Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 839

 

 

 

 

 

Druk nr 867

 

 

 

Uchwała Nr 839/2006

 

Rady Miejskiej w Radomiu

 

z dnia 12.06.2006 roku

 

 

 

w sprawie nadania statutów placówkom pomocy społecznej w Radomiu.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 20 ust. 2 oraz art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr. 249, poz. 2104 z późn. zmian.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

 

Nadaje się statuty niżej wymienionym placówkom pomocy społecznej w Radomiu:

 1.  

  Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 1 w Radomiu przy ul. Bacha 11 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

 2.  

  Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Radomiu przy ul. Wośnickiej 28 A stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

 3.  

  Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 3 w Radomiu przy ul. Ostrowieckiej 7 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

 4.  

  Placówce Rodzinnej Nr 4 w Radomiu przy ul. Rwańskiej 10 stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

 5.  

  Placówce Wielofunkcyjnej „Słoneczny Dom” w Radomiu przy ul. Kolberga 19 stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

 6.  

  Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w Radomiu przy ul. Limanowskiego 134 stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

 7.  

  Domowi Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” w Radomiu przy ul. Struga 88 stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,

 8.  

  Domowi Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu przy ul. Wyścigowej 16 stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,

 9.  

  Domowi Pomocy Społecznej im. Świętego Kazimierza w Radomiu przy ul. Garbarskiej 35 stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,

 10.  

  Domowi Pomocy Społecznej Plac Stare Miasto 2 w Radomiu stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

 

 

 

§ 3

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Tadeusz Henryk Drlatka

 

 

Nowelizacje lub dokumenty nowelizowane

Metadane

Data publikacji : 13.06.2006
Data modyfikacji : 25.04.2017
Obowiązuje od : 12.06.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak
Osoba modyfikująca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry