Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 835


druk nr 868

BP.I-3012-1-12/06

Uchwała nr 835/2006

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 12.06.2006 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym / jedn. tekst Dz.U.nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn. zm./,art.4 ust.1pkt12,

art.5 ust.1pkt.1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia

13 listopada 2003r./Dz.U. nr 203 z 2003r.poz.1966 z późn.zm./ Rada Miejska uchwala

co następuje:

§ 1

  1. Zwiększa się plan dochodów w kwocie 21 535,-

Zadania własne gminy

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 4918,-(Wydz. Zdrowia i Polityki Społecznej)

Rozdział 85149 - programy polityki zdrowotnej w kwocie 4 918,-

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 4 918,-

Zadania własne powiatu

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 2617,-(Wydz. Zdrowia i Polityki Społecznej)

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin ( miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 2 617,-

§ 0690 - wpływy z różnych opłat w kwocie 80,-

§ 0920 - pozostałe odsetki w kwocie 343,-

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 194,-

dział 852 - pomoc społeczna w kwocie 14 000,- /DPS Plac Stare Miasto/

rozdział 85202 - domy pomocy społecznej w kwocie 14 000,-

§ 0830 - wpływy z usług w kwocie 12 700,-

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 300,-

§2

I.Zwiększa się plan wydatków w kwocie 563 535,-

zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

finansowane środkami własnymi gminy

dział 700 - gospodarka mieszkaniowa w kwocie 542 000,- /Wydział Zarządzania

Nieruchomościami/

rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 542 000,-

§ 4260 - zakup energii w kwocie 507 000,-

§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,-

Zadania własne powiatu

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 21 535,-

rozdział 85202 - domy pomocy społecznej w kwocie 14 000,-/DPS Stare Miasto/

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 600,-

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 600,-

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 800,-

rozdział 85204 - Rodziny zastępcze w kwocie 7 535,- (Wydz. Zdrowia i Polityki Społecznej)

§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 535,-

§ 3

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

W dziale 851 - ochrona zdrowia w kwocie 101 754,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społ./

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 101 754,-

Z

§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 101 754,-

do

§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji fundacjom w kwocie 2 000,-

§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów

publicznych w kwocie 59 437,-

§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 317,-

§ 4

Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne powiatu

Z

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 4500,-(Wydz. Zdrowia i Polityki Społecznej)

Rozdziału 85395 - pozostała działalność w kwocie 4500,-

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4500,-

Do

Działu 852 - Pomoc społeczna w kwocie 4500,- ,-(Wydz. Zdrowia i Polityki Społecznej)

Rozdziału 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 4500,-

§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4500,-

z zadań własnych powiatu

dział 852 - pomoc społeczna w kwocie 2180,- ,-(Wydz. Zdrowia i Polityki Społecznej)

rozdziału 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w kwocie 2 180,-

§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie

2 180,-

do zadań własnych gminy

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 2 180,- ,-(Wydz. Zdrowia i Polityki Społecznej)

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 2 180,-

§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 2 180,-

§ 5

Dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej

Zadania własne powiatu

Dział 852 - pomoc społeczna w kwocie 5220,- ,-(Wydz. Zdrowia i Polityki Społecznej)

Z

Rozdziału 85226 - Ośrodki Adopcyjno-opiekuńcze w kwocie 5 220,-

§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie

5 220,-

Do

rozdziału 85204 - Rodziny zastępcze w kwocie 5 220,-

§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 220,-

§ 6

W wyniku zmian określonych w § 1i 2 zwiększa się planowany deficyt budżetowy na 2006r.

o kwotę 542 000,-

§ 7

W wyniku zmian określonych w § 6 kwota planowanego deficytu budżetowego w 2006r. wynosi 48 152 288,-

§ 8

W związku ze zmianą określoną w § 6 dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu Miasta Radomia w sposób następujący:

§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

w kwocie 542 000,-

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

1

4

Metadane

Data publikacji : 13.06.2006
Obowiązuje od : 12.06.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Budżetu i Podatków
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry