Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 834


Druk Nr 854

U C H W A Ł A Nr 834/2006

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 29 maja 2006 r.

w sprawie zmian w podziale Miasta Radomia na stałe obwody głosowania.

Na podstawie art. 30 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z póżn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w obwodach głosowania ustalonych Uchwałą Nr 605/2001 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Radomia obwodów głosowania w następujący sposób:

  1. Wyłącza się ze stałych obwodów następujące odrębne obwody głosowania:

    1. obwód Nr 104 z siedzibą w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, ul. Tochtermana 1,

    2. obwód Nr 105 z siedzibą w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zakładzie Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Krychnowicka 1,

    3. obwód Nr 106 z siedzibą w Areszcie Śledczym, ul. Wolanowska 120,

    4. obwód Nr 107 z siedzibą w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, ul. Aleksandrowicza 5

2) Wyłącza się z granic stałych obwodów głosowania następujące ulice,

a) z obwodu Nr 48 - ul. Wodociągową, Janiszpolską, Artezyjską, Białą od Nr 99 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 112 do końca (strona parzysta),

b) z obwodu Nr 64 - ul. Gajową,

c) z obwodu Nr 72 - ul. Kosynierów, Kłosowa, Okrężna, Odlewnicza, Potkanowska, Tokarska, Stalowa, Borysowicza, Krychnowicka, Stawowa, Fundowicza, Ludwinowska, Wielkopolska, Żelazna, Stara Żelazna, Strunowa,

d) z obwodu Nr 79 - ul. Suchą,

e) z obwodu Nr 89 - ul. Bulwarową, Hipoteczną, Wstępną, Siarczyńskiego,

f) z obwodu Nr 97 - część ul. Rapackiego od Nr 21 do końca (strona nieparzysta)

g) z obwodu Nr 101 - ul. Piastowską Nr 6 i Piastowską Nr 7 ,

h) z obwodu Nr 103 - ul. Ofiar Firleja, Pentza, Gombrowicza, Barlickiego,Warszawska od Nr 143 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 158 do końca (strona parzysta), Witosa, Rataja, Zielonego Sztandaru, Relaksowa, Solarza, Chałasińskiego, Ziemowita, Wycecha, Kąkolowa, Czynu Chłopskiego, Stepowa,

3) Włącza się do granic stałych obwodów głosowania następujące ulice:

a) do obwodu Nr 28 - część ul. Rapackiego od Nr 21 do końca (strona nieparzysta)

b) do obwodu Nr 49 - ul. Białą od Nr 99 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 112 do końca (strona parzysta),

c) do obwodu Nr 50 - ul. Wodociągową, Janiszpolską, Artezyjską,

d) do obwodu Nr 63 - ul. Gajową,

e) do obwodu Nr 80 - ul. Suchą,

f) do obwodu Nr 83 - ul. Bulwarową, Hipoteczną, Wstępną, Siarczyńskiego,

g) do obwodu Nr 102 - ul. Piastowską Nr 6 i Piastowską Nr 7,

4) Z wyłączonych ulic wymienionych w pkt. 2 lit. c) oraz h) tworzy się dodatkowe stałe obwody głosowania w granicach:

a) obwód Nr 104 z ulicami: Kosynierów, Kłosowa, Okrężna, Odlewnicza, Potkanowska, Tokarska, Stalowa, Borysowicza, Krychnowicka, Stawowa, Fundowicza, Ludwinowska, Wielkopolska, Żelazna, Stara Żelazna,

b) obwód Nr 105 z ulicami: Ofiar Firleja, Pentza, Gombrowicza, Barlickiego,Warszawska od Nr 143 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 158 do końca (strona parzysta), Witosa, Rataja, Zielonego Sztandaru, Relaksowa, Solarza, Chałasińskiego, Ziemowita, Wycecha, Kąkolowa, Czynu Chłopskiego, Stepowa,

§ 2.

Aktualne numery oraz granice obwodów głosowania określa załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Załącznik

do Uchwały Nr 834/2006

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 29 maja 2006 r.

Nr

obwodu

Granice obwodu głosowania

1

Żeromskiego od Nr 12 do Nr 36 (strona parzysta), Pl. Konstytucji 3 Maja, Traugutta od Nr 42 do końca (strona parzysta), Piłsudskiego od Nr 1 do końca (strona nieparzysta).

2

Traugutta od Nr 37 do Nr 59 (strona nieparzysta) i od Nr 28 do Nr 40 (strona parzysta), Kopernika, Narutowicza od Nr 2 do Nr 18 (strona parzysta), Piłsudskiego od Nr 2 do końca (strona parzysta) Sienkiewicza od Nr 2 do Nr 6 ( strona parzysta ), Moniuszki od Nr 1 do Nr 7 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 10 (strona parzysta), Mickiewicza od Nr 1 do Nr 19 (strona nieparzysta).

3

Sienkiewicza od Nr 1 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 8 do końca (strona parzysta), Moniuszki od Nr 12 do końca (strona parzysta) i do Nr 9 do końca (strona nieparzysta), Żeromskiego od Nr 38/40 do Nr 56 (strona parzysta), Mickiewicza od Nr 2 do końca (strona parzysta) i od Nr 21 do końca (strona nieparzysta), Hoppena, Wyszyńskiego, 25 Czerwca od Nr 19 do Nr 31 (strona nieparzysta), Prusa.

4

Koszarowa, Dzika, Grochowa, Inżynierska, Tybla, Rzemieślnicza, Warzywna, Mireckiego, Wolność od Nr 5 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 6 do końca (strona parzysta), Reja od Nr 2 do końca (strona parzysta), Wernera od Nr 1 do Nr 21 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 10 (strona parzysta) do rzeki Mlecznej, Pl. 72 Pułku Piechoty

5

Słowackiego od Nr 2 do Nr 28 (strona parzysta), Zacisze, B. Prażmowskiego od Nr 17 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 14 do końca (strona parzysta), Bydgoska, 25 Czerwca od Nr 1 do Nr 17 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 40 (strona parzysta).

6

Traugutta od Nr 1 do Nr 35 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 26 (strona parzysta), Waryńskiego, Pl. Dworcowy, B. Prażmowskiego od Nr 1 do Nr 15 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 12 (strona parzysta).

7

Reja od Nr 1 do końca (strona nieparzysta), Szewska, Rwańska, Grodzka, Mała, Rynek, Esterki, Brudna, Szpitalna, Szwarlikowska, Żytnia, Wolność od Nr 1 do Nr 3 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 4 (strona parzysta), Pl. Ks.Kotlarza.

8

Wałowa, Żeromskiego od Nr 2 do Nr 10 (strona parzysta), Traugutta od Nr 61 do końca (strona nieparzysta), Bernardyńska, Lekarska, Tochtermana, Podwalna, Przyborowskiego, Kanałowa, Bóżniczna, Anielewicza, Krakowska, Narutowicza od Nr 20 do końca.

9

Limanowskiego od Nr 26/30 do Nr 48 (strona parzysta), Okulickiego od Nr 1 do Nr 35 (strona nieparzysta), Piotrówka, Przechodnia, Wacława, Asnyka, Piwna, Floriana, Zgodna, Bednarska, Fredry, Staromiejska, Pl. Stare Miasto.

10

Planty od Nr 1 do Nr 7 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 16 (strona parzysta), Broni, Dowkonta, Poniatowskiego, Bogusławskiego, Solskiego, Jaracza.

11

Osterwy, Narutowicza 1 ,1a, 1b, Kościuszki.

12

Struga od Nr 2 do Nr 12 (strona parzysta) i od Nr 1 do Nr 7 (strona nieparzysta), Malczewskiego, Pl. Kazimierza.

13

11-go Listopada od Nr 56 do Nr 62 (strona parzysta) i od Nr 79/81 do Nr 89 (strona nieparzysta), Sportowa, Struga od Nr 55 do Nr 67 (strona nieparzysta), Czecha, Marusarzówny, Warskiego, Jordana, Podchorążych, Okopowa, Mielczarskiego, Ściegiennego, Wojciechowskiego, Stefczyka, Zajączka.

14

Żwirki i Wigury od ul. Kusocińskiego do końca, 11-go Listopada od Nr 30 do Nr 54 (strona parzysta) i od Nr 39 do Nr 69/77 (strona nieparzysta), Jasińskiego, Sowińskiego, Bema od Nr 10 do końca i od Nr 17 do końca (strona parzysta i nieparzysta).

15

Żwirki i Wigury od ul. Struga do ul. Kusocińskiego (strona parzysta i nieparzysta), Kusocińskiego od Nr 18 do końca (strona parzysta) i od Nr 25 do końca (strona nieparzysta), Bema od Nr 2 do Nr 8 (strona parzysta) i od Nr 1 do Nr 15 (strona nieparzysta), Prądzyńskiego, Lachtary

16

Miła, Kusocińskiego od Nr 11 do Nr 23 (strona nieparzysta) i od Nr 14 do Nr 16 (strona parzysta), Czysta, Struga od Nr 9 do Nr 53 (strona nieparzysta).

17

Chrobrego od Nr 2 do Nr 34 (strona parzysta) i od Nr 1 do Nr 19 (strona nieparzysta).

18

11-go Listopada od Nr 2 do Nr 28 (strona parzysta).

19

Warszawska od Nr 2 do Nr 8 (strona parzysta), Kusocińskiego od Nr 1 do Nr 9 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 12 (strona parzysta).

20

Żeromskiego od Nr 1 do Nr 33 (strona nieparzysta), Witolda, Wąska, Kilińskiego od Nr 1 do Nr 17 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 12 (strona parzysta), Pl. Jagielloński, Focha od Nr 1 do końca (strona nieparzysta).

21

Struga od Nr 14 do Nr 34 (strona parzysta), Betonowa, Staszica od Nr 2 do Nr 22/24 (strona parzysta) i od Nr 1 do Nr 19 (strona nieparzysta), Niedziałkowskiego od Nr 15 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 20 do końca (strona parzysta).

22

Żeromskiego od Nr 35 do Nr 73 (strona nieparzysta), Kilińskiego od Nr 19 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 14 do końca (strona parzysta), Focha od Nr 2 do końca (strona parzysta), Niedziałkowskiego od Nr 2 do Nr 18 (strona parzysta) i od Nr 1 do Nr 13 (strona nieparzysta), Kelles-Krauza od Nr 1 do Nr 17(strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 22 (strona parzysta), Staszica od Nr 26 do końca (strona parzysta) i od Nr 21 do końca (strona nieparzysta), Mechaniczna.

23

25 Czerwca od Nr 47 do Nr 81 (strona nieparzysta), Kelles-Krauza od Nr 19 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 24 do końca (strona parzysta), M.Skłodowskiej-Curie, Partyzantów, Wysoka, Wilcza, Struga od Nr 36 do Nr 50 (strona parzysta).

24

25 Czerwca od Nr 56 do Nr 68a i 68b (strona parzysta), Młynarska, Batorego, Zbrowskiego od Nr 1 do Nr 35 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 28 (strona parzysta), Żeromskiego od Nr 75 do Nr 109 (strona nieparzysta), Kolberga od Nr 13 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 14 do końca (strona parzysta).

25

Kolberga od Nr 1 do Nr 11 (strona nieparzysta), od Nr 2 do Nr 12 (strona parzysta), Grzybowska od ul. Kolberga do Potoku (Nr 38 i 21), Sienna od Nr 2 do Nr 42 (strona parzysta) i od Nr 1 do Nr 31 (strona nieparzysta), Żeromskiego od Nr 111 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 96 do końca (strona parzysta), Szklana od Nr 1 do Nr 19 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 8 (strona parzysta).

26

Żeromskiego od Nr 74 do Nr 94 (strona parzysta), 25 Czerwca od Nr 50 do Nr 54 (strona parzysta), Nowogrodzka od Nr 19 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 24 do końca (strona parzysta), Czachowskiego.

27

25 Czerwca Nr 42 do Nr 48 (strona parzysta) i od Nr 33 do Nr 45 (strona nieparzysta), Słowackiego od Nr 1 do Nr 55 (strona nieparzysta), Nowogrodzka od Nr 1 do Nr 17 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 22 (strona parzysta), Żeromskiego od Nr 58 do Nr 72 (strona parzysta), Dzierzkowska.

28

Paderewskiego od nr 1 do nr 13 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 26 (strona parzysta), Piwnika Ponurego, Terenowa, Rapackiego od Nr 21 do końca (strona nieparzysta)

29

Powstańców Śląskich, Gołębiowska, Obrońców Warszawy, Orląt Lwowskich.

30

Kotarbińskiego, Zientarskiego, 11-go Listopada od Nr 64 do 102 (strona parzysta) i od Nr 91 do Nr 121 (strona nieparzysta), Struga od Nr 69 do końca (strona nieparzysta), Zbrowskiego od Nr 67 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 78 do końca (strona parzysta).

31

Andersa, Skorupki, Kozienicka od Nr 2 do Nr 70 (strona parzysta) i od Nr 1 do Nr 77 (strona nieparzysta), Gryczana, Twarda, Towarowa, Magazynowa, Daleka 166.

32

Sadkowska, 11-go Listopada od Nr 104 do końca (strona parzysta) i od Nr 123 do końca (strona nieparzysta).

33

Olsztyńska od Nr 1 do Nr 19 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 26 (strona parzysta), Szklana od Nr 10 do końca (strona parzysta) i od Nr 21 do końca (strona nieparzysta), Sienna od Nr 33 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 44 do końca (strona parzysta)

34

Olsztyńska od Nr 28 do końca (strona parzysta) i od Nr 21 do końca (strona nieparzysta),

35

25 Czerwca od Nr 70 do końca (strona parzysta) i od Nr 83 do końca (strona nieparzysta), Filtrowa, Wodna, Struga od Nr 52 do Nr 64 (strona parzysta), Fałata, Lindego, Siemiradzkiego, Zbrowskiego od Nr 37 do Nr 65 (strona nieparzysta) i od Nr 30 do Nr 76 (strona parzysta).

36

Grzybowska od Nr 1 do Nr 19 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 36 (strona parzysta), Struga od Nr 66 do 86 (strona parzysta) i od Nr 90 do końca (strona parzysta), Katowicka.

37

Dom Pomocy Społecznej "Nad Potokiem"

38

Zubrzyckiego, Lesiowska, Północna, Rodziny Ziętalów, Kozienicka od Nr 79 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 72 do końca (strona parzysta), Beneta, Zwolińskiego, Cygańska, Kędzierskiego, Królikowskiego, Podleśna, Bakalarza, Jarosza, Wiśniewskiego, Gackiego, Botaniczna, Egeimana, Beina, Pacyńska, Makowa, Skowrońskiego, Krzywickiego, Koralowa, Hempla, Gierymskich, Bełżeckiego, Nowacia, Poduchowna, Małopolska, Hermanowicz, Chmielińskiego, Fiedlera, Rewolińskiego, Zamenhoffa, Esperanto, Żółkiewskiego od ul. Zbrowskiego do końca.

39

Nowa Wola Gołębiowska, Stara Wola Gołębiowska, Energetyków, Potkańskiego.

40

Janowiecka, Kaszubska, Kochanowskiego, Metalowa, Nałęczowska, Okrzei, Pomorska, Puławska, Smolna, Szczecińska, Średnia od Nr 33 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 38 do końca (strona parzysta), Zwoleńska, Odrodzenia od Nr 1 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 64 (strona parzysta).

41

Białostocka, Piotrkowska, Kaliska, Lubelska, Lotnicza, Małęczyńska, Poranna, Chorzowska, Wrocławska, Os. Sadków, Komunalna od Nr 45 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 52 do końca (strona parzysta), Długojowska od Nr 41 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 46 do końca (strona parzysta), Al. Wojska Polskiego od ul. Odrodzenia do końca.

42

Słowackiego od Nr 57 do Nr 119 (strona nieparzysta), Odrodzenia od Nr 66 do Nr 86 (strona parzysta), Ciemna, Jasna, Kalińska, Wróblewskiego, Przelotna, Wesoła, Tadeuszowska, Kościelna, Średnia od Nr 2 do Nr 36 (strona parzysta) i od Nr 1 do Nr 31 (strona nieparzysta), Górna, Giserska, Promyka, Żurawia.

43

Słowackiego od Nr 121 do Nr 163 (strona nieparzysta), Kwiatowa, Ludwikowska, Miedziana, Długojowska od Nr 1 do 39 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do 44 (strona parzysta), Ogrodnicza, Skarżyńskiego, Komunalna od Nr 1 do 43 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do 50 (strona parzysta), Podmiejska, Litewska, Lechicka, Szeregowa, Dzielna, Odechowska, Akacjowa, Gromadzka, Krzyżowa, Hubalczyków, Inspektowa, Odrodzenia od Nr 88 do końca (strona parzysta), Al. Wojska Polskiego od ul. Słowackiego do ul. Odrodzenia, Reymonta

44

Domagalskiego od Nr 9 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 12 do końca (strona parzysta), Kolejowa, Poznańska, Wileńska, Śląska, Staroopatowska od Nr 1 do Nr 19 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 34 (strona parzysta), Al. Grzecznarowskiego od torów kolejowych do ul. Staroopatowskiej (Nr 1, 2, 9, 11, 13, 15, 25)

45

Kwiatkowskiego od Nr 1 do Nr 105 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 98 (strona parzysta), Kośna, Strzelecka, Wrześniowskiego, Fabryczna, Graniczna, Domagalskiego od Nr 1 do Nr 7 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 10 (strona parzysta), Błotnia od Nr 23, do końca (strona nieparzysta) i od Nr 26 do końca (strona parzysta), Pusta od Nr 1 do Nr 21(strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 28 (strona parzysta), Placowa od Nr 1 do Nr 31 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 26 (strona parzysta), Al. Grzecznarowskiego od ul. Staroopatowskiej do ul. Kwiatkowskiego.

46

Jaśminowa, Czeremchowa, Jarzynowa, Trawna, Norwida, Zapolskiej, Owocowa, Makowska, Wschodnia, Klinowa, Inwalidów Wojennych, Niemcewicza, Hoża, Dygasińskiego, Konopnickiej, Złota, Prosta, Dąbrowskiego, Mikołaja z Radomia, Zagłoby, Lubońskiego, Biała od Nr 2 do Nr 110, (strona parzysta) i od Nr 1 do Nr 97 (strona nieparzysta), Błotnia od Nr 2 do Nr 24 (strona parzysta) i od Nr 1 do Nr 21 (strona nieparzysta), Placowa od Nr 33 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 28 do końca (strona parzysta), Pusta od Nr 23 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 30 do końca (strona parzysta), Słowackiego od Nr 30 do Nr 158 (strona parzysta), Al. Grzecznarowskiego od ul. Kwiatkowskiego do ul. Słowackiego, Zielińskiego.

47

Słowackiego od Nr 165 do Nr 257 (strona nieparzysta) i od Nr 160 do Nr 272 (strona parzysta), Szara, Płaska, Skaryszewska, Malenicka, Kmicica, Bystra, Potrzebna, Skrzydlata, Oleńki, Błękitna, Rzeckiego, Tęczowa,

48

Gliwicka, Gnieźnieńska, Połabska, Gdańska, Radomskiego, Starachowicka, Wyścigowa od Nr 28 do końca (strona parzysta) i od Nr 29 do końca (strona nieparzysta), Idalińska od Nr 21 do końca (strona nieparzysta) i od nr 32 do końca (strona parzysta), Jarzębinowa, Długosza, Borowa, Naruszewicza, Syrokomli, Łomżyńska, Kalinowa, Przejazd, Piękna, Willowa, Matejki, Wiertnicza od nr 1 do 35 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do 30 (strona parzysta), Wiosenna, Pogodna, Ku Słońcu.

49

Świerkowa, Indycza, Bursztynowa, Perłowa, Diamentowa, Szmaragdowa, Zamknięta, Bluszczowa, Rzeszowska, Śnieżna, Idalińska od Nr 1 do 19 (strona nieparzysta) i od 2 do 30a (strona parzysta), Bliska, Tuwima, Brzechwy, Korczaka, Makuszyńskiego, Nałkowskiej, Kruczkowskiego, Kasprowicza, Gojawiczyńskiej, Gałczyńskiego, Mazowiecka, Laskowa, Wiśniowa, Sadowa, Jagodowa, Ludowa, Równoległa, Biała od Nr 99 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 112 do końca (strona parzysta),

50

Sołtykowska od Nr 39 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 42 do końca (strona parzysta), Słowackiego od Nr 259 i od Nr 274 do końca (strona nieparzysta i parzysta), Iwaszkiewicza, Gołaszewskiego, Paciaka, Skargi, Osińskiego, Mikosa, Derkacz, Bieszczadzka, Bacewicz, Majowa, Wnukowskiego, Leszczynowa, Gauze, Grota-Roweckiego, Szeroka Droga, Jastrzębskiego, Rumiankowa, Zbożowa, Deperasińskiego, Bacha, Banacha od Nr 31 do końca i od Nr 50 do końca (strona parzysta i nieparzysta), Wiertnicza od Nr 37 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 32 do końca (strona parzysta), Janiszpolska, Wodociągowa, Artezyjska.

51

Czarna od Nr 1 do Nr 19 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 22 (strona parzysta), Grenadierów, Polskiego Czerwonego Krzyża.

52

Komandosów.

53

Gagarina.

54

Sandomierska od Nr 14 do końca (strona parzysta).

55

Sandomierska (cała strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 12 (strona parzysta)

56

Osiedlowa (strona nieparzysta), Staroopatowska od Nr 57 do Nr 63 (strona nieparzysta), Kwiatkowskiego od Nr 100 do końca (strona parzysta) i od Nr 107 do końca (strona nieparzysta).

57

Osiedlowa od Nr 22 do końca (strona parzysta)

58

Osiedlowa od Nr 2 do Nr 20 (strona parzysta).

59

Jana Pawła II, Cisowa, Wyścigowa od Nr 2 do Nr 10 (strona parzysta) i od Nr 1 do Nr 27 (strona nieparzysta).

60

Czackiego od Nr 1 do końca (strona nieparzysta), Wyścigowa od Nr 12 do Nr 26 (strona parzysta), Ostrowiecka od Nr 10 do końca (strona parzysta) i od Nr 7 do końca (strona nieparzysta), Armii Krajowej, Staroopatowska Nr 120 i 120a, Armii Ludowej,

61

Czackiego od Nr 2 do końca (strona parzysta), Ostrowiecka od Nr 1 do Nr 5 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 8 (strona parzysta), Witkacego, Sołtykowska od N r 1 do Nr 37 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 40 (strona parzysta), Banacha od Nr 1 do Nr 29 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 48 (strona parzysta), Majątkowa ,Braille'a, Galla, Grzebieniowa, Źródłowa, Studzienna, Pola, Rolnicza od Nr 57 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 58 do końca (strona parzysta), Drzymały od Nr 50 do końca (strona parzysta) i od Nr 61 do końca (strona parzysta), Milenijna

62

Świętokrzyska, Lipska.

63

Młodzianowska od Nr 83 końca (strona nieparzysta) i od Nr 92 do końca (strona parzysta), Wiejska od Nr 1 do 67 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 68 (strona parzysta), Południowa, Leśna, Wierzbowa, Brzozowa, Zakopiańska, Jodłowa, Ptasia, Mariańskiego, Tatrzańska, Chęcińska, Łączna, Głucha, Chemiczna, Gazowa, Czarna od Nr 21 i od Nr 24 (strona parzysta i nieparzysta) do ul. Gajowej, Orzechowa, Zielna, Eplera, Gajowa.

64

Towarzyska, Radostowska, Wydmowa, Góralska, Lotna, Otwarta, Bartnicza, Bukietowa, Działkowa, Sierpowa, Jeleniowska, Łysogórska, Altanowa, Gruntowa, Łanowa,Wiejska od Nr 70 do końca (strona parzysta) i od Nr 69 do końca (strona nieparzysta), Krynicka, Opolska, Ciborowska, Czarna od ul.Gajowej do końca (strona parzysta i nieparzysta), Rolnicza od Nr 1 do Nr 55 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 56 (strona parzysta), Drzymały od Nr 1 do Nr 59 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 48 (strona parzysta), Godowska, Wilczyńskiego

65

Żakowicka, Wierzbicka od Nr 23 do Nr 103 (strona nieparzysta) i od Nr 26 do Nr 88 (strona parzysta), Limanowskiego od Nr 95 do końca (strona nieparzysta) i od 130 do końca (strona parzysta), Toruńska, Zagonowa, Wjazdowa, Październikowa, Frontowa, Gościnna, Skarbowa, Biegunowa, Kuśnierska, Styczniowa, Grudniowa, Bracka, Osadnicza, Przepustowa, Starowiejska, Tygodniowa, Gospodarcza, Boczna.

66

Gębarzewska, Wierzbicka od Nr 90 do końca (strona parzysta) i od Nr 105 do końca (strona nieparzysta), Świętojańska, Czarnoleska od Nr 1 do końca (strona nieparzysta).

67

Urszuli, Sycyńska od Nr 1 do Nr 29 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do końca (strona parzysta), Posłów Greckich, Czarnoleska od Nr 2 do końca (strona parzysta),.

68

Sobótki, Barycka, Policka, Gródecka, Konarska.

69

Łąkowa, Renesansowa, Elegii,Januszowskiego, Pieśni, Padewska, Warsztatowa.

70

Zamoyskiego, Potokowa, Trojańska, Helleńska.

71

Kasandry, Parysa, Sycyńska od Nr 31 do końca (strona nieparzysta)

72

Młyńska, Nasypowa, Starokrakowska, Szydłowiecka od Nr 29 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 32 do końca (strona parzysta), Koszykowa, Nadrzeczna, Orna,

73

Cicha od Nr 6 do końca (strona parzysta) i od Nr 1 do końca (strona nieparzysta), Jastrzębia, Chałubińskiego, Jarzyńskiego, Planty od Nr 9 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 18 do końca (strona parzysta), Wicherka.

74

Limanowskiego od Nr 19 do Nr 29 (strona nieparzysta), Narutowicza od Nr 3 do końca (strona nieparzysta), Sedlaka, Browarna, Słodowa, Krzywa, Młodzianowska od Nr 2 do Nr 10 (strona parzysta) i od Nr 1 do Nr 7 (strona nieparzysta), Mariacka od Nr 1 do Nr 19 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 18 (strona parzysta), Tytoniowa od Nr 1 do Nr 11 (strona nieparzysta).

75

Broniewskiego, Gdyńska, Torowa, Tartaczna, Tkacka, Marywilska, Pucka, 1905 Roku od Nr 1 do Nr 17 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 28 (strona parzysta),, Blaszana, Juliusza, Tytoniowa od Nr 2/6 do końca (strona parzysta) i od Nr 13 do końca (strona nieparzysta), Młodzianowska od Nr 9 do Nr 81 (strona nieparzysta) i od Nr 12 do Nr 90 (strona parzysta), Mariacka od Nr 20 do końca (strona parzysta) i od Nr 21 do końca (strona nieparzysta), Zakręt, Bławatna, Cicha 2/4,

76

1905 Roku od Nr 19 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 30 do końca (strona parzysta), Wierzbicka od Nr 1 do Nr 21 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 24 (strona parzysta), Szenwalda, Topolowa, Grabowa, Modrzewiowa, Bukowa, Składowa, Jesionowa, Sosnowa, Ks. Łukasika

77

Dębowa od Nr 1 do Nr 21 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 30 (strona parzysta), Lustrzana, Jaworowa, Kurpiowska, Ordona, Kujawska, Hutnicza, Obrońców, Łowicka, Mazurska, Limanowskiego od Nr 31 do Nr 61 (strona nieparzysta) i od Nr 50 do Nr 92 (strona parzysta), Chopina

78

Maratońska, Pawia, Szczygla.

79

Sikorskiego, Krasickiego, Kasztanowa, Batalionów Chłopskich, Kamienna, Zalewowa, Mączna, Podmokła, Bagienna, Dębowa od Nr 23 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 32 do końca (strona parzysta), Limanowskiego od Nr 63 do Nr 93 (strona nieparzysta) i od Nr 94 do nr 128 (strona parzysta)

80

Kosowska, Sucha

81

Czereśniowa, Hodowlana, Kielecka od Nr 129 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 122 do końca (strona parzysta), Owalna, Skrajna, Pasterska, Wośnicka od Nr 44 do końca (strona parzysta) i od Nr 49 do końca (strona nieparzysta), Pośrednia od Nr 1 do Nr 15 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 28 (strona parzysta), Praska, Madrycka, Rzymska, Londyńska, Paryska, Wiedeńska.

82

Mostowa, Orońska, Kończycka, Kurpińskiego, Michałowskiego, Dworzaka, Modrzejewskiej, Namysłowskiego, Czajkowskiego, Małcużyńskiego, Szydłowiecka od Nr 1 do Nr 27 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 30 (strona parzysta), Pianistów, Różyckiego, Ogińskiego, Wieniawskiego, Szymanowskiego, Żeleńskiego, Nowowiejskiego, Elsnera, Joteyki, Sygietyńskiego, Noskowskiego, Pl. Zgody, Gawdzickiego, Mosiołka, Wiolinowa.

83

Wośnicka od Nr 1 do Nr 47 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 42 (strona parzysta), Pośrednia od Nr 30 do końca (strona parzysta) i od Nr 17 do końca (strona nieparzysta), Hipoteczna, Wstępna, Siarczyńskiego, Bulwarowa.

84

Główna, Okulickiego od Nr 37 do końca (strona nieparzysta), Kielecka od Nr 1 do Nr 35 (strona nieparzysta) i od Nr 8 do Nr 42 (strona parzysta), Gliniana, Przeskok, Sprzeczna, Ciasna, Natolińska, Klonowica, Grottgera, Garbarska od Nr 2 do Nr 18 (strona parzysta) i od Nr 1 do Nr 19 (strona nieparzysta), Chmielna, Malinowa, Odrzańska, Rawska, Skórzana.

85

Poprzeczna, Spadzista, Milejowicka, Wolanowska od Nr 1 do Nr 109 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 128 (strona parzysta), Zakrzewska, Kocka, Taczowska, Drewniana, Kacza, Przytycka, Drzewicka, Kleeberga, Olszynowa, Stroma, Rzędowa, Belska, Gielniowska, Goszczewicka, Klwowska, Przysuska, Potworowska, Koziegórska, Wirowa, Zawilcowa, Borówkowa, Korzeniowa.

86

Chłopska, Klonowa, Konecka, Kozia, Lipowa, Miodowa, Mylna, Opoczyńska, Robotnicza, Siewna, Śliska, Topiel, Traktorzystów.

87

Kierzkowska, Marglowa, Tetmajera, Chodkiewicza, Zachodnia, Kredowa, Połaniecka, Wolanowska od Nr 130 do końca (strona parzysta) i od Nr 111 do końca (strona nieparzysta), Wapienna, Sławna.

88

Szeroka, Bytomska, Napierskiego, Racławicka, Krucza, Planowa, Płocka, Garbarska od Nr 20 do Nr 40 (strona parzysta) i od Nr 21 do Nr 49 (strona nieparzysta).

89

Kielecka od Nr 44 do Nr 120 (strona parzysta) i od Nr 37 do Nr 127 (strona nieparzysta), Garbarska od Nr 51 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 42 do końca (strona parzysta), Redutowa, Podhalańska, Halinowska, Nizinna, Peryferyjna, Strycharska, Ceramiczna, Senatorska, Genewska, Długa, Poselska, Grunwaldzka, Nobla, Lazurowa, Kolorowa, Zdrojowa, Formierska, Srebrna, Spokojna, Olimpijska, Pamięci Katynia, Żywockiego.

90

Kielecka od Nr 2 do Nr 6 (strona parzysta), Urodzajna, Na Stoku, Szczęśliwa, Spółdzielcza, Sierpniowa, Listopadowa, Czwartaków, Al. Róż, Morwowa, Morelowa, Żyzna, Sarnia, Chabrowa, Osiowa, Masztowa, Wieżowa, Krańcowa, Radiowa, Zielona, Nowofolwarczna, Langiewicza, Wyspiańskiego, Czarnieckiego od Nr 1 do Nr 27 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 26 (strona parzysta), W. Malczewskiej.

91

Okulickiego od Nr 2 do końca (strona parzysta), Stolarska, Ciesielska, Kołodziejska, Dobra, Sapowa, Widok, Wacyńska, Ceglana, Warneńska, Krótka, Niecała, Nowospacerowa, Saska, Gęsia, Wspólna, Równa, Klementyny, Sanocka, Polna od Nr 2 do Nr 64 (strona parzysta) i od Nr 1 do Nr 67 (strona nieparzysta), Chłodna od Nr 1 do Nr 49 (strona nieparzysta) i od Nr 2 do Nr 48/50 (strona parzysta), Wrzosowa, Jałowcowa.

92

Wernera od Nr 12 do końca (strona parzysta) i od Nr 23 do końca (strona nieparzysta), Polna od Nr 69 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 66 do końca (strona parzysta), Chłodna od Nr 51 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 52 do końca (strona parzysta), Czarnieckiego od Nr 28 do końca (strona parzysta) i od Nr 29 do końca (strona nieparzysta), Dworska, Zajęcza, Paska, Kapturska, Folwarczna, Mokra, Kraszewskiego, Luźna, Konopna, Trzcinowa, Zwarta, Pionierów, Budowlanych, Przodowników, Dekarska, Murarska, Letniskowa, Zwierzyniecka, Borkowskich, Janowska, Modra, Gołębia, Iglasta, Głęboka, Myśliwska, Radosława, Bratnia, Obozowa, Rybna od rzeki Mlecznej (strona parzysta i nieparzysta) do ul. Czarnieckiego, Łamana, Słoneczna, Nadziei, Urocza, Instalatorów.

93

Gomulickiego, Brandta, Chełmońskiego, Kołłątaja, Mochnackiego, Orzeszkowej, Śniadeckich, Lelewela, Warszawska od Nr 1 do Nr 3 (strona nieparzysta), Rodziny Winczewskich.

94

Warszawska od Nr 5 do Nr 85 (strona nieparzysta) i od Nr 10 do Nr 88 (strona parzysta), Rybna od Nr 1 i od Nr 2 do rzeki Mlecznej (strona parzysta i nieparzysta) ,Stodolna, Żywa, Ozdobna, Grójecka, Radosna, Piaskowa, Wietrzna, Żwirowa, Różana, Niska, Torfowa, Solna, Białobrzeska, Kopalniana, Sąsiednia, Parkowa, Tylna, Jesienna, Wójtowska, Nowowolska, Starowolska, 11-go Listopada od Nr 1 do Nr 37 (strona nieparzysta), Klejowa, Mydlana, Szarych Szeregów, Karczemnego, Lutosławskiego, Karłowicza, Kozłowskiego.

95

Akademicka, Pułaskiego, Chrobrego od Nr 36 do końca (strona parzysta) od Nr 21 do końca (strona nieparzysta), Górnicza.

96

Daszyńskiego, Paderewskiego od Nr 28 do końca (strona parzysta) i od Nr 15 do końca (strona nieparzysta), Hallera, Witkowskiego

97

Szczawińskiego, Sempołowskiej, Rapackiego od Nr 1 do Nr 19 (strona nieparzysta i parzysta), Mierzejewskiego, Michałowska

98

Janiszewska, Staromłyńska, Puszczańska, Warszawska od Nr 87 do Nr 141 (strona nieparzysta) i od Nr 90 do Nr 156 (strona parzysta), Pac - Pomarnackiego, Sobieskiego od Nr 14 do końca (strona parzysta), Królowej Jadwigi (strona nieparzysta cała), Ks. Ofiary, Cichawy

99

Królewska, Jagiellońska

100

Sobieskiego od Nr 2 do Nr 12 (strona parzysta) i strona nieparzysta cała, Brzustowska, Żółkiewskiego od ul. Warszawskiej do ul.Zbrowskiego.

101

Mieszka I, Piastowska od nr 1 do 5 (strona nieparzysta), Józefowska, Mleczna, Mścisława, Perzanowskiej, Jakubczak, Krzewień, Borzym, Hańskiego, Vietha, Aleksandrowicza, Pawlaka, Oleszczuk-Ożarskiej.

102

Łokietka, Królowej Jadwigi (strona parzysta), Piastowska od Nr 6 do końca (strona parzysta) i od Nr 7 do końca (strona nieparzysta).

103

Kudły, Ziei, Modzelewskiego, Kurdwanów, Ożoga, Christianiego, Kułtysa, Niedbalskiego, Klwatecka, Stromiecka, Błędowska, Trzebińskiego, Andersena, Jagienki, Juranda, Kasztelańska, Orkana, Adwentowicza, Grobickiego, Olędzkiego, Romanowskiego, Malawskiego, Legackiego, Mroza, Sznajdra, Grodzickiego, Powały

104

Kosynierów, Kłosowa, Okrężna, Odlewnicza, Potkanowska, Tokarska, Stalowa, Borysowicza, Krychnowicka, Stawowa, Fundowicza, Ludwinowska, Wielkopolska, Żelazna, Stara Żelazna, Strunowa

105

Ofiar Firleja, Pentza, Gombrowicza, Barlickiego,Warszawska od Nr 143 do końca (strona nieparzysta) i od Nr 158 do końca (strona parzysta), Witosa, Rataja, Zielonego Sztandaru, Relaksowa, Solarza, Chałasińskiego, Ziemowita, Wycecha, Kąkolowa, Czynu Chłopskiego, Stepowa,

Metadane

Data publikacji : 01.06.2006
Obowiązuje od : 29.05.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry