Urząd Miejski w Radomiu

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Wymagane dokumenty

- dokumenty tożsamości rodziców dziecka

 

Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a gdy dziecko urodziło się martwe - w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

Po tym terminie akt urodzenia dziecka zostanie przez kierownika USC sporządzony
z urzędu.

 

Podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest karta urodzenia lub karta martwego urodzenia przekazane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Moniuszki 9, 26-600 Radom, I piętro, pokój 109,

 tel. 48 36 20 524

 

Termin i sposób załatwienia

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka następuje niezwłocznie.

Osobie rejestrującej akt urodzenia wydawany jest 1 odpis skrócony z urzędu.

 

Opłaty

Sporządzenie aktu urodzenia jest wolne od opłat.

 

Inne informacje

Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są w kolejności:

  • matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
  • matka, która ukończyła 16 lat, jeżeli posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  • w pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki,
  • zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika - pełnomocnik musi przedłożyć swój dowód osobisty oraz pisemne upoważnienie od rodziców dziecka ze wskazaniem imienia/imion, jakie swemu dziecku nadają. Matka niezamężna powinna ponadto wskazać imię ojca dziecka.

 

Numer PESEL będzie można otrzymać niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia urodzenia.

 

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm

2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j Dz.U. 2017 poz.682.).

3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U.2017 poz. 657).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U.2016 poz. 1827 ze zm.).

 

Metadane

Data publikacji : 28.05.2015
Data modyfikacji : 22.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Milewska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry