Biuro Miejskiego Konserwatora Przyrody

Data publikacji 23.03.2016

Symbol MKP

Biuro Miejskiego Konserwatora Przyrody

Kierownik Ewa Głowacka

ul. Wałowa 4

tel. 048 36 20 507; 048 36 20 575

e-mail: e.glowacka@umradom.pl 
 

Do zadań Biura należy:

1. koordynowanie i monitorowanie działań jednostek organizacyjnych i wydziałów Urzędu

Miejskiego zajmujących się utrzymaniem zasobów zieleni na terenach będących

własnością miasta oraz zarządców obiektów posiadających w swoich zasobach tereny

zielni,

2. opiniowanie koncepcji, projektów, programów, strategii, planów, zamierzeń związanych

z kształtowaniem przestrzeni publicznej w tym środowiska przyrodniczego miasta Radomia

(terenów zieleni miejskiej oraz obszarów cennych przyrodniczo) realizowanych przez te

jednostki,

3. współpraca z zespołem prowadzącym konsultacje społeczne przy realizacji nowych

obiektów terenów zieleni oraz modernizacji i rewitalizacji już istniejących,

4. uzgadnianie i opiniowanie zakresów i harmonogramów prac związanych z zakładaniem

(budową), utrzymaniem (pielęgnacją), terenów zieleni oraz ochroną terenów cennych

przyrodniczo (w tym pomników przyrody, użytków ekologicznych, obszarów chronionego

krajobrazu),

5. planowanie i nadzór nad rozwojem terenów zieleni miejskiej,

6. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem

zachowywania istniejącej zieleni, tworzenia nowych terenów zieleni, ochrony istniejących

zasobów,

7. udział w pracach zespołów opiniujących koncepcje i projekty zagospodarowania zielenią

w ramach inwestycji miejskich,

8. opracowywanie wytycznych do projektów zieleni oraz robót wykonawczych zlecanych do

realizacji przez jednostki organizacyjne i wydziały Urzędu,

9. opiniowanie projektów uchwał dotyczących tworzenia form ochrony przyrody,

10. współpraca przy inwentaryzacji terenów zieleni oraz obszarów cennych przyrodniczo,

11. udział w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji,

12. współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa w zakresie polityki ekologicznej

miasta oraz planowania nasadzeń kompensujących na terenach miejskich,

13. współpraca z Mazowieckim Konserwatorem Zabytków w zakresie obiektów zieleni

zabytkowej lub usytuowanej w obszarach objętych ochroną konserwatorską,

14. współpraca z Regionalnym Konserwatorem Przyrody w zakresie ochrony przyrody.

Data publikacji 23.03.2016

Data modyfikacji 01.03.2019
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 3553 wizyt