Urząd Miejski w Radomiu

http://www.bip.radom.pl/ra/urzad-miejski/wydzialy-biura/wydzial-ochrony-srodowi/14128,symbol-OSR.html
2020-07-04, 18:16

symbol OŚR

 

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

p.o. dyrektora  Rafał Górski

Zastępca dyrektora  - Agnieszka Korczak 

ul.  Kilińskiego 30 pok. 310, 

tel.   (48) 36 20 671

fax.  (48) 3620 673

e-mail: srodowisko@umradom.pl

 

Załatw sprawę w wydziale

 

Do zadań Wydziału należy:

1. gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku,

2. przygotowywanie, nadzór i realizacja programów i planów dot. ochrony środowiska dla

 Miasta Radomia,

3. współpraca i kontrola realizacji zadań powierzonych organizacjom pozarządowym w zakresie

ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,

4. Z zakresu zieleni i rolnictwa :

1) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz ustalenie wysokości pobieranych

z tego tytułu opłat,

2) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach

stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem

działalności gospodarczej,

3) wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie/uszkodzenie zieleni oraz

usuwanie drzew i krzewów niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

4) prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa

Unii Europejskiej,

5) przygotowywanie uchwał o ustanowieniu pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego,

użytku ekologicznego, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego,

6) realizacja zadań związanych z gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności

Skarbu Państwa,

7) wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny w stosunku do lasów nie stanowiących

własności Skarbu Państwa,

8) przygotowanie i zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji

stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób

fizycznych i wspólnot gruntowych,

9) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów lub ich mieszańców,

10) wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny,

11) opiniowanie dzierżawy obwodów łowieckich polnych,

12) opiniowanie rocznych planów łowieckich

13) podejmowanie zleconych gminie zadań z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

14) orzekanie o czasowym lub stałym odebraniu właścicielowi zwierzęcia okrutnie traktowanego

lub zaniedbywanego,

15) udzielanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną,

16) coroczne opracowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt i realizacja zadań wskazanych w programie,

17) prowadzenie spraw związanych z bieżącym nadzorem nad Schroniskiem dla Bezdomnych

Zwierząt w Radomiu,

18) przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu

ochrony zwierząt,

19) kontrola wykonywania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz rozliczanie

dotacji przyznanych na ich realizacje,

20) udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi

zwierzętami,

21) udzielanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk

i spalarni zwłok zwierzęcych,

22) prowadzenie ewidencji w zakresie udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie

działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie

schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych,

23) potwierdzanie okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym,

24) poświadczanie oświadczeń dotyczących osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,

25) kontrola spełnienia obowiązku OC rolników,

26) wydawanie zezwoleń na wyłączanie gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

 5. Z zakresu oddziaływań środowiskowych, gospodarki wodnej i ściekowej:

1) rozstrzyganie w drodze decyzji spraw zmiany stanu wody na gruncie,

2) zatwierdzanie w drodze decyzji ugody ustalającej stan wody na gruntach,

3) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie:

a) corocznego określenia sezonu kąpielowego,

b) corocznego wykazu kąpielisk lub utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego

do kąpieli,

c) wyznaczania granic aglomeracji Radom w zakresie oczyszczania ścieków

komunalnych,

4) prowadzenie ewidencji kąpielisk,

5) prowadzenie ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli,

6) znakowanie kąpieliska informacją o zakazie kąpieli,

7) rozpowszechnianie informacji o wprowadzonym zakazie kąpieli w kąpielisku,

8) coroczne przedkładanie Wodom Polskim sprawozdania z realizacji Krajowego

Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok ubiegły,

9) dokonywanie co dwa lata przeglądu obszarów i granic aglomeracji Radom,

10) ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania za szkody poniesione w

 związku z wprowadzeniem w strefie ochronnej lub na obszarze ochronnym zakazów,

nakazów oraz ograniczeń w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wód,

11) wyznaczanie w drodze decyzji części nieruchomości umożliwiającej dostęp do wód

objętych powszechnym korzystaniem na potrzeby wykonywania robót związanych z ich

utrzymaniem,

12) ustalanie wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek

wykonywania na nieruchomości robót lub obiektów budowlanych,

13) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji działań zawartych w planie

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Radomki,

14) kontrola realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązków utrzymania porządku

i czystości w zakresie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych,

15) wydawanie decyzji nakładających obowiązek wykonania przyłączenia nieruchomości do

istniejącej sieci kanalizacyjnej,

16) przyjmowanie zgłoszeń przydomowych oczyszczalni ścieków,

17) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,

18) kontrola częstotliwości i sposobu pozbywania się osadów z przydomowych oczyszczalni

ścieków,

19) wydawanie zezwoleń i nadzór nad prowadzeniem działalności w zakresie opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

20) prowadzenie ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń na opróżnianie zbiorników

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

21) przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań od podmiotów prowadzących działalność w

zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

22) organizacja opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli

nieruchomości, którzy nie zawarli umów w tym zakresie,

23) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,

24) rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,

25) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

6. Z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom środowiska:

1) wydawanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji,

2) wydawanie, cofanie i ograniczanie pozwoleń na wprowadzenie gazów lub pyłów do

powietrza,

3) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie

gazów lub pyłów do powietrza,

4) wydawanie decyzji dotyczących wymagań w zakresie ochrony środowiska dla instalacji,

 z których emisja nie wymaga pozwolenia,

5) opiniowanie inwestycji w zakresie jej celowości pod kątem ochrony środowiska,

6) wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,

7) nakazywanie w drodze decyzji usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych na ich

składowanie lub magazynowanie,

8) wydawanie i cofanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,

9) przyjmowanie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stanowiących

szczególne zagrożenie dla środowiska,

10) wydawanie i cofanie zezwoleń dotyczących prowadzenia działalności w zakresie zbierania,

przetwarzania odpadów,

11) określanie w drodze decyzji dopuszczalnych poziomów hałasu emitowanego do środowiska,

12) wydawanie decyzji w zakresie przeglądu ekologicznego,

13) nakładanie na podmiot negatywnie oddziaływujący na środowisko obowiązku ograniczenia

oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu

właściwego,

14) sporządzanie mapy akustycznej dla miasta,

15) nakazywanie osobie fizycznej eksploatującej instalację wykonanie czynności zmierzających

do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

16) nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia

pomiarów wielkości emisji,

17) wprowadzanie informacji do wojewódzkiej bazy wyrobów i odpadów zawierających azbest,

18) realizacja zadań w zakresie usuwania odpadów z wypadków drogowych,

19) opracowywanie programów i planów w zakresie ochrony środowiska oraz realizacja zadań

z nich wynikających należących do wydziału,

20) monitorowanie, sprawozdawczość i raportowanie przewidziane w w/w planach i programach,

21) prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie

środowiska w zakresie zadań gminy i powiatu,

22) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia dot. pól

elektromagnetycznych.

7. Z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi:

1) objęcie właścicieli nieruchomości na terenie Radomia systemem gospodarowania

odpadami komunalnymi,

2) nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacja zadań

powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

3) ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ,

4) tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

5) zapewnienie osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego zużycia

i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji przekazywanych do składowania,

6) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych dot. ochrony środowiska oraz

prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie

selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

7) udostępnianie na stronie internetowej urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji

o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające od właścicieli nieruchomości

zmieszanych odpadów komunalnych , odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli

nieruchomości wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia

i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji przekazywanych do składowania,

d) punktach selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych,

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw

domowych.

8) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu

weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania

odpadami komunalnymi,

9) prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości,

10) przygotowywanie projektów uchwał dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

11) organizacja odbioru odpadów komunalnych i wydawanie decyzji dla właścicieli

nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów,

12) organizacja odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których

zamieszkują mieszkańcy,

13) określanie warunków przeprowadzenia przetargów w zakresie gospodarowania odpadami

komunalnymi,

14) przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

15) zawiadamianie mieszkańców o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi,

16) wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi,

17) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

komunalnych,od właścicieli nieruchomości,

18) przekazywanie Marszałkowi Województwa Mazowieckiego wykazu podmiotów wpisanych

i wykreślonych z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości,

19) przyjmowanie informacji o niedopełnieniu przez właścicieli nieruchomości obowiązków

w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

20) przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań od podmiotów prowadzących działalność w

zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

21) sporządzanie i przekazywanie marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi

ochrony środowiska rocznych sprawozdań z realizacji przez gminę zadań z zakresu

gospodarowania odpadami komunalnymi,

22) nakładanie administracyjnych kar pieniężnych na przedsiębiorców odbierających odpady

komunalne od właścicieli nieruchomości, za naruszanie ich obowiązków określonych

w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

23) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 30.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony