Samodzielne Stanowisko Audytu Wewnętrznego

Data publikacji 11.02.2011

symbol AW

 

 

Samodzielne stanowisko Audytu Wewnętrznego

Audytorzy wewnętrzni: Zbigniew Stępnikowski; Beata Tuzimek

ul. Żeromskiego 53

pok. 256, tel. (48) 36 20 286

e-mail: audytor@umradom.pl

 

 

Do zadań stanowiska należy:

1. systematyczna ocena kontroli zarządczej w celu uzyskania obiektywnej i niezależnej oceny jej

 adekwatności, efektywności i skuteczności, w szczególności poprzez:

 1) opracowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego,

 2) realizację zadań audytowych planowanych,

 3) realizację zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Radomia,

 4) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu.

2. czynności doradcze, w tym formułowanie uwag i wniosków w celu wprowadzenia usprawnień,

 o ile ich cel i zakres nie naruszają zasady obiektywizmu i niezależności audytora,

3. współpraca z komórkami organizacjami Urzędu, kontrolą wewnętrzną, gminnymi jednostka-

 mi organizacyjnymi oraz instytucjami kontroli zewnętrznej w zakresie realizowanych zadań.

 

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 01.03.2019
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 4456 wizyt