Urząd Miejski w Radomiu

Strona znajduje się w archiwum.

Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej w części budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 53 w Radomiu. Udzielenie zamówienia.

Udzielenie zamówienia w postępowaniu ogłoszonym w dniu 8 maja 2008 roku

 
 
 
Radom, dnia 27.06.2008 r.

   

 

 

In.III-3410/31/26/08

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie o nazwie Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej w części budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 53 w Radomiu”.

 

Informuję, że w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania
- wyboru oferty, Gmina Miasta Radomia zawarła z Wykonawcą: Fabryką Okien i Drzwi „BAS” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Smoluchowskiego 1 umowę na wykonanie zamówienia o nazwie Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej w części budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 53 w Radomiu”.

 

Przedmiotem zamówienia jest : wymiana starej drewnianej stolarki okiennej z zachowaniem istniejącego typu konstrukcji okna – okna drewniane sosnowe skrzynkowe , z zachowaniem istniejących podziałów . Wymianie podlegają okna na elewacji frontowej budynku administracyjnego od strony ulicy Żeromskiego, w najstarszej części budynku.

 

Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- wymianę starych zniszczonych okien drewnianych (szt. 106, pow. ok. 402 m2). Przyjęto okna potrójnie szklone (skrzydła zewnętrzne – dwuszybowe , wewnętrzne jednoszybowe) , w skrzydle zewnętrznym z szybami zespolonymi ,  szklenie termoizolacyjne niskoemisyjne  U< 1.1 w/m2K,

- wymianę podokienników zewnętrznych z blachy ocynkowanej gr. ok.  0,70 mm, wystającej 4cm poza lico ściany, 

- demontaż i ponowny montaż parapetów wewnętrznych marmurowych gr 2,5- 3 cm i szerokości 27 -57 cm.,

- wzmocnienie pękniętych nadproży okiennych zgodnie z opisem zawartym w projekcie. Likwidacja zarysowań nadproży,

- roboty wykończeniowe:  uzupełnienie tynków ościeży po demontażu starych ościeżnic i po wykonaniu wzmocnień nadproży. Wykonanie powłok malarskich na ościeżach i ścianach,

- demontaż i ponowny montaż istniejących krat okiennych.

 

Oferta Wykonawcy została wybrana spośród 6 ofert złożonych w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego dla w/w przetargu, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu; ul. Jana Kilińskiego 30, pok. 242 do dnia: 29.05.2008 r., godz. 9:15.

Oferta wykonawcy została wybrana, ponieważ - spośród nie podlegających odrzuceniu ofert - w toku oceny uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt, z czego 95,00 pkt za kryterium ceny, 5 pkt za kryterium okresu gwarancji jakości).

Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości: 695.000,00 złotych oraz udzielił gwarancji jakości na okres 10 lat.

Metadane

Data publikacji : 27.06.2008
Data modyfikacji : 16.06.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Eugeniusz Kaczmarek - Dyrektor Wydziału Inwestycji
Osoba udostępniająca informację:
Beata Piechota
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Kościuk

Opcje strony

do góry