Urząd Miejski w Radomiu

Symbol WNS

Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa

dyrektor Renata Mikulska

ul. Kilińskiego 30, pok. 208

sekretariat tel. (48) 36 20 691

 

Do zadań Wydziału należy:

1. wydzierżawianie, najem, użyczanie nieruchomości Skarbu Państwa,

2. zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargowym i bezprzetargowym oraz

nabywanie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa, w tym na podstawie ustawy

o Krajowym Rejestrze Sądowym,

3. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat za korzystanie z nieruchomości Skarbu

Państwa bez tytułu prawnego,

4. naliczanie, aktualizacja oraz zmiana stawki procentowej opłat rocznych z tytułu użytkowania

wieczystego gruntów Skarbu Państwa, udzielanie bonifikat i przesuwanie terminów

płatności opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,

5. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do

nieruchomości Skarbu Państwa,

6. wydawanie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo

własności, naliczanie opłat przekształceniowych,

7. przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd państwowym jednostkom

organizacyjnym oraz rozwiązywanie trwałego zarządu,

8. aktualizacja i zmiana stawki procentowej opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu oraz

rozpatrywanie wniosków o udzielenie bonifikaty od tych opłat,

9. prowadzenie czynności w zakresie podziałów nieruchomości Skarbu Państwa,

10. prowadzenie spraw związanych ze zniesieniem współwłasności w drodze umowy bądź

sądownie nieruchomości Skarbu Państwa,

11. rozliczenia z tytułu podatku od nieruchomości za grunty Skarbu Państwa,

12. rozliczanie dotacji udzielanej przez Wojewodę na zadania z zakresu administracji rządowej

oraz prowadzenie budżetu wydziału,

13. prowadzenie spraw związanych z gospodarką publicznym zasobem mieszkaniowym

stanowiącym własność Skarbu Państwa, w tym: reprezentowanie Skarbu państwa jako

współwłaściciela nieruchomości i właściciela lokali mieszkalnych we wspólnotach

mieszkaniowcy, udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, w których Skarb Państwa

posiada lokale mieszkalne,

14. udział w prowadzonych postępowaniach w sprawie ustalenia na rzecz Skarbu Państwa

odszkodowań za drogi publiczne,

15. prowadzenie postępowań w zakresie wypłaty odszkodowań w trybie ustawy o rodzinnych

ogrodach działkowych,

16. sporządzanie planów realizacji polityki Skarbu Państwa i rocznych sprawozdań do

Wojewody z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz Krajowego Zasobu

Nieruchomości,

17. uczestniczenie w postępowaniach dotyczących ustalania przebiegu granic nieruchomości

Skarbu Państwa.

 

Metadane

Data publikacji : 01.03.2019
Data modyfikacji : 08.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry