Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 838


Druk Nr 870

Uchwała nr 838/2006

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 12.06.2006 roku

w sprawie : Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego - edycja 2006/2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) uchwala się co następuje :

§ 1

Rada Miejska w Radomiu uchwala Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskania świadectwa maturalnego - edycja 2006/2007, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Miejska w Radomiu upoważnia Prezydenta Miasta Radomia do zatwierdzania projektu stypendialnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

§ 3

Rada Miejska w Radomiu zobowiązuje Prezydenta Miasta Radomia do zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu stypendialnego współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w wysokości określonej w projekcie, tj. około 10 tys. zł w roku szkolnym 2006/2007.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr 838/2006

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 12.06.2006r.

0x01 graphic
0x01 graphic

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH UZYSKANIE ŚWIADECTWA MATURALNEGO

EDYCJA 2006/2007

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego, przyznawanych w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z krajowych środków publicznych.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. „obszary wiejskie” - tereny położone poza granicami administracyjnymi miast; miasta do 5 tys. mieszkańców; miasta do 20 tys. mieszkańców, o ile nie ma w nich publicznych szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

 2. „trudna sytuacja materialna” - definicja sytuacji rodziny o dochodzie w przeliczeniu
  na osobę, nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania stypendium w ramach Działania 2.2 ustalona w Ramowym Planie Realizacji Działania 2.2 dla Województwa Mazowieckiego przez beneficjenta końcowego.

 3. „Ostateczny odbiorca” - Gmina Miasta Radom.

 4. „Beneficjent końcowy” - Urząd Marszałkowski w Warszawie.

 5. „dochód” - w zakresie definicji dochodu należy posługiwać się definicją dochodu przyjętą w art. 3 pkt 1 i 2, art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
  o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.),

 6. „rodzina” - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia,

 7. „gospodarstwo domowe” - pojęcie w Regulaminie tożsame z „rodziną”.

§ 2

 1. Stypendia na podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole średniej kończącej się maturą przyznawane będą w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniom z terenów wiejskich.

 2. Stypendia przyznawane są na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia przez Komisję Stypendialną powołaną przez ostatecznego odbiorcę, zwaną dalej „Komisją”.

 3. Lista stypendystów podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Radomia.

 4. Komisję na potrzeby Projektu powołuje Prezydent Miasta Radomia.

II. Formy pomocy

§ 3

  1. Stypendia wypłacane będą w formie finansowej na podstawie zaświadczenia
   o uczestnictwie ucznia w zajęciach szkolnych (wg określonego wzoru będącego załącznikiem do dokumentacji), pisemnego oświadczenia ucznia/ rodzica o wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne oraz kserokopii świadectwa ukończenia klasy/świadectwa maturalnego.

III. Zasady i warunki przyznawania stypendium

§ 4

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym/maturą (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), rozpoczynają lub kontynuują naukę w dwuletnich, uzupełniających liceach ogólnokształcących lub trzyletnich technikach uzupełniających w systemie dziennym (z wyłączeniem szkół dla dorosłych),
dla których ostateczny odbiorca jest organem prowadzącym lub dotującym,

2) posiadają stałe zameldowanie na terenie wiejskim,

3) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, której próg dochodu
na osobę w rodzinie w skali miesiąca nie przekracza 350,00 zł, zgodnie z Ramowym Planem Realizacji Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne na rok 2006 dla Województwa Mazowieckiego,

2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w ust. 1, jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie, z zachowaniem warunku o dochodzie na osobę w rodzinie nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania stypendium w ramach Działania 2.2 ustalona w Ramowym Planie Realizacji Działania 2.2 dla Województwa Mazowieckiego przez beneficjenta końcowego.

3. Stypendium przyznaje się na okres maksymalnie 10 miesięcy od września 2006 roku
do czerwca 2007 roku.

4. Wypłaty i rozliczenia stypendiów dokonuje ostateczny odbiorca.

5. Przyznawanie i wypłacanie stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego zostanie uruchomione pod warunkiem podpisania umowy dofinansowania Projektu.

IV. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych

§ 5

1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium jest:

    1. złożenie do ostatecznego odbiorcy wniosku o przyznanie stypendium w macierzystej szkole ucznia (wnioski będą dostępne w sekretariatach szkół),

    2. dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lub oświadczeniami o dochodach
     za 2005 rok,

    3. dokument potwierdzający miejsce zameldowania,

    4. zaświadczenie ze szkoły o posiadaniu statusu ucznia.

2. Podstawą ustalania prawa do objęcia pomocą w ramach Działania 2.2 ZPORR będą dochody rodziny z 2005 roku.

3. Wnioski winny być złożone w terminie od 1 do 15 września 2006 r. w macierzystej szkole ucznia. Wnioski złożone po w/w terminie pozostają bez rozpatrzenia.

4. Komisja Stypendialna po ogłoszeniu przez Marszałka Województwa Ramowego Planu Wdrażania Działania i przyjęciu Regulaminu przez Radę Miejską w Radomiu przedkłada Prezydentowi Miasta Radomia listę osób spełniających kryteria oraz listę rezerwową.

5. Listę rezerwową tworzy się w sytuacji, gdy liczba uczniów spełniających kryteria formalne i dochodowe jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania. Uczniom, których próg dochodu nie przekroczył miesięcznie 350,00 zł na osobę
w rodzinie, ale ze względu na obniżenie progu dochodu znajdują się w grupie rezerwowej stypendystów, będzie przysługiwało stypendium w wyniku rezygnacji bądź skreślenia
z listy stypendystów osób, którym przyznano stypendium w pierwszej kolejności. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium przez osoby z listy rezerwowej mają osoby

o najniższych dochodach w rodzinie.

6. Prezydent Miasta Radomia zatwierdza listę osób spełniających kryteria Regulaminu.

7. Po podpisaniu umowy dofinansowania Projektu przez ostatecznego odbiorcę Prezydent Miasta Radomia ogłasza listę stypendystów.

8. Komisja Stypendialna zawiadomi pełnoletniego ucznia, bądź rodziców lub opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium poprzez dostarczenie zawiadomienia.

9. Ostateczny odbiorca podpisuje z pełnoletnim uczniem, bądź rodzicami lub opiekunami prawnymi niepełnoletniego ucznia Umowę wypłacania stypendium w roku szkolnym 2006/2007.

10. Wypłata stypendium odbywać się będzie zgodnie z umową dofinansowania Projektu.

V. Wypłata stypendium

§ 6

1. Łączna kwota stypendium wynosi maksymalnie 1500,00 zł w roku szkolnym 2006/2007.

2. Stypendium wypłacane jest w formie finansowej w maksymalnie 10 ratach po 150,00 zł
za miesiące od września 2006 roku do czerwca 2007 roku włącznie - w kasach Urzędu Miejskiego w Radomiu bądź przelewem na konto.

VI. Instytucje prowadzące obsługę programu stypendialnego

§ 7

1. Obsługę programu stypendialnego prowadzi ostateczny odbiorca i ponosi wszystkie koszty z tym związane.

§ 8

 1. Ostateczny odbiorca jest odpowiedzialny za rekrutację stypendystów, wypłatę stypendiów w formie finansowej, rozliczanie otrzymanych środków, monitoring projektu oraz przechowywanie dokumentacji związanej z programem.

VII. Postanowienia końcowe

§ 9

 1. Wypłaty stypendium zaprzestaje się od miesiąca, w którym stypendysta:

  1. przerwał naukę w szkole,

b) został skreślony z listy uczniów,

c) przestał spełniać kryteria wymienione w § 4 ust. 1.

d) przekroczył limit 20 godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych.

2. W przypadku zgonu stypendysty ustaje jego prawo do pobierania stypendium, a kwotę nie wypłaconego stypendium przekazuje się na rzecz kolejnej osoby z listy rezerwowej.

3. Uczeń, któremu zaprzestano wypłaty zostaje wykluczony z Projektu. Kwota stypendium stanowiąca różnicę między maksymalną kwotą stypendium a kwotą wypłaconego stypendium uczniowi wykluczonemu z Projektu, będzie przekazana kolejnej osobie z listy rezerwowej stypendystów.

4. Pełnoletni stypendysta/rodzic lub opiekun prawny stypendysty niepełnoletniego oraz macierzysta szkoła ucznia zawiadamia w ciągu 7 dni ostatecznego odbiorcę
o wystąpieniu zdarzeń wymienionych w § 9 ust. 1 i ust. 2.

5. W przypadku wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych
w § 9 ust.1, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych rat stypendium na konto wskazane przez ostatecznego odbiorcę w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.

§ 10

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności związanych z wdrażaniem Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

2. Zapisy Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2 ogłoszonego przez beneficjenta końcowego dla Województwa Mazowieckiego są wiążące dla ostatecznego odbiorcy
i mogą wpłynąć na brzmienie niniejszego Regulaminu.

§ 11

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały Rady Miejskiej.

2. Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Projektu realizowanego w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Metadane

Data publikacji : 13.06.2006
Obowiązuje od : 12.06.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Edukacji i Sportu
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry