Biuro Rewitalizacji

Data publikacji 01.03.2019

Symbol BR

Biuro Rewitalizacji

kierownik Marzena Kędra

tel.(48) 36 20 161

e-mail: rewitalizacja@umradom.pl

 

Do zadań Biura należy:

1. prowadzenie działań w zakresie rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Radomia, w tym

opracowania, wdrażania, monitorowania, ewaluacji i aktualizacji programu rewitalizacji,

2. przygotowywanie projektów uchwał oraz informacji dotyczących rewitalizacji,

3. inicjowanie przedsięwzięć i prowadzenie działań zmierzających do rewitalizacji wskazanego

w programie rewitalizacji obszaru Miasta Radomia w sferze społecznej, przestrzennej,

gospodarczej, środowiskowej i innych,

4. koordynacja działań Gminy Miasta Radomia w zakresie rewitalizacji, w tym wskazanych

w programie rewitalizacji,

5. udział w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie działań rewitalizacyjnych Gminy Miasta

Radomia z funduszy zewnętrznych, w tym unijnych oraz krajowych,

6. udzielanie informacji na wniosek zainteresowanych instytucji, organizacji pozarządowych,

przedsiębiorstw, mieszkańców i innych interesariuszy na temat możliwości pozyskiwania

środków na rewitalizację,

7. współpraca z wydziałami Urzędu Miejskiego oraz jednostkami Gminy Miasta Radomia

w zakresie działań służących rewitalizacji, w tym w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego,

przestrzennego, środowiskowego,

8. inicjowanie i współudział w organizacji wydarzeń kulturalnych, promocyjnych, edukacyjnych

i innych działań społecznych na obszarze rewitalizacji,

9. udział w konsultacjach społecznych prowadzonych na terenie Gminy Miasta Radomia

w zakresie rewitalizacji oraz w konsultacjach społecznych ogłaszanych przez instytucje

administracji rządowej i samorządu województwa i ich jednostki w zakresie opracowywanych

przez nie projektów strategii, programów, planów i innych dokumentów strategicznych

mogących oddziaływać na interesy Miasta Radomia w zakresie rewitalizacji,

10. przygotowywanie i udzielanie informacji z zakresu położenia nieruchomości na obszarze

rewitalizacji,

11. informacja i promocja działań dotyczących rewitalizacji w Radomiu,

12. prowadzenie, redagowanie i administrowanie serwisem Rewitalizacja – ożywiamy Śródmieście

w ramach strony www.radom.pl ,

13. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,

Data publikacji 01.03.2019

Data modyfikacji 15.03.2019
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 491 wizyt