Urząd Miejski w Radomiu

http://www.bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/999,Uchwala-nr-1992007-w-sprawie-zmiany-Uchwaly-Nr-6532005-Rady-Miejskiej-w-Radomiu-.html
2020-05-29, 15:25

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 199/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr 653/2005 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 czerwca 2005r dotyczącej zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Radomia ...


DRUK NR 175

UCHWAŁA NR 199/2007

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 29.10.2007 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 653/2005 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 czerwca 2005r dotyczącej zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu - Radom), w budynkach przeznaczonych do przekazania aportem do RTBS „Administrator” Spółka z o.o. .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 z późn. zmianami.) w związku z art. 68 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1

W § 1 po ust. 1 dopisuje się ust.”1a” w brzmieniu:

„Bonifikata udzielana od ceny lokalu obejmuje wszystkie jej składniki w tym cenę udziału w prawie własności gruntu lub w przypadku gdy udział obejmuje prawo użytkowania wieczystego, pierwszą opłatę z tego tytułu w jednakowej wysokości”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Wójcik

Metadane

Data publikacji : 06.11.2007
Obowiązuje od : 29.10.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Zarządzania Nieruchomościami - Małgorzata Pracka
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony