Urząd Miejski w Radomiu

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

 

1. Pisemny wniosek winien zawierać: dane wnioskodawcy tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz ewentualnie numer telefonu kontaktowego, imię
i nazwisko osoby, której dotyczy akt (w przypadku zamawiania odpisu aktu urodzenia - nazwisko rodowe), datę zdarzenia, które akt potwierdza oraz miejsce zdarzenia (nazwę miejscowości, z ewentualnym wskazaniem gminy czy województwa).  We wniosku należy również wskazać cel wydania dokumentu. Wniosek należy podpisać.

2. Osoba składająca wniosek winna wylegitymować się dokumentem tożsamości tj. dowodem osobistym lub paszportem.

 

Miejsce złożenia dokumentów

1. Wnioski dotyczące odpisów aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu z lat ubiegłych należy składać w Urzędzie Stanu Cywilnego - Archiwum, pokój 110, I piętro,  ul. Moniuszki 9,

26-600 Radom, tel. 48 36 20 943, 48 36 20 635

2.Wnioski dotyczące odpisów aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu z bieżącego roku należy składać w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Moniuszki 9, 26-600 Radom,

 I piętro:

  • pok. 104, tel. 48 36 20 700- odpisy aktów małżeństwa z bieżącego roku;
  • pok. 109, tel. 48 36 20 524- odpisy aktów urodzenia z bieżącego roku;
  • pok. 101, tel. 48 36 20 844 – odpisy aktów zgonu z bieżącego roku

 

Termin i sposób załatwienia

1. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w tutejszym urzędzie następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

2. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wniosek przekazywany jest do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego w terminie 1 dnia roboczego od dnia złożenia wniosku. Kierownik, któremu przekazano wniosek, sporządza odpis w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

3. Odpis aktu stanu cywilnego może być wydany: osobie, której dotyczy, jej wstępnym, zstępnym, rodzeństwu, małżonkowi lub osobie, która wykaże interes prawny oraz uprawnionym instytucjom.

 

 

 

 

 

Opłaty

  • odpis skrócony - 22 zł
  • wielojęzyczny odpis skrócony - 22 zł
  • odpis zupełny - 33 zł
  • pełnomocnictwo - 17 zł, chyba że istnieje podstawa do zwolnienia dokumentu
    z opłaty skarbowej tj. jeśli pełnomocnictwa udzielono małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.

 

Opłatę można wnieść u inkasenta na miejscu lub przelewem na konto:

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Podatków

PEKAO SA II O/Radom

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

 

Podstawa prawna

1. Art. 44 i 45 oraz 130 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.2064 ze zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U.
z 2016 r., poz.1827 ze zmianami),

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami),

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330),

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 208, poz. 1375),

6. Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U.
z 2004 roku Nr 166 poz. 1735).

 

Metadane

Data publikacji : 28.05.2015
Data modyfikacji : 23.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Milewska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry