Urząd Miejski w Radomiu

Uznanie dziecka

Wymagane dokumenty

 

  1. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.

  2. Zaświadczenie o ciąży w przypadku uznania dziecka poczętego lecz nieurodzonego.

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Kierownik USC, ul. Moniuszki 9, I piętro, pokój 103, tel. 48 36 20 219,

z-ca kierownika USC, I piętro, pokój 106 i 102, tel. 48 36 20 526 oraz 48 36 20 542

 

Opłaty:

Opłaty skarbowej nie pobiera się.

 

Termin załatwienia:

Niezwłocznie.

 

Uwagi:

  1. Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki (czyli po upływie trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądowego ustalającego rozwód, unieważnienie lub separację małżeństwa).

  2. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.

  3. Można uznać ojcostwo dziecka: małoletniego oraz nienarodzonego, jeżeli zostało poczęte.

  4. Uznanie ojcostwa dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą - przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim.

  5. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu ojca lub dziecka, uznanie może nastąpić także przed notariuszem, wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz.U. 2016 poz. 2064 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. 2017 poz.682).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U.2016 poz.1827 ze zm.).

Metadane

Data publikacji : 10.05.2018
Data modyfikacji : 22.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Milewska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry