Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 840


Druk Nr 866

U C H W A Ł A Nr 840/2006

R A D Y M I E J S K I E J W R A D O M I U

z dnia 12 czerwca 2006 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 772/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Radomiu.

Na podstawie art. 92 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.) oraz Zarządzenia Nr 82 Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2006 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic m. st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 64, poz. 2086) zmienionego Zarządzeniem Nr 103 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2006 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic m. st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 77, poz. 2538), w związku z Uchwałą Nr 834/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zmian w podziale Miasta Radomia na stałe obwody głosowania uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr 772/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Radomiu dodaje się dwa stałe obwody głosowania:

  1. w okręgu wyborczym Nr 3 obwód głosowania Nr 104

  2. w okręgu wyborczym Nr 4 obwód głosowania Nr 105.

§ 2. Jednolity tekst załącznika do Uchwały Nr 772/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Radomiu określa załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Z a ł ą c z n i k

do Uchwały Nr 840/2006

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 12 czerwca 2006 r.

Numer okręgu wybor-czego

Granice okręgu wyborczego

Numery obwodów głosowania

Liczba radnych wybiera-nych w okręgu wybor-czym

1

O s i e d l a: Śródmieście, Planty, Dzielnica Przydworcowa, XV-Lecia - wschodnia część do ul. Chrobrego

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 35, 73, 74, 75

6

2

O s i e d l a: Ustronie, Prędocinek, Młodzianów, Godów, Malczew, Nowiny Malczewskie, Idalin, Janiszpol

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64

5

3

O s i e d l a: Południe, Żakowice, Potkanów, Krychnowice, Jeżowa Wola, Pruszaków, Wośniki, Halinów, Borki, Zamłynie, Kozia Góra, Kierzków, Kończyce

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 104

6

4

O s i e d l a: Gołębiów II, Gołębiów Wójtostwo, Brzustówka, XV-Lecia - zachodnia część do ul. Chrobrego, Akademickie, Michałów, Józefów, Obozisko, Koniówka, Kaptur, Stare Miasto, Wacyn, Młynek Janiszewski, Wólka Klwatecka, Firlej, Wincentów, Wielogóra, Huta Józefowska

9, 17, 18, 19, 28, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105

6

5

O s i e d l a: Glinice, Dzierzków, Długojów, Malenice, Sadków, Nad Potokiem. Gołębiów I, Gołębiów, Stara Wola Gołębiowska, Nowa Wola Gołębiowska, Rajec Szlachecki, Rajec Poduchowny

25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

5

Metadane

Data publikacji : 13.06.2006
Obowiązuje od : 12.06.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry