Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 833


Druk Nr 864

U c h w a ł a Nr 833/2006

Rady Miejskiej w R a d o m i u

z dnia 29.05.2006r

dotyczącej uchylenia uchwały Nr 819/2006

w sprawie o ustalenie urzędowych nazw dla części m. Radomia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), oraz art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U.Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu, uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się uchylić uchwałę Nr 819/2006 z dnia 24.04.2006r w sprawie wystąpienia
o ustalenie urzędowych nazw dla części miasta Radomia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 24.04.2006.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 01.06.2006
Obowiązuje od : 29.05.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Geodezji
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry