawczym ;

        2)    prawo do jawnej i umotywowanej oceny  zachowania ;

        3)    prawo do organizacji życia w Bursie umożliwiające zachowanie właściwych proporcji  między nauką , a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych  zainteresowań ;

        4)    prawo do organizowania działalności kulturalno – rozrywkowej, oświatowej i sportowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem;

        5)    prawo do układania Kalendarza Imprez i Uroczystości;

        6)    prawo do opiniowania wniosku Rady Pedagogicznej o skreśleniu  wychowanka z listy    mieszkańców Bursy.

   

§ 14

 

1. Organy Bursy współdziałają ze sobą mając:

        1)  możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych niniejszym Statutem i przepisami szczegółowymi;

        2)  zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy nimi o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach;

        3)   możliwość rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Bursy.

 

 2.   Konflikty w Bursie są rozstrzygane w następujący sposób:

        1)   konflikt wychowanek – wychowanek rozstrzyga wychowawca grupy ;

        2)   konflikt wychowanek – wychowawca rozstrzyga Dyrektor Bursy ;

        3)   konflikt  Młodzieżowa Rada Bursy -  Dyrektor Bursy rozstrzyga Rada Pedagogiczna ;

        4)   konflikt  Młodzieżowa Rada Bursy  - Rada Pedagogiczna rozstrzyga Dyrektor Bursy ;

        5)   konflikt wychowawca  -  wychowawca rozstrzyga Dyrektor Bursy;

 

 

ROZDZIAŁ 4

 

Organizacja pracy Bursy

 

 

§ 15

 1. Bursa Szkolna realizuje swoje zadania przez cały rok szkolnyz przerwami na okres ferii letnich i zimowych, a także z przerwą w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy
 2. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii szkolnych określa Minister Edukacji Narodowej.                                                                                                                 
 3. W Bursie obowiązuje rozkład dnia, który jest ustalany przez Radę Pedagogiczną placówki.
 4. Szczegółową organizację pracy Bursy w danym roku szkolnym określa Arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora Bursy i zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, Kuratorium Oświaty oraz związki zawodowe. Dyrektor Bursy przedstawia arkusz do dnia 30 kwietnia każdego roku.
 5. W Arkuszu organizacyjnym Bursy określa się w szczególności:

     1)   liczbę pracowników Bursy, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

     2)   ilość  miejsc w Bursie dla wychowanków ;

     3)   ilość grup wychowawczych ;

     4)  ogólną liczbę godzin zajęć opiekuńczo – wychowawczych.

                                                                              

  6.  W Bursie istnieje możliwość utworzenia grup integracyjnych dla uczniów  wymagających   

       stosowania  specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.

 

  7.   Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący Bursę.

 

 

       § 16

 

 1. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w Bursie jest grupa wychowawcza.

 2. Liczbę wychowanków w grupie wychowawczej oraz ilość godzin wychowawczychdla jednej grupy wychowawczejustala organ prowadzący.

 3. Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca, który jest odpowiedzialny za wychowanie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków.

 4. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla wychowawcy wynosi 30 godzin.

 5. Zajęcia i czynności realizowane w ramach tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych z wychowankiem są rejestrowane
  w „ Dziennikach zajęć wychowawczych” oraz w „Dzienniku zajęć dodatkowych”.

 6. Opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca.

 7. Pora nocna w Bursie trwa od godziny 22.00 do godziny 6.00.

 8. Opieka w porze nocnej jest sprawowana w sposób zapewniający nadzór nad wychowankami oraz ich bezpieczeństwo.

    9. Wychowawca pełniący dyżur w porze nocnej przejmuje zadania z zakresu obowiązków  wychowawcy pełniącego dyżur,  a w szczególności :
 

       1)  przyjmuje informacje o wychowankach, ich liczebności - od wychowawców kończących   dyżury w grupach ;      
       2)  zaleca wygaszanie świateł górnych w pokojach ;
       3)  sprawuje opiekę nad młodzieżą w porze nocnej poprzez nadzór nad uczącymi siępo godz. 2200  w

             pokojach mieszkalnych, pokojach cichej nauki ;
       4)  czuwa nad zachowaniem ciszy nocnej, reagując na naganne zachowanie, wspomagając    się

            monitoringiem;  

       5)  opiekuje się chorymi wychowankami -   w przypadkach koniecznych wzywa pogotowie  ratunkowe ;

       6)  odnotowuje uwagi i spostrzeżenia z dyżuru w „ Zeszycie  uwag dla wychowawcy pełniącego dyżur 

             jednoosobowy" ;

       7)  przekazuje wychowawcy porannemu uwagi z dyżuru oraz informacje o stanie            

          osobowym wychowanków w placówce.                                                                     

 

 

ROZDZIAŁ 5

 

Zadania wychowawców i innych pracowników Bursy

 

§ 17

 

 

1.   Wychowawca w swoich działaniach opiekuńczych i wychowawczych ma   obowiązek   kierowania 

      się dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie, postawę moralną  i  obywatelską  z poszanowaniem godności osobistej wychowanków.                                                                                                                                                

 

2.   Wychowawca korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych 

           na zasadach określonych w ustawie z dn. 6 czerwca 1997 r ( Kodeks karny ( Dz. U. nr 88

           poz.553. z późn. zm.) i art. 63  Karty Nauczyciela.

 

 3.  Do zadań wychowawcy należy  sprawowanie opieki nad wychowankami:

           1) tworzenie warunków zapewniających wychowankom bezpieczeństwo i zaspokajanie ich potrzeb, w tym ochronę przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej ;

           2) wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia, szacunku dla każdego człowieka ;

           3) kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, przyjaźnii tolerancji;

           4) kierowanie się zasadą poszanowania godności osobistej wychowanka ;

           5) sprawiedliwe traktowanie wszystkich wychowanków i kierowanie się zasadą bezstronności i obiektywizmu w ocenie zachowania wychowanka ;

           6) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w grupie oraz pomiędzy wychowankami a innymi członkami społeczności Bursy ;

           7) przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie ;

           8) inspirowanie i wspomaganie samodzielnych działań wychowanków ;

           9) utrzymanie kontaktu z rodzicami, nauczycielami szkół oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

         10) dbanieo zdrowie i higienę młodzieży ;

         11) wspomaganie zainteresowań, uzdolnień i rozwoju osobistego wychowanka ;

         12) organizowanie czasu wolnego młodzieży ;

         13) organizowanienauki własnej wychowanków oraz pomoc w nauce ;

         14) realizowanieuchwał Rady Pedagogicznej ;

         15) prowadzenie obowiązującej dokumentacji zgodnie z przepisami ;

         16) wdrażanie młodzieży do poszanowania wspólnego mienia ;

         17) wykonywanie zleconych przez Dyrektora zadań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Bursy.

 

     3a. Wychowawca postępuje zgodnie z „Procedurami postępowania wychowawcy w   określonych sytuacjach

           wychowawczych” opracowanych przez Radę Pedagogiczną.

 

     4.  Pracownicy administracji i obsługi wykonują swoje obowiązki zgodnie z przydzielonym  

           zakresem czynności.                                                                     

                                                                        

 5.    Do zakresu zadań głównej księgowej należy w szczególności:

                                                                           

       1)   organizacja księgowości i sprawozdawczości finansowej Bursy zgodnie  z obowiązującymi 

         przepisami ;                                                        

       2)   organizowanie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów finansowych ;

       3) instruowanie i szkolenie w zakresie znajomości przepisów dotyczących finansowania i rachunkowości oraz

           ich stosowania ;

       4)   czuwanie nad prawidłowością całokształtu prac z zakresu rachunkowości Bursy ;

       5)   kontrolowanie zaleconych przez Dyrektora  odcinków gospodarki Bursy  pod  względem gospodarności,

             oszczędności i zgodności z obowiązującym   przepisami  ;                                                                                                                    

       6)    terminowe i właściwe opracowanie planów finansowych ;

       7)    właściwa realizacja wszelkich operacji budżetowych ;

       8) opracowywanie analiz stanu majątkowego Bursy i jej wyników finansowych, a w szczególności rocznego

           bilansu, informacji o realizacji planu i budżetu oraz wydatkach z osobowego funduszu płac.

                                                                        

   6.    Do zakresu zadań kierownika gospodarczego Bursy należy między innymi:

      1) czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem instalacjic.o., c.w.u., gazowej,elektrycznej

          i wszystkich innych urządzeń mechanicznych w obiekcie ;

      2) przeprowadzanie okresowych przeglądów obiektu ;

      3) planowanie remontów bieżących, organizowanie i czuwanie nad realizacją prac remontowych ;

      4) planowanie zakupów wyposażania budynku oraz ich realizacja ;

      5) nadzorowanie czynności związanych z likwidacją wyposażenia ;

      6) czuwanie nad zabezpieczeniem budynku w zakresie p.poż., zlecenie konserwacji gaśnic, badań

          hydrantów, itp. ;

      7) prowadzenie ksiąg inwentarzowych Bursy ;

      8) organizowanie prac konserwatorów, sprzataczek i portierów (grafiki, ewidencja czasu pracy);

      9) zaopatrywanie pracownikóww odzież ochronną ;

    10)  wprowadzanie danych do SIO.                                                                                   

 

   7.     Do zakresu zadań kierownika stołówki należy między innymi:

         1) planowanie wyżywienia wychowanków Bursy w układzie dziennym, tygodniowym i miesięcznym ;

         2) opracowywanie jadłospisów okresowych zabezpieczających wymogi żywienia zbiorowego ;

         3) dokonywanie rozliczenia poniesionych kosztów żywienia ;

         4) kontrolowanie wagi wydawanych porcji ;

         5) dopilnowanie prawidłowej i terminowej gospodarki magazynowej ;

         6) sporządzanie na bieżąco zapotrzebowań żywnościowych ;

         7) systematyczna analiza zużytego drobnego sprzętu, naczyń kuchennych i środków czystości;

         8) czuwanie nad należytym stanem sanitarnym kuchni, jadalni, pomieszczeń magazynów

             żywnościowych i naczyń kuchennych ;

         9) doskonalenie metod pracy kuchni ;

       10)  współpraca z MOPS i GOPS w zakresie dopłat do wyżywienia wychowanków;

       11)   prowadzenie kartotek opłat za wyżywienie ;

       12)   uzgadnianie bilansówek dotyczących opłat ;

       13)  współpraca z Dyrektorem w sprawach związanych z terminowym regulowaniem opłat

              za wyżywienie i za zakwaterowanie.

 

 

ROZDZIAŁ 6

 

Warunki pobytu w Bursie

 

 § 18

 

 

 1. Bursa zapewnia całodzienne wyżywienie, według przepisów i zasad racjonalnego żywienia zbiorowego.

                                                                                                                                                                                                       

 2. Bursa posiada pokoje mieszkalne wyposażone w sprzęt podstawowy: tapczany, szafy, szafki nocne, stoły, krzesła, półki na książki, dywaniki na podłogę.

   

 3. Bursa posiada pomieszczenia do prowadzenia zajęć, wypoczynku i nauki (świetlice na I i II piętrze,  pokoje mieszkalne dla wychowanków 3, 4- osobowe ,  pokoje cichej nauki dla każdej grupy, bibliotekę,  komputery, kuchnię dla młodzieży, świetlicę sportową  na parterze ).

   

 4. Bursa posiada zaplecze sanitarno – higieniczne: łazienki wyposażonew kabiny prysznicowe,suszarki, toalety, pralnię.                                                                          

 5. Sprzątanie pomieszczeń wspólnego użytku wykonują pracownicy obsługi.

   

 6. Sprzątanie pokoi wykonuje zamieszkująca je młodzież.

                                                                                                                                     

 7. Na wyposażeniu grupy znajdują się przybory gospodarstwa domowego: żelazko, deska
  do prasowania, czajnik, przybory do szycia, odkurzacz, apteczka.

         

  § 19

  1. Rodzice młodzieży przebywającej w Bursie wnoszą opłaty za:                                                

             1)    posiłki w stołówce Bursy równe wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie,

                    ustalanych przez Dyrektora Bursy;                                                                       

             2)    zakwaterowanie w Bursie w wysokości do 50 % kosztu utrzymania miejsca; do kosztu    

                    tego nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i wydatków pochodnych od tych 

                    wynagrodzeń;

   

        2. Wysokość opłat za zakwaterowanie w Bursie ustala organ prowadzący.

 

        3. Opłaty, o których mowa w ust.1. pkt. 1) i2 ) wnosi się z góry do 5-go dnia każdego miesiąca
            lub w terminie ustalonym z rodzicem, opiekunem prawnym wychowanka.

           Wpłaty   dokonywać   można w kasie Bursy lub na konto Bursy. Szczegółowe regulacje odnośnie

           opłat zawiera Regulamin opłat za pobyt ucznia w Bursie Szkolnej.

                                                                  

 

§ 20

 

    1. Bursa zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i zaspokojenie ich potrzeb, w tym ochronę przed   

       przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społeczne  poprzez realizowanie zadań

       profilaktyki, opieki i wychowania zawartych w programach   i planach placówki,

      a w szczególności:                                                                                                                                                                                                

                                                

        1)   promowanie zdrowego stylu życia ;

        2)   promowanie zachowań ogólnie akceptowanych w społeczeństwie ;

        3)   motywowanie do nauki i zagospodarowanie czasu wolnego ;

        4)   rozwiązywanie sporów i konfliktów ;

        5)   tworzenie klimatu wychowawczego sprzyjającego współpracy i współdziałaniu      w atmosferze    życzliwości i wzajemnej pomocy ;

        6)   organizowanie spotkań ze specjalistami w zakresie uzależnień i patologii ;

        7)   otoczenie szczególną opieką wychowanków, u których występują zachowania 

           ryzykowne.                                                                

                                                                   

    2.   Zasady odwiedzin w Bursie:

        1) rodzice, opiekunowie prawni mogą odwiedzić swoje dzieci w Bursie w każdym dniu tygodnia

        2) odwiedziny rodziców, opiekunów prawnych mogą odbywać się w pokoju mieszkalnym lub   

            pomieszczeniu wskazanym przez wychowawcę ;

        3) odwiedziny koleżanek, kolegów lub innych osób odbywają się codziennie za zgodą     

            wychowawcy w świetlicy na parterze lub innym pomieszczeniu wyznaczonym   przez   

            wychowawcę ;                                                                     

       4) wychowawca lub Dyrektor Bursy może nie wyrazić zgody na odwiedzinykoleżanek , kolegów lub

           innych osób, jeśli ich zachowanie zakłóca spokój i porządek w placówce ;

        5) osoby odwiedzające mają obowiązek zgłaszania swojej wizyty i dokonania wpisu do „ Zeszytu

            ewidencji wizyt ” w portierni.

 

 

§ 21

 

 

   1.   Wychowanek ma obowiązek wyjechać do domu w przypadku:

        1)   ferii zimowych ;

        2)   dni wolnych od zajęć szkolnych wynikających z organizacji roku szkolnego.

 

   2.    W przypadku choroby lub ważnych spraw rodzinnych również w inne dni tygodnia

          po zgłoszeniu u wychowawcy i telefonicznym poinformowaniu rodziców.

 

  3.    Każdy wyjazd do domu, na wycieczkę lub wyjście poza teren placówki należy

         obowiązkowo uzgodnić z wychowawcą i dokonać zapisu wyjazdu lub wyjścia.

   

   4.    Wychowawca może nie wyrazić zgody na wyjazd do domu lub wyjście poza teren

          placówki w przypadku:

       1)   zagrożenia bezpieczeństwa wychowanka, ze względu na stan zdrowia, trudne  warunki      

           pogodowe, itp.;

       2)   oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych o ograniczeniu wyjść poza  placówkę.                                                                  

 

ROZDZIAŁ 7

 

Zasady rekrutacji wychowanków do Bursy

 

§ 22

 

          1.   Za rekrutację do Bursy odpowiada Dyrektor. Dyrektor powołuje Komisję ds.

                Rekrutacji  wychowanków  składająca się  z trzech przedstawicieli Rady

                Pedagogicznej .  Komisja Rekrutacyjna pracuje zgodnie z zasadami zawartymi

                w  Regulaminie Rekrutacji.

 

          2.   Rekrutacja do Bursy odbywa się drogą elektroniczną,  zgodnie z Regulaminem  

                Rekrutacji.                                             

             

           

                                                        

ROZDZIAŁ 8

 

Prawa i obowiązki wychowanków Bursy

 

§ 23

 

 1. Wychowanek ma prawo do:

   1)  opieki wychowawczej i warunków pobytu w Bursie zapewniających higienę, 

       bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej 

       oraz ochronę jego  godności ;

   2)  życzliwego i podmiotowego traktowania ;

   3)  swobody myśli, słowa, światopoglądu i religii ,  swojej tożsamości narodowej, etnicznej

        i językowej ;

   4)   rozwijania swoich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności ;

   5)  uczestniczenie w różnych formach zajęć pozalekcyjnych i imprezach organizowanych 

       przez szkoły, kluby sportowe, domy kultury, korzystania z korepetycji poza

               Bursą  ;                                                                                                                                                                                           

          6)  korzystania z pomieszczeń do nauki własnej,  pokojów mieszkalnych, sal ogólnego

               przeznaczenia ( świetlice, biblioteka, , pracownia kulinarna, świetlica sportowa ) oraz  

               korzystania z wyposażenia ;

          7)  dysponowania swoim wolnym czasem zgodnie z rozkładem  dnia ;

          8)   przyjmowania gości w wyznaczonych pomieszczeniach  za zgodą wychowawcy ;

          9)   ochrony danych i spraw  rodzinnych;

        10) otrzymywania całodziennego wyżywienia wg obowiązujących norm i zasad  racjonalnego

              żywienia;

        11)  korzystania z właściwych warunków socjalno – bytowych i sanitarno –

               higienicznych;                                                     

        12)  wyznaczonego miejsca w pokoju  i jego właściwego wyposażenia;

        13)  zgłaszania Dyrektorowi Bursy, wychowawcom i przedstawicielom Młodzieżowej Rady

               Bursy  spraw związanych z pobytem w Bursie.

                                                                                                                                                   

                                                                      

§ 24

 

   W przypadku naruszenia praw wychowanków rodzice, prawni opiekunowie mogą składać skargi do Dyrektora Bursy oraz organu nadzorującego i organu prowadzącego .

                                                                     

 

 

     § 25

 

 1. Wychowanek ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Bursy,
  a zwłaszcza:

  1)  systematycznie uczestniczyć w zajęciach szkolnych ;

  2)  przestrzegać rozkładu dnia ;

  3)  przestrzegać godzin nauki własnej i ich efektywnego wykorzystania ;

  4)  korzystać z różnych pomieszczeń zgodnie z regulaminami ich użytkowania ;

  5)  przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do mieszkańców, wychowawców

        i pracowników Bursy  ;

  6)  dbać o własne zdrowie i higienę osobistą ;

  7)  przestrzegać zasad bezpieczeństwa ;

  8)  dbać o  czystość i porządek, przestrzegać ciszy nocnej ;                                                                     

  9)  szanować mienie Bursy ;

  10) uzgadniać z  wychowawcą  każdorazowe wyjście  po godz. 17.00 ;

  11) sumiennie wykonywać obowiązki dyżurnego w pokoju ;                                                                               

  12) ubierać się schludnie i estetycznie ;

   13) spożywać posiłki w stołówce Bursy.

 2. Wychowanków obowiązuje na terenie Bursy bezwzględny zakaz palenia tytoniui e-papierosów, używania alkoholu i narkotyków.

   

  § 26

   

        

   1.  W Bursie istnieją zasady oceniania zachowania wychowanków Bursy  

                 

        1a.  Ocena zachowania wystawiana jest dla każdego ucznia w formie opisowej i kończy

                     się  jednym z podsumowujących określeń, wychowawca  informuje wychowanka

                     o uzyskanej ocenie zachowania wraz z uzasadnieniem.    

                1b. Zasady oceniania zachowania przedstawia się wychowankom na początku roku  

                      szkolnego,  a ocena zachowania uzyskana na koniec roku szkolnego jest istotnym

                     czynnikiem   decydującym o przyjęciu wychowanka do Bursy na rok następny.

                1c. Na ocenę zachowania składają się:     

                     1) obserwacje zachowania ucznia w określonych obszarach ;

                     2) uwagi i spostrzeżenia z „Karty wychowanka” prowadzonej przez wychowawcę ;

                     3) uzyskane nagrody i wyróżnienia ;

                     4) otrzymane kary ;

 

      2.  Wychowanek może otrzymać nagrodę lub wyróżnienie za :

                   1 )  pracę społeczną na rzecz Bursy ;

                   2)   aktywną pracę w sekcjach i samorządzie i udział w  imprezach,  uroczystościach,  

                         konkursach       i festiwalach ;

                  3 )  pomoc koleżeńską w nauce ;

                  4 )  reprezentowanie placówki  w środowisku lokalnym. 

                                                                                  

      3.  Rodzaje nagród;

                  1)   pochwała udzielona przez wychowawcę wobec grupy ;

                  2)   pochwała udzielona przez Dyrektora wobec całej społeczności Bursy ;

                  3)   list pochwalny wystosowany do rodziców ;

                  4)   wpis do Kroniki Bursy ;                                                                                        

                  5)   nagrody rzeczowe ;

                  6 )  umieszczanie informacji  w gablocie  „ Osiągnięcia naszych

                        wychowanków”.                                                                       

 

     4.  Wychowanek może być ukarany za nie przestrzeganie Statutu Bursy między innymi:

                1 )  za niszczenie mienia bursy ;

                2 )  za nieprzestrzeganie rozkładu dnia ;

                3 )  za nieprzestrzeganie zasad kultury współżycia ;

                4 )  nie dbanie o porządek.           

 

     5.  Rodzaje kar:

                1)   ustne upomnienie udzielone przez  wychowawcę ;

                2)   prace porządkowe  ;

                3)   pisemna nagana udzielona przez wychowawcę  ;                                                                                                                                   

                4)   pisemna nagana udzielona przez Dyrektora  ;

                5)   przyznanie  pobytu warunkowego  ;

          6)   skreślenie z listy mieszkańców Bursy decyzją Rady Pedagogicznej  

 

    6.  Zastosowanie kary wobec ucznia zależy od rangi zdarzenia oraz dotychczasowej oceny        

          zachowania.

    7.  Pobyt warunkowy  udzielony jest decyzją Rady Pedagogicznej na określony czas.

    8.  W okresie pobytu  warunkowego dokonywana jest  ocena  zachowania wychowanka

     przez wychowawcę grupy .

 

    9.   W przypadku braku poprawy zachowania w czasie pobytu warunkowego wychowanek zostaje

       skreślony z listy mieszkańców Bursy.

 

  10.   O każdej z zastosowanych kar wychowawca powiadamia rodziców / opiekunów

       prawnych wychowanka .

                                                                    

  11.  W przypadku rażącego  naruszenia postanowień Statutu  nie stopniuje się kar

        lecz  usuwa się wychowanka z Bursy w trybie przyspieszonym.                                              

 

  12.  Wychowanek może być skreślony z listy mieszkańców Bursy w trybie przyspieszonym za:

   1)    przebywanie pod wpływem alkoholu oraz spożywanie alkoholu na terenie Bursy ;

   2)    zachowania agresywne  wobec uczniów lub pracowników

          Bursy;                                                            

   3)   działania zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu własnemu, współmieszkańców        

         oraz pracowników Bursy, w tym m.in. za :

                     - wnoszenie i używanie materiałów pirotechnicznych ;

                     - dokonywanie fałszywych alarmów ;

                     - wzniecanie otwartego ognia ;

                     - rozpylanie gazów ( trujących, łzawiących, i.t.p.) ;

             4)    dewastację mienia  Bursy;

             5)    przebywanie pod wpływem  narkotyków i dopalaczy bądź ich posiadanie na terenie

                    placówki ;

             6)    kradzieże i wymuszenia ;

             7)    stosowanie stalkingu wobec współmieszkańców.                                                      

                       

                                                                                                                                               

   14. Wychowanek, który czuje się niesłusznie ukarany ma prawo wyjaśnienia tego faktu
             z wychowawcą grupy, a w szczególnych przypadkach może odwołać się  do Dyrektora    

             Bursy.  Dyrektor udziela odpowiedzi dotyczącej utrzymania lub uchylenia kary.

 

     15.  Od decyzji o skreśleniu z listy mieszkańców Bursy wychowankowi lub jego rodzicom służy 

            odwołanie do organu nadzorującego za pośrednictwem Dyrektora Bursy w ciągu 14 dni od 

            daty wydania decyzji.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 9

 

Dokumentacja

 

 1. Bursa prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

   

 2. W Bursie znajduje się składnica akt .

   

 3. Bursa prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu wychowanka taką jak:

   

              1)   Księgę wychowanków ;

              2)   Księgę meldunkową wychowanków ;

              3)   Księga protokołów Rady Pedagogicznej ;

              4)   Dzienniki zajęć wychowawczych ;

              5)   Kwestionariusze przyjęcia  ;                                                                          

              6)   Karty wychowanka ;

              7)   Zeszyty stanu żywieniowego grup  ;

              8)   Zeszyty nauki własnej grup  ;

              9)   Zeszyty wyjść i wyjazdów  ;

             10)  Ewidencja wyjazdów wychowanków do domów ;

             11)  Ewidencja przyjazdów wychowanków do Bursy.

             

                                                    

   

  ROZDZIAŁ  10

   

  Postanowienia końcowe

   

  § 27

   

     1.  Bursa jest jednostką budżetową  ( posiadającą wyodrębniony rachunek bankowy oraz

           rachunki   pomocnicze, prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami  

           w tym  zakresie oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu)

   

   2.    Dochody z tytułu prowadzonej działalności przekazywane są  na konto dochodów

          własnych,  z których pokrywane są koszty związane z działalnością podstawową  Bursy.

   

  3. Bursa posiada  dokumenty zatwierdzone przez Archiwum Państwowe w Radomiu :

        1 )   instrukcję kancelaryjną ;

        2 )   jednolity rzeczowy wykaz akt ;

        3 )   instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.

  4.  Bursa  może wydawać zaświadczenia o kosztach wyżywienia  i zakwaterowania ucznia

       do GOPS-u i MOPS-u.

  5. Bursa realizuje zadania z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony

            cywilnej.                                                                   

 

                                                                   

 

§ 28

 

 

 1. Niniejszy Statut został przyjęty uchwałąRady Pedagogicznej Bursy Szkolnej Nr 3
  w Radomiu 30.XI.2017 r.

   

 2. Statut wchodzi w życie z dniem30.XI.2017 r.

   

  3.  Traci moc poprzedni Statut z dn.02.VI.2014 r.

 

Metadane

Data publikacji : 28.01.2019
Obowiązuje do : 30.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Fiodorow Bursa Szkolna Nr 3

Opcje strony

do góry