Tryb nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Radomia

Data publikacji 31.08.2015

Tryb nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Radomia

Tryb nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Radomia opisuje Statut Miasta Radomia:

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Radomia nadaje obywatelom - w uznaniu ich wybitnych zasług dla Miasta Radomia lub Rzeczpospolitej Polskiej- Rada Miejska w drodze uchwały.

Godność Honorowego Obywatela może również zostać nadana pośmiertnie.

Rada może przyznać Honorowe Obywatelstwo nie więcej niż dwóm osobom w czasie trwania kadencji.

Rada Miejska nadaje Honorowe Obywatelstwo na uzasadniony wniosek:

a) minimum 10 radnych;

b) Prezydenta Miasta Radomia

c) minimum 1000 obywateli Radomia, którym przysługuje czynne prawo wyborcze.

Pisemny wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa składa się do Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Wniosek powinien zawierać życiorys kandydata z określeniem zasług uzasadniających wyróżnienie.

Wnioski podlegają rozpatrzeniu raz na dwa lata.

Wnioski rozpatruje Komisja Kultury i Promocji, która wraz z wydaną opinią przedstawia je Radzie Miejskiej.

Uhonorowanie dyplomem i medalem następuje na uroczystej sesji Rady Miejskiej.

Dyplom potwierdzający nadanie godności Honorowego Obywatela oraz medal wręcza w imieniu Rady jej Przewodniczący w obecności Prezydenta Miasta Radomia.

Ewidencję nadanych tytułów Honorowego Obywatela oraz sprawy organizacyjno-techniczne związane z nadawaniem tytułu prowadzi Biuro Rady Miejskiej.

Rada może podjąć uchwałę o pozbawieniu godności Honorowego Obywatela Miasta Radomia na wniosek dowolnych uprawnionych osób, o których mowa w § 371) w razie stwierdzenia, że Honorowy Obywatel dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny tytułu.

 

Data publikacji 31.08.2015

Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 1633 wizyt